„Mechanizmus Open Access (OA) používa termín Zlatý otvorený prístup/zlatá cesta pre otvorený prístup dodávaný prostredníctvom časopisov, bez ohľadu na obchodný model časopisu.”1 Článok je publikovaný v odbornom recenzovanom časopise, ku ktorému vydavateľ zabezpečí okamžitý otvorený prístup.

Zlatá cesta pre autorov

Postup pri publikovaní článku formou Open Access v recenzovaných časopisoch:

  • zvoliť si časopis s otvoreným prístupom, príp. hybridný časopis, v ktorom má byť článok publikovaný. Pred publikovaním je dôležité preveriť si vydavateľa aj kvalitu časopisu v spoľahlivých medzinárodných databázach (napr. ROAD, DOAJ, Web of Science).
  • požiadať vydavateľa časopisu o publikovanie článku formou otvoreného prístupu
  • uhradiť vydavateľovi poplatok za spracovanie článku, tzv. APC (Article Processing Charge). Tento poplatok hradí autor alebo inštitúcia, ktorú autor zastupuje, s cieľom zverejniť článok formou otvoreného prístupu. V prípade, že článok je výstupom z výskumu, na ktorý bol udelený grant, poplatky za spracovanie OA článku môžu byť vo väčšine prípadov hradené z tohto grantu.
Zlatá cesta pre vydavateľov

Postup pri vydávaní odborného alebo vedeckého časopisu formou Open Access:

  • zvoliť jednu z otvorených licencií, ktorá presne vymedzí práva používateľa a aplikovať ju na časopis. V súlade s odporúčaním Európskej komisie odporúčame aplikovať licencie Creative Commons (CC), najmä licencie CC BY alebo CC0, ktoré podporujú otvorený prístup a smerom k používateľovi sú najliberálnejšie a bez obmedzení. Odporúčame aplikovať najnovšiu verziu – verziu 4.0, ktorá má medzinárodnú platnosť. Viac o licenciách CC. Tiež je potrebné uviesť logo vybranej licencie.
  • Okrem sprístupnenia plného textu článkov na stránkach vydavateľa odporúčame zaradiť časopis aj do Open Access databáz a registrov ako DOAJ, ROAD alebo OpenAIRE.