Elektronické informačné zdroje

Open Access Publikovanie

Publikovanie v režime Open Access (OA), čiže formou otvoreného prístupu, umožňuje okamžitý, bezplatný, neobmedzený a trvalý prístup k vedeckým informáciám. Zámer publikovať výsledky výskumu v režime OA v popredných vedeckých časopisoch často stavia autorov a autorky pred nutnosť platenia poplatkov za spracovanie článkov (Article Proccessing Charges, APC), ktoré požadujú vydavatelia.  

Klasický model predplatného pomocou licenčnej zmluvy sa v súvislosti s implementáciou otvoreného prístupu a poplatkami APC mení na model tzv. transformačnej zmluvy. 

Čo sú transformačné zmluvy? 

“Transformačná zmluva” je súhrnný pojem, ktorý označuje tie dohody dojednané medzi inštitúciami (knižnicami, národnými a regionálnymi konzorciami) a vydavateľmi, v ktorých sa časť výdavkov pôvodne určených na predplatné presmeruje na podporu publikovania v režime OA pre autorov z oprávnených inštitúcií. Vďaka týmto zmluvám sa postupne mení tradičný obchodný model, ktorý je základom vydávania vedeckých časopisov, a to z modelu založeného na spoplatnenom prístupe (predplatnom) na model, v ktorom vydavatelia a inštitúcie súčasne s predplatným vyjednávajú výšku cien za dohodnuté služby publikovania v rámci otvoreného prístupu.  

Čo poskytujú? 

Tieto dohody sú významným odklonom od predchádzajúceho štandardu licenčných zmlúv na báze predplatného, pretože spájajú dve transakčné stránky –  poskytujú jednak prístup k čítaniu (predplatné platené knižnicami) a zároveň umožňujú publikovanie s otvoreným prístupom (bez nutnosti osobitnej platby APC) vo vybranej skupine časopisov daného vydavateľa, všetko prostredníctvom jednej centrálne dohodnutej zmluvy. Prístup k predplateným časopisom je tak pre inštitúcie spojený s možnosťou publikovať v režime OA (Read and Publish)  v rámci jedného balíka služieb.  

Zámerom takýchto dohôd je: 

  • rozšíriť ponuku časopisov uznávaných vydavateľstiev, v ktorých môžu publikovať slovenskí vedci bez nutnosti hľadať prostriedky na APC,
  • dostať inštitucionálne investície určené na publikovanie a prístup k informačným zdrojom pod efektívnejší dohľad a kontrolu s cieľom znížiť náklady,
  • podporiť prechod (transformáciu) vydávania vedeckých časopisov na otvorený prístup.