Elektronické informačné zdroje

Open Access Publikovanie - Elsevier

FAQ (často kladené otázky)

Elsevier a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli novú transformačnú dohodu, ktorá umožní vedcom zo štrnástich verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied publikovanie v režime otvoreného prístupu v open access gold a hybridných časopisoch vydavateľstva Elsevier.

 

Zmluva je uzatvorená na štyri roky (2023 – 2026).

Zoznam časopisov vydavateľstva Elsevier, v ktorých je možné publikovať v otvorenom prístupe nájdete tu (XLSX).

V prípade prijatia publikácie na uverejnenie majú slovenskí autori nárok publikovať open access bez hradenia „article processing charges“ (ďalej ako „APC poplatok“) v celkovom objeme 200 publikácií pre full golden open access a 200 publikácií pre hybrid open access počas celého zmluvného obdobia.

Zoznam oprávnených inštitúcii, ktorých autori môžu publikovať v časopisoch s otvoreným prístupom spoločnosti Elsevier nájdete tu (XLSX).

Ak nie je uvedené inak, platia nižšie uvedené informácie iba pre autorov z inštitúcií, ktoré sú členom konzorcia. Korešpondujúci autor má používať e-mail svojej inštitúcie (a nie napr. gmail a pod.), aby bola zabezpečená bezproblémová identifikácia autora.

Korešpondujúci autor musí byť z oprávnenej inštitúcie.

Nie je určený objem prostriedkov pre špecifické inštitúcie. Objem prostriedkov je určený pre celé konzorcium – prostriedky sú prideľované v poradí, v akom sú podávané články na publikáciu.

Korešpondujúci autor je definovaný ako osoba, ktorá spracováva rukopis a korešpondenciu počas publikačného procesu, od opráv a korektúr rukopisu, cez spracovanie revízií a opätovné predloženie revidovaných rukopisov až po prijatie rukopisov.

Korešpondujúci autor je oprávnený konať v mene všetkých spoluautorov vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa uverejnenia rukopisu vrátane doplnkového materiálu. Je tiež zodpovedný za získanie takýchto dohôd a za informovanie spoluautorov o stave rukopisu počas celého procesu predkladania, posudzovania a uverejňovania.

Okrem toho korešpondujúci autor pôsobí ako kontaktná osoba pre všetky otázky spojené s publikovaním článku. Korešpondujúci autor musí mať afiliáciu k participujúcej inštitúcii.

V procese publikovania do časopisov spoločnosti Elsevier musí korešpondujúci autor uviesť inštitúciu, ku ktorej je pridružený a príslušný(é) zdroj(e) financovania výskumu. Na základe týchto údajov spoločnosť Elsevier poskytne korešpondujúcemu autorovi príslušné možnosti publikovania.

Aby sa predišlo komplikáciám, odporúčame vybrať si inštitúciu zo zoznamu, ktorý vám poskytuje vydavateľ vo svojom rozhraní, zväčša na úrovni materskej inštitúcie.

Nie.

Platby za tzv. prekročenie dĺžky textu (“overlength charges“) a farebnú úpravu (“color charges”) nie sú súčasťou dohody a musí ich uhradiť autor.

Na základe vašej inštitucionálnej afiliácie, typu článku a názvu časopisu Vás schvaľovacia inštitúcia (CVTI SR) overí a schváli (príp. neschváli, ak nepatríte do zoznamu členov konzorcia).

Po schválení vášho článku schvaľovacou inštitúciou Vás vydavateľ časopisu informuje e-mailom a váš článok bude postúpený na publikovanie.

V prípade zamietnutie článku schvaľovacou inštitúciou má autor možnosť uhradiť poplatok za publikovanie sám alebo si zvoliť publikovanie článku v klasickom režime (článok bude umiestnený za „platobnou bránou“).

V prípade, že sa vyčerpá maximálny počet článkov s otvoreným prístupom podľa tejto transformačnej dohody, potom zodpovedajúci autori môžu publikovať články s otvoreným prístupom v oprávnených časopisoch za aktuálnu cenníkovú cenu stanovenú v tom čase na stránke https://www.elsevier.com/books-and-journals/journal-pricing/apc-pricelist.

Po vyčerpaní kvóty pre publikácie s otvoreným prístupom sú k dispozícii tieto možnosti:

– V prípade hybridných časopisov si autori môžu sami uhradiť APC, využiť alternatívne zdroje financovania alebo sa rozhodnúť pre model publikovania v štandardnej verzii časopisu (čiže nie OA).

– V prípade časopisov so zlatým otvoreným prístupom (OA) môžu autori podobne samostatne pokryť APC alebo využiť alternatívne zdroje financovania.

Ako sú jednotlivé články schvaľované, priebežne sledujeme stav vyčerpaných kvót pre publikovanie otvoreným prístupom na základe uzatvorených transformačných zmlúv. Oznam o vyčerpanosti, nízkom počte kvót bude vždy uverejnený na stránkach EIZ, rovnako ako budú informované o tomto stave príslušné akademické knižnice.

Autorské práva ostávajú autorovi. Článok v otvorenom prístupe bude publikovaný s licenciou Creative Commons Attribution (CC BY) alebo Creative Commons Attribution Non-commercial (CC BY-NC).

Časopisy od vydavateľstva Elsevier používajú na identifikáciu potenciálneho plagiátorstva jednotnú technológiu Similarity Check, podrobné informácie nájdete tu a viac o publikačnej etike tu.

Transformačné dohody

Ďalšie informácie pre autorov