Elektronické informačné zdroje

Open Access Publikovanie - Springer Nature

FAQ (často kladené otázky)

Springer Nature a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli novú transformačnú dohodu, ktorá umožní vedcom z verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied publikovanie v režime otvoreného prístupu v časopisoch vydavateľstva Springer Nature.

Na transformačnej dohode medzi Springer Nature a slovenským konzorciom CVTI SR sa podieľa 20 inštitúcií, čo znamená, že korešpondujúci autori zo zúčastnených inštitúcií môžu publikovať svoje články s otvoreným prístupom a bez APC poplatkov v open access časopisoch vydavateľa Springer Nature.

Zmluva je uzatvorená na štyri roky (2023 – 2026).

Je možné publikovať v hybridných OA časopisoch vydavateľstva Springer Nature. Zoznam časopisov vydavateľstva Springer Nature, v ktorých je možné publikovať v otvorenom prístupe nájdete tu (XLSX).

V prípade prijatia publikácie na uverejnenie majú slovenskí autori právo publikovať v otvorenom prístupe bez hradenia „article processing charges“ (ďalej ako „APC poplatok“) v celkovom objeme 1172 publikácií počas celého zmluvného obdobia.

Zoznam oprávnených inštitúcii, ktorých autori môžu publikovať v časopisoch s otvoreným prístupom spoločnosti Springer Nature nájdete tu (PDF).

Ak nie je uvedené inak, platia nižšie uvedené informácie iba pre autorov z inštitúcií, ktoré sú členom konzorcia. Korešpondujúci autor má používať e-mail svojej inštitúcie (a nie napr. gmail a pod.), aby bola zabezpečená bezproblémová identifikácia autora.

Korešpondujúci autor musí byť z oprávnenej inštitúcie.

Nie je určený objem prostriedkov pre špecifické inštitúcie. Objem prostriedkov je určený pre celé konzorcium – prostriedky sú prideľované v poradí, v akom sú podávané články na publikáciu.

Korešpondujúci autor je definovaný ako osoba, ktorá spracováva rukopis a korešpondenciu počas publikačného procesu, od opráv a korektúr rukopisu, cez spracovanie revízií a opätovné predloženie revidovaných rukopisov až po prijatie rukopisov.

Korešpondujúci autor je oprávnený konať v mene všetkých spoluautorov vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa uverejnenia rukopisu vrátane doplnkového materiálu. Je tiež zodpovedný za získanie takýchto dohôd a za informovanie spoluautorov o stave rukopisu počas celého procesu predkladania, posudzovania a uverejňovania.

Okrem toho korešpondujúci autor pôsobí ako kontaktná osoba pre všetky otázky po uverejnení článku.

Keď je článok redakčne prijatý, autor dostane pozvánku od vydavateľa príslušného časopisu na podpísanie zmluvy o publikovaní (tzv. „publishing agreement“).

Autor bude vyzvaný, aby sa identifikoval počas identifikačného procesu autora (autor sa bude musieť identifikovať po tom, ako bude jeho článok prijatý na publikovanie).

Pokiaľ je autorova inštitúcia členskou inštitúciou konzorcia, ktoré má zmluvu s vydavateľstvom SpringerNature o úhrade nákladov otvoreného prístupu k publikovaniu, autorovi sa zobrazia informácie o transformačnej dohode informujúcej ho o nároku na pokrytie poplatkov spojených s publikovaním.

Ak autor spĺňa všetky podmienky, tak je článok postúpený na publikovanie a autor podpisuje s redakciou časopisu tzv. publikačnú licenciu („Licence to Publish“.)

Na základe vašej inštitucionálnej afiliácie, typu článku a názvu časopisu Vás schvaľovacia inštitúcia (CVTI SR) overí a schváli (príp. neschváli, ak nepatríte do zoznamu členov konzorcia).

Po schválení vášho článku schvaľovacou inštitúciou Vás vydavateľ časopisu informuje e-mailom a váš článok bude postúpený na publikovanie.

V prípade zamietnutie článku schvaľovacou inštitúciou má autor možnosť uhradiť poplatok za publikovanie sám alebo si zvoliť publikovanie článku v klasickom režime (článok bude umiestnený za „platobnou bránou“).

Ako sú jednotlivé články schvaľované, priebežne sledujeme stav vyčerpaných kvót pre publikovanie otvoreným prístupom na základe uzatvorených transformačných zmlúv. Oznam o vyčerpanosti, nízkom počte kvót bude vždy uverejnený na stránkach EIZ, rovnako ako budú informované o tomto stave príslušné akademické knižnice.

  • OriginalPaper: Články publikované pod týmto typom článku sa môžu označovať aj ako Original Research, Original Article, Original Paper alebo Research Paper.
  • ReviewPaper: Štandardný článok, ktorý interpretuje predchádzajúce publikované výsledky.
  • BriefCommunication (stručné oznámenie): Krátky článok predložený na rýchle uverejnenie, ktorý má rovnakú štruktúru ako štandardný článok.
  • ContinuingEducation (ďalšie vzdelávanie): Článok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť ďalšieho vzdelávania (zvyčajne v oblasti medicíny).

Autorské práva ostávajú autorovi. Článok v otvorenom prístupe bude publikovaný s licenciou Creative Commons Attribution (CC BY) alebo Creative Commons Attribution Non-commercial (CC BY-NC).

Transformačné dohody

Ďalšie informácie pre autorov