Elektronické informačné zdroje

Open Access Publikovanie - IEEE

FAQ (často kladené otázky)

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli novú transformačnú dohodu, ktorá umožní vedcom zo slovenských vysokých škôl publikovanie v režime otvoreného prístupu v časopisoch vydavateľstva IEEE.

Na transformačnej dohode medzi IEEE a slovenským konzorciom CVTI SR sa podieľa 6 vysokých škôl, čo znamená, že korešpondujúci autori zo zúčastnených inštitúcií môžu publikovať svoje články s otvoreným prístupom a bez APC poplatkov v open access časopisoch vydavateľa IEEE.

Zmluva je uzatvorená na štyri roky (2023 – 2026).

Zoznam časopisov vydavateľstva IEEE v ktorých je možné publikovať v otvorenom prístupe nájdete tu.*

*Týka sa časopisov v zozname, ktoré majú v stĺpci „Open Access Type“ uvedené „Full Open Access“ alebo „Hybrid Open Access

V prípade prijatia publikácie na uverejnenie majú slovenskí autori právo publikovať v otvorenom prístupe bez hradenia „article processing charges“ (ďalej ako „APC poplatok“) v limite 29 článkov na rok v hybridných a open access časopisoch IEEE počas trvania zmluvného obdobia.

Zoznam oprávnených inštitúcii, ktorých autori môžu publikovať v časopisoch s otvoreným prístupom spoločnosti IEEE nájdete tu (XLSX).

Ak nie je uvedené inak, platia nižšie uvedené informácie iba pre autorov z inštitúcií, ktoré sú členom konzorcia. Korešpondujúci autor má používať e-mail svojej inštitúcie (a nie napr. gmail a pod.), aby bola zabezpečená bezproblémová identifikácia autora.

Nie je určený objem prostriedkov pre špecifické inštitúcie. Objem prostriedkov je určený pre celé konzorcium – prostriedky sú prideľované v poradí, v akom sú podávané články na publikáciu.

Korešpondujúci autor je definovaný ako osoba, ktorá spracováva rukopis a korešpondenciu počas publikačného procesu, od opráv a korektúr rukopisu, cez spracovanie revízií a opätovné predloženie revidovaných rukopisov až po prijatie rukopisov.

Korešpondujúci autor je oprávnený konať v mene všetkých spoluautorov vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa uverejnenia rukopisu vrátane doplnkového materiálu. Je tiež zodpovedný za získanie takýchto dohôd a za informovanie spoluautorov o stave rukopisu počas celého procesu predkladania, posudzovania a uverejňovania.

Okrem toho korešpondujúci autor pôsobí ako kontaktná osoba pre všetky otázky po uverejnení článku.

Autor bude vyzvaný, aby sa identifikoval počas identifikačného procesu autora (autor sa bude musieť identifikovať po tom, ako bude jeho článok prijatý na publikovanie).

Pri výbere inštitúcie je potrebné zadať inštitúciu tak, ako vám ju navrhne systémový formulár, aby systém dokázal presne identifikovať vašu inštitúciu a zabránilo sa tak zbytočným komplikáciám pri identifikácii.

Rovnako pri tomto procese platí, že korešpondujúci autor má používať e-mail svojej inštitúcie (a nie svoj súkromný email, napr. gmail a pod.), aby bola zabezpečená bezproblémová identifikácia autora.

Pokiaľ je autorova inštitúcia členskou inštitúciou konzorcia, ktoré má zmluvu s vydavateľstvom IEEE o úhrade nákladov otvoreného prístupu k publikovaniu, autorovi sa zobrazia informácie o transformačnej dohode informujúcej ho o nároku na pokrytie poplatkov spojených s publikovaním.

Nie.

Platby za tzv. prekročenie dĺžky textu (“overlength charges“) a farebnú úpravu (“color charges”) nie sú súčasťou dohody a musí ich uhradiť autor. Autor dostane samostatné oznámenie o týchto nákladoch a musí sa riadiť pokynmi uvedenými v príslušnom e-maile.

Na základe vašej inštitucionálnej afiliácie, typu článku a názvu časopisu Vás schvaľovacia inštitúcia (CVTI SR) overí a schváli (príp. neschváli, ak nepatríte do zoznamu členov konzorcia).

Po schválení vášho článku schvaľovacou inštitúciou Vás vydavateľ časopisu informuje e-mailom a váš článok bude postúpený na publikovanie.

V prípade zamietnutie článku schvaľovacou inštitúciou má autor možnosť uhradiť poplatok za publikovanie sám alebo si zvoliť publikovanie článku v klasickom režime (článok bude umiestnený za „platobnou bránou“).

Ako sú jednotlivé články schvaľované, priebežne sledujeme stav vyčerpaných kvót pre publikovanie otvoreným prístupom na základe uzatvorených transformačných zmlúv. Oznam o vyčerpanosti, nízkom počte kvót bude vždy uverejnený na stránkach EIZ, rovnako ako budú informované o tomto stave príslušné akademické knižnice.

Autorské práva ostávajú autorovi. Článok v otvorenom prístupe bude publikovaný s licenciou Creative Commons Attribution (CC BY) alebo Creative Commons Attribution Non-commercial (CC BY-NC).

Vydavateľstvo IEEE má pre autorov a potenciálnych autorov pripravený web, na ktorom nájdete všetky informácie, ktoré by ste mohli potrebovať. Návody k písaniu, recenznému konaniu i k publikovaniu, to všetko (a viac) nájdete na stránkach IEEE Author Center. Pri výbere vášho časopisu však prosím majte na pamäti, že transformačná dohoda pokrýva len Open Access časopisy – zoznam tu.

Transformačné dohody

Ďalšie informácie pre autorov