Elektronické informačné zdroje

  Juliana Bezáková © 2024 All Rights Reserved

Elektronické informačné zdroje

O nás

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a jeho sekcia Vedecká knižnica, má kľúčové postavenie v oblasti informačnej podpory výskumu a vývoja na Slovensku. CVTI SR je národným informačným centrom, má dlhoročné skúsenosti s budovaním knižničného fondu domácich a zahraničných dokumentov, vrátane patentov, noriem a firemnej literatúry. Od roku 2008 je CVTI SR riešiteľ viacerých národných projektov pre podporu výskumu a vývoja na Slovensku, v rámci projektov NISPEZ – NISPEZ IV zabezpečuje prístup k elektronickým informačným zdrojom (EIZ) pre slovenskú vedecko-výskumnú komunitu.

CVTI SR predstavuje aj jednu z kľúčových organizácií pre Slovenskú republiku v oblasti otvoreného prístupu k vedeckým informáciám. Funkcia CVTI SR ako Národného referenčného bodu (NRB) pre oblasť otvoreného prístupu (OA) k vedeckým informáciám a jeho účasť v medzinárodných projektoch zameraných na oblasť OA vedie k naštartovaniu aktivít a zvyšovaniu povedomia o problematike OA v Slovenskej republike.

V prípade aktivít CVTI SR na podporu otvorenej vedy a otvoreného prístupu k vedeckým poznatkom je potrebné na záver spomenúť aj národný projekt NISPEZ IV (Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií). Strategickým cieľom projektu NISPEZ IV je vybudovať národnú infraštruktúru pre informačnú podporu vedy a inovácií na Slovensku ako systémové riešenie s priamym vplyvom na zvyšovanie výkonnosti a excelentnosti výskumu a vývoja na Slovensku a hospodársky rast.

Viac informácií : web CVTI SR

SKeLIB

zabezpečenie prístupov do EIZ na národnej úrovni

Informačná podpora vedy a výskumu na Slovensku prostredníctvom prístupu k adekvátnemu vedeckému obsahu v elektronickej forme je dnes jednou z ťažiskových úloh vedeckých a akademických knižníc.

CVTI SR – riešiteľ národných projektov NISPEZ – sa v tejto súvislosti zaoberá najmä otázkou finančného pokrytia licencií pre prístup k elektronickým informačným zdrojom v dlhodobejších horizontoch ako aj otázkou súvisiacou s adekvátnou a správnou formou zvládnutia celej administratívnej agendy správy licencií k EIZ.

Kancelária SKeLIB – organizačná jednotka CVTI SR – rieši nasledujúce koncepčné úlohy súvisiace s agendou akvizície a správy licencií k elektronickým informačným zdrojom na Slovensku:

Hlavné úlohy SKeLIB:

 • centralizované obstarávanie prístupov do EIZ na národnej úrovni,
 • obstarávanie zahŕňa výber a optimalizáciu portfólia EIZ,
 • výber a skladbu používateľských inštitúcií,
 • rokovania s vydavateľmi a dodávateľmi EIZ,
 • verejné obstarávania,
 • uzatváranie zmlúv.

Ďalšie úlohy SKeLIB súvisiace s efektívnym využívaním EIZ na národnej úrovni :

 • priebežné sledovanie a hľadanie slabých článkov vo využívaní EIZ,
 • centralizované sledovanie štatistických ukazovateľov využívania EIZ,
 • vzájomné porovnávanie inštitúcii na základe sledovaných ukazovateľov,
 • optimalizáciu ponuky EIZ a skladby používateľských inštitúcií v ďalšom období prístupu k EIZ,
 • zhromažďovanie vhodných podkladov pre riadiace orgány ako nástroja pre strategické rozhodovanie,
 • vytváranie možností pre cielenejšiu publicitu EIZ,
 • organizovanie odborných podujatí, seminárov, ktorých cieľom je zvýšenie informačnej gramotnosti a povedomia používateľov o EIZ,
 • spoločné dotazníkové prieskumy používateľov EIZ,
 • prevádzka Vyhľadávacieho portálu pre vedu a výskum – scientia.sk, ako nástroja pre efektívnejšie využívanie EIZ,
 • v neposlednom rade aj publicitu a posilnenie postavenia knižníc, nielen v podpore VaV na Slovensku, ale aj celkovo v spoločnosti

SKeLIB - Elektronické informačné zdroje

Ak je niečo s čím potrebujete pomôcť – ak máte otázky, ktoré neboli zodpovedané na týchto stránkach, kontaktujte nás!