Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a jeho sekcia Vedecká knižnica, má kľúčové postavenie v oblasti informačnej podpory výskumu a vývoja na Slovensku. CVTI SR je národným informačným centrom, má dlhoročné skúsenosti s budovaním knižničného fondu domácich a zahraničných dokumentov, vrátane patentov, noriem a firemnej literatúry. Od roku 2008 je CVTI SR riešiteľ viacerých národných projektov pre podporu výskumu a vývoja na Slovensku, v rámci projektov NISPEZ – NISPEZ IV zabezpečuje prístup k elektronickým informačným zdrojom (EIZ) pre slovenskú vedecko-výskumnú komunitu.

CVTI SR predstavuje aj jednu z kľúčových organizácií pre Slovenskú republiku v oblasti otvoreného prístupu k vedeckým informáciám. Funkcia CVTI SR ako Národného referenčného bodu (NRB) pre oblasť otvoreného prístupu (OA) k vedeckým informáciám a jeho účasť v medzinárodných projektoch zameraných na oblasť OA vedie k naštartovaniu aktivít a zvyšovaniu povedomia o problematike OA v Slovenskej republike.

V prípade aktivít CVTI SR na podporu otvorenej vedy a otvoreného prístupu k vedeckým poznatkom je potrebné na záver spomenúť aj národný projekt NISPEZ IV (Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií). Strategickým cieľom projektu NISPEZ IV je vybudovať národnú infraštruktúru pre informačnú podporu vedy a inovácií na Slovensku ako systémové riešenie s priamym vplyvom na zvyšovanie výkonnosti a excelentnosti výskumu a vývoja na Slovensku a hospodársky rast.

Viac informácií : web CVTI SR