Elektronické informačné zdroje

Elektronické informačné zdroje

Žiadny vedecký výskum, inovácie, alebo akákoľvek vedecká činnosť sa nezaobíde bez prístupu k dôveryhodným informačným zdrojom a literatúre. Povaha vedeckej a akademickej práce si zároveň vyžaduje publikovanie výsledkov štúdia alebo výskumu.

Elektronické informačné zdroje (EIZ) – ide o odbornú a vedeckú literatúru, ktorá jestvuje v elektronickej forme, v sieťovom prostredí. Pre interakciu s EIZ, vyhľadávanie, využívanie, zdieľanie, atď., je potrebný prístup k internetu = EIZ majú silnú väzbu na elektronické prostredie a elektronické zariadenia.

EIZ ponúkajú aj rôzne nástroje pre podporu efektívnejšieho využívania samotných EIZ, ale aj rôzne nástroje pre širokú škálu hodnotení publikačnej činnosti vo vedeckom prostredí. Využívanie EIZ je službou vedeckej alebo akademickej knižnice, preto je nutná registrácia používateľa.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a jeho sekcia Vedecká knižnica, má kľúčové postavenie v oblasti informačnej podpory výskumu a vývoja na Slovensku. CVTI SR je národným informačným centrom, má dlhoročné skúsenosti s budovaním knižničného fondu domácich a zahraničných dokumentov, vrátane patentov, noriem a firemnej literatúry.

Od roku 2008 je CVTI SR riešiteľ viacerých národných projektov pre podporu výskumu a vývoja na Slovensku, v rámci projektov NISPEZ – NISPEZ IV, zabezpečuje prístup k elektronickým informačným zdrojom (EIZ) pre slovenskú vedecko-výskumnú komunitu.

 

Menu