Vedecké publikovanie je proces, ktorý má svoje základné „stavebné“ prvky – subjekty, ako aj formálne rámce tvorené pravidlami, štandardmi a konvenciami. Týka sa to nielen tvorby textu (písania), ale aj ďalších súčastí publikačného procesu – recenzného hodnotenia, etických aspektov (akademická/publikačná/citačná etika), ochrany práv duševného vlastníctva a pod.

Do celého procesu diseminácie vedeckého obsahu výrazne vstupuje technologický aspekt – nástroje na zber, organizáciu, spracovanie a uchovávanie vedeckých dát v podobe rôznych softvérových/aplikačných riešení.

Základnými prvkami/participantmi vedeckého publikovania sú (Jones, Musick 2016):

  • autori,
  • inštitúcie,
  • editori/redaktori,
  • vydavatelia,
  • facilitátori/sprostredkovatelia.

Každá z týchto skupín má v procese špecifické postavenie a každá sa snaží naplniť vlastné ciele a záujmy. Tieto záujmy a ciele, tak v rovine tak formálnych ako aj neformálnych diskusií , formujú spomínané formálne rámce.

Možno konštatovať, že silne sa začínajú presadzovať najmä záujmy/ciele vydavateľov a editorov, čo sa odráža najmä v podobe tlaku na prípravu a odovzdávanie rukopisov v striktne štruktúrovanom formáte detailne popísanom vo viac či menej rozsiahlych pokynoch pre autorov. Jedným z výsledkov je však urýchlenie procesu oponentúr, nakoľko text je skutočne spracovaný tak, aby sa recenzent mohol sústrediť na podstatné aspekty, resp. odbornú úroveň (kvalitu) textu.

Štandardizácia v globálnom rámci aktuálne smeruje k akceptácii medzinárodných štandardov alebo na tradícii založených (vedecké spoločnosti, veľkí vydavatelia…) konvencií, z rôznych dôvodov však pri tvorbe odborného textu zostávajú v platnosti aj národné štandardy (napr. jazykové klasifikačné schémy a pod.). Do publikovania však zasahujú aj vybrané normatívy. Vo všeobecnosti by bolo možné formálne rámce teda rozdeliť na:

  • normatívy,
  • štandardy,
  • konvencie/pravidlá.

Normatívy
Patria sem zákony a súvisiace predpisy (napr. v podmienkach SR je to zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon….).

Štandardy
Patria sem najmä technické normy, kodifikačné jazykové príručky, medzinárodne platné nomenklatúrne schémy, tezaury, klasifikácie, štandardy pre sieťové elektronické prostredie a pod.

Príklady :: Technické normy
STN ISO 18: Dokumentácia. Obsah periodík
STN ISO 1086: Informácie a dokumentácia. Titulné listy kníh
STN ISO 999: Dokumentácia a informácie. Zásady spracovania, usporiadania a grafickej úpravy registrov
STN ISO 690: Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie
STN ISO 2145: Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov
STN ISO 215: Dokumentácia. Formálna úprava príspevkov do periodík a iných seriálových publikácií STN ISO 4: Informácie a dokumentácia. Pravidlá skracovania slov z názvov a názvov dokumentov
STN ISO 214: Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu…

Príklady :: Medzinárodné nomenklatúrne schémy
International Commission on Zoological Nomenclature (ICZN) – International Commission on Zoological Nomenclature
International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) – International Botanical Congress
International System for Human Cytogenetic Nomenclature (ISCN)
International Code of Nomenclature for Cultivated Plants – Cultivated Plant Code (ICNCP) – International Union of Biological Sciences International Commission for the Nomenclature of Cultivated Plants…

Príklady :: Tezaury
EuroVoc :: Oblasti činnosti EÚ (EU)
AGROVOC :: Poľnohospodárstvo (FAO)
MeSH :: Medicína (U.S. National Library of Medicine)

Webové štandardy :: Pozri Konzorcium W3C :: W3C Standards
Publikačná etika :: Porzi Committee on Publication Ethics :: COPE

Konvencie/pravidlá
Patria sem najmä typografické pravidlá, ktoré sa formovali stáročia, ale stále sú akceptované, ale aj publikačné štýly vytvorené ako špecifické odporúčania a akceptované ako pravidlá pre spracovanie odborného/vedeckého textu v rámci špecifických oblastí vedeckého poznania. Publikačné štýly vznikali najmä na pôde akademických inštitúcií alebo profesijných/odborných združení a spoločností, ale aj renomovaných vydavateľov vedeckej literatúry.

Príklady :: Vydavatelia
Elsevier :: Author Hub
Elsevier :: Editor Hub
Elsevier :: Reviewer Hub


JONES Caryn – MUSICK, Chad. 2016 Why do the rules and conventions of academic publishing keep changing, and how can researchers stay current? In ThinkSCIENCE [online], 1. March 2016 [cit. 2018-07-11]. Dostupné na: https://thinkscience.co.jp/en/articles/Changes-in-Rules-and-Conventions.html