Výskumné údaje sú esenciálnym prvkom nových poznatkov a nedostatok prístupu k údajom z výskumu možno označiť ako základnú prekážku v rozvoji výskumu. Je tu preto objektívna potreba zabezpečenia dlhodobého, trvalého prístupu k vedeckým objektom. Ďalším aspektom je potreba jednoznačnej identifikácie tvorcu zdroja/vedeckého objektu. Tak sa dostal systém perzistentných identifikátorov digitálnych objektov do prostredia primárnych/surových vedeckých dát.

Systém pre identifikáciu digitálnych informačných entít v globálnom informačnom a komunikačnom prostredí založený na perzistentných identifikátoroch digitálnych objektov (DOI) funguje nielen v prostredí publikovaného akademického obsahu, ale aj v prostredí vedeckých dát/datasetov (t. j. vedeckých dát). DOI poskytuje globálne jedinečný, kompatibilný alfanumerický reťazec, ktorý umožňuje prístup k metadátach dátových súborov a digitálnym dátam. Cieľom používania DOI v kontexte vedeckých dát je uľahčiť prístup k údajom z výskumu a ich integrácii do informačných služieb, zvýšiť uznanie výskumných údajov ako legitímnych súčastí vedeckých dokumentov, podporovať štandardy a postupy dobrej praxe vzťahujúce sa k citovaným dátam, ako aj podporovať dlhodobú archiváciu dát, aby bolo možné kontrolovať výsledky výskumu a spôsob ich opätovného použitia (ANDS, 2018).

Registračnou agentúrou pre registráciu vedeckých dát je DataCite.

DataCite je medzinárodné konzorcium členov z viac ako 20 krajín – bližšie informácie na https://www.datacite.org/members.html. Zahŕňa dátové centrá, knižnice, vládne agentúry, výskumné univerzity a ďalšie subjekty, ktoré majú právo registrovať špecifický vedecký obsah (objekty) a prideľovať týmto dátam perzistené identifikátory DOI. Členovia DataCite nesú zodpovednosť za správu, uchovávanie a archiváciu dát. DataCite ako oficiálna registračná agentúra DOI je členom medzinárodnej nadácie International DOI Foundation (IDF), ktorá je riadiacim orgánom systému DOI na celom svete. DataCite priamo DOI neprideľuje, toto je úlohou jednotlivých členov.


Participácia/členstvo

Záujemcovia o členstvo môžu o pristúpenie požiadať prostredníctvom formulára na webovej stránke DataCite. Súčasťou je vyplnenie profilového listu.

Bližšie informácie: https://www.datacite.org/become.html


Poplatky

Informácie o poplatkoch sú súčasťou priamej komunikácie s registračnou agentúrou DataCite. Bližšie informácie: support@datacite.org


Služby DataCite

Assign DOI
Prideľovanie DOI vedeckým dátam. Bližšie informácie: https://www.datacite.org/dois.html alebo https://doi.datacite.org/

Find data
Platforma pre integrované vyhľadávanie. Bližšie informácie: http://search.datacite.org

Event Data
Služba poskytovaná v spolupráci s Crossref a nadväzujúca na platformu Scholix Framework vyvinutú Research Data Alliance/ICSU World Data System Data Publishing Services Working Group. Bližšie informácie: http://status.datacite.org alebo http://search.datacite.org

DataCites Profile
Poskytuje nástroje tak pre personálne použitie (personálny identifikátor ORCID), ako aj z pohľadu členov (rozhranie na správu informácií o členstve a kontaktné údaje o svojej organizácii). Bližšie informácie: https://profiles.datacite.org

Citation Formatter
Poskytuje jednoduché rozhranie na automatické extrahovanie metadát z DOI a vytvorenie úplnej citácie. Podporuje viac ako 5.000 rôznych citačných štýlov v 45 jazykoch. Riešenie používa Citation Style Language (open source). Bližšie informácie: http://citation.crosscite.org

Statistics
Štatistické prehľady. Bližšie informácie: http://stats.datacite.org alebo https://support.datacite.org/docs/datacite-statistics

Service status
Rozhranie pre podporu. Bližšie informácie: http://status.datacite.org alebo https://support.datacite.org/docs/datacite-service-status

Content negotiation
Rozhranie pre zdieľanie obsahu. Bližšie informácie: https://data.datacite.org alebo https://support.datacite.org/docs/datacite-content-resolver

OAI PMH
Služba umožňujúca komunikáciu metadát uložených v DataCite Metadata Store pomocou protokolu pre zber metadát Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Bližšie informácie: http://oai.datacite.org

Test environment
Služba poskytujúca možnosť otestovať si všetky služby DataCite, vrátane registrácie. Bližšie informácie: http://test.datacite.org