Elektronické informačné zdroje

Publikačná etika

Korektná publikačná prax dôsledne dbá na dodržiavanie a kontrolu etických noriem v procese vydávania. Rešpektovanie týchto etických pravidiel je nutnosťou pre každého autora vedeckých publikácií – v opačnom prípade to môže znamenať aj koniec celej vedeckej kariéry.

Najčastejšie priestupky proti publikačnej etike sú:

  1. Autorstvo publikácie: akýkoľvek druh stretu záujmov (finančný záujem, personálny konflikt záujmov, ale napríklad aj členstvo v konkurenčných organizáciách apod.), nepravdivé uvádzanie spoluautorstva, neuvedenie všetkých autorov u celej alebo u časti práce. Ak autor uzná za vhodné, pri zasielaní článku do vedeckého časopisu je možné pripojiť vyhlásenie o nulovom strete záujmov.
  2. Plagiátorstvo: použitie akéhokoľvek zdroja dát bez vedomia autora, pričom medzi zdroje patria dáta, informácie, text, myšlienky a koncepcie. Medzi najčastejšie príklady patrí kopírovanie častí textov bez uvedenia zdroja, parafrázovanie cudzieho publikovaného textu, prezentácia preloženého textu ako vlastného originálneho textu, zneužitie cudzích myšlienok. K najzávažnejším prípadom plagiátorstva patrí publikovanie cudzej práce pod vlastným menom.
  3. Opakované použitie dát a zasielanie viacerým vydavateľom: zámerné simultánne zasielanie viacerým vydavateľom alebo opätovné zasielanie rovnakej práce. Autor môže osloviť ďalšieho vydavateľa až po zamietnutí pôvodne osloveným vydavateľom. Do tejto kategórie patrí aj „recyklovanie“, tzn. použitie predchádzajúcich prác k poskladaní „novej štúdie“.
  4. Zneužitie a úprava výsledkov vedeckej práce: falzifikácia výpovede (umelé vyprodukovanie želaných výsledkov, technická dodatočná úprava výsledkov, dát, fotodokumentácie a pod.), manipulácia s podkladmi vedeckej práce a ich nepravdivá úprava, zámerné vynechanie niektorých výsledkov výskumu, interpretácia výsledkov cudzej práce.
  5. „Salámové“ publikovanie (salami publications): označuje rozdelenie rozsiahlej publikácie na väčší počet menších prác. Všeobecne platí, že to, čo zdieľa rovnakú myšlienku, koncept alebo súbor dát, by nikdy nemalo byť publikované viac ako jedenkrát.

Užitočné informácie k problematike publikačnej etiky možno nájsť na tematických portáloch Elsevier B.V., Publishing Ethics Resource Kit (PERK) for editors alebo the Committee on Publication Ethics (COPE).

Pre európske výskumné prostredie nájdete viac informácií na portáli Európskej charty výskumných pracovníkov.

Menu