Prístupy do elektronických informačných zdrojov sú, pre podstatnú časť vedecko-výskumnej komunity na Slovensku, zabezpečované od roku 2009 prostredníctvom národných projektov NISPEZ spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ (predtým Operačný program Výskum a vývoj –  teraz Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI)). Za túto agendu je na celonárodnej úrovni zodpovedné Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), s tým, že pre akademickú obec sú zdroje dostupné prostredníctvom akademických knižníc VŠ a univerzít a Ústrednej knižnice SAV.

Projekty NISPEZ od roku 2009 posunuli riešenie danej problematiky nielen do systémovej roviny, prispeli k značnému rozšíreniu portfólia elektronických informačných zdrojov, ako aj skladby inštitúcií s prístupom k EIZ. Centralizované riešenie – vzhľadom na limitované finančné prostriedky nemôže obsiahnuť všetky špecifické požiadavky jednotlivých VŠ, univerzít, SAV a vedeckých knižníc k plnej spokojnosti informačného zabezpečenia. Dôležité však je, že prevažujú pozitíva popísaného riešenia a pri eliminácii negatív je možné nastaviť vhodný model riešenia prijateľný všetkými stranami. Projekty sa týkajú nielen centrálneho financovania prístupov k EIZ, zmlúv s dodávateľmi EIZ, ale aj organizácie a vytvárania podmienok na zabezpečenie efektívnosti využívania daných EIZ, zavádzania nadstavbových nástrojov, ale aj uvažovania o trvalej udržateľnosti takéhoto riešenia.

Pri výbere databáz do portfólia projektov NISPEZ sa významne prihliadalo na požiadavky jednotlivých zapojených inštitúcií, preto možno skonštatovať, že súčasné portfólio sprístupňovaných EIZ je vhodným základom pri zabezpečovaní informačnej podpory vedy a výskumu na Slovensku.

Podstatnú časť celého portfólia tvoria citačné a scientometrické databázy Web of Science a SCOPUS, do ktorých mali v rámci národného projektu prístup všetky zapojené inštitúcie, keďže informácie z nich sú potrebné nielen na sledovanie najnovších vedeckých poznatkov, vývojových trendov, ale aj na hodnotenie vedeckovýskumnej práce jednotlivcov, katedier, ústavov, vysokých škôl a univerzít v SR. Obe spomenuté databázy sú multidisciplinárne: mapujú všetky vedné disciplíny, vďaka čomu nachádzajú uplatnenie takmer vo všetkých spomínaných inštitúciách, a taktiež obe boli vybrané Európskou radou pre výskum (ERC) ako nástroj pri hodnotení vedeckých výstupov, inštitúcií a vedeckých pracovníkov.

Aktuálne informácie ako aj ponuku elektronických informačných zdrojov sprístupnených prostredníctvom projektu NISPEZ IV na Slovensku nájdete tu: http://nispez4.cvtisr.sk/

Vzhľadom na množstvo vynakladaných finančných prostriedkov na nákup licencií na prístup k EIZ projektu NISPEZ, CVTI SR využíva výsledky mapované v hodnotiacich správach na celkové hodnotenie efektívnosti využívania EIZ. Hodnotenie slúži nielen na priebežné sledovanie a hľadanie slabých článkov pre zabezpečenie plynulého a efektívneho využívania sprístupnených EIZ, ale jeho výsledky boli použité aj ako podklad pre optimalizáciu zvolenej ponuky EIZ a skladby používateľských inštitúcií v ďalšom období realizácie projektu.