A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z

Kliknutie na písmenko človeka zavedie na príslušnú časť slovníka.


A

Agregátor – Systém, ktorý umožňuje užívateľom centralizovaný online prístup k väčšiemu počtu informačných zdrojov kúpených od rôznych producentov.

Alert (alertová služba) – Upozornenie na novú informáciu v obsahu, ktoré EIZ zasiela používateľovi na e-mailovú adresu, napr. alert na nový článok, alert na nové číslo časopisu apod.

Alternatívna metrika – Metriky vyjadrujúce ohlas na publikáciu vo voľne prístupnom online prostredí. Tento typ ohlasov tradičné citačné metriky (Impact Factor, CiteScore…) viazané na databázy, nezahŕňajú. Alternatívne metriky pokrývajú ohlas publikácie na sociálnych sieťach ako Facebook/Twitter, online encyklopédii Wikipedia, akademických sociálnych sietiach ako napr. ResearchGate, citačných manažéroch ako napri. Zotero alebo Mendeley a.i.

Article in press – Článok, ktorý je indexovaný v EIZ skôr ako je vydaný fyzicky.

Autocitácia (self-citation) – Citácia vlastného diela samotným autorom.

Automatizovaný knihovnícky systém – Software určený k automatizácii knihovníckych procesov. Zvyčajne sa skladá z rôznych modulov pre rôzne druhy knihovníckych činností ako akvizícia, katalogizácia, OPAC, výpožičky atď.1

Autorský zákon – Autorský zákon je právny predpis, ktorý zabezpečuje autorom a iným nositeľom práv efektívnejší výkon ich práv v rámcoch stanovených európskym a medzinárodným právom.


B

Bibliografia – Zoznam použitej informačných zdrojov zostavený v súlade s určitým druhom citačnej normy.1

Bibliografický EIZ (bibliografická databáza) – Databáza obsahujúce bibliografické záznamy rôznych informačných zdrojov – názov, meno autora, kľúčové slová a abstrakt. Umožňuje vyhľadávať informácie podľa rôznych kritérií – napr. roku vydania, jazyka, typu informačného zdroja a.i.

Bibliografický záznamZáznam

Bibliometria – Štatistická analýza písaných vedeckých publikácií, ako sú napr. knihy alebo časopisecké články. Bibliometrické metódy sa používajú na kvantitatívnu analýzu akademickej publikačnej činnosti. Najrozšírenejšou bibliometrickou metódou je citačná analýza, ktorá je založená na zhmotnení vzájomných vzťahov medzi citáciami dokumentov, a to z rôznych pohľadov. Manažment využíva bibliometrické metódy na vyjadrenie prínosu práce vedecko-výskumných inštitúcií alebo individuálnych vedeckých pracovníkov.8

Bibliometrické EIZ – Elektronické informačné zdroje (databázy), ktoré umožňujú kvantitatívnu analýzu vzájomných citácií vedeckých publikácií. Príkladom bibliometrického EIZ je napríklad databáza Journal Citation Reports alebo databáza Scopus. Niekedy označované ľudovo ako „citačné“ databázy.

Booleova algebra – Algebraická štruktúra, ktorá charakterizuje vlastnosti logických operácií. Nazvaná podľa irského matematika George Boolea. Jednotlivé logické operácie definujú logické operátory.2


C

Citačná norma (citačný štýl) – Súbor pravidiel na zostavenie bibliografie. Jednotlivé akademické odbory v publikovaní preferujú rôzne citačné štýly, viac na http://www.citethisforme.com/guides

Citačná metrika – Kvantitatívny ukazateľ ohlasov na publikáciu. Scientometrické databázy prostredníctvom citačných metrík vyjadrujú citovanosť (počet citácií) určitej publikácie v rámci obsahu databázy za určité časové obdobie. Meranie citovanosti vychádza z predpokladu, že ak je práca autora citovaná ďalším autorom, má určité renomé a zároveň ak je citovaný článok z iného časopisu, má tento časopis určitú úroveň. Najznámejšie citačné metriky dnes sú Impact Factor (databáza Web of Science), SJR (Scimago) a CiteScore (Scopus).

Citačné databázyBibliografický EIZ (bibliografická databáza)

Citačný manažér – Program alebo systém umožňujúci ukladať a organizovať citácie, prípadne odkazované dokumenty importované z databáz alebo z počítača. Umožňuje napríklad generáciu citačného zápisu z uloženého dokumentu, zdieľanie knižníc dokumentov online alebo export bibliografického zoznamu použitej literatúry.

CiteScore – Citačná metrika v databáze Scopus. CiteScore ráta priemerný počet citácií získaných v určitom kalendárnom roku z obsahu časopiseckého titulu publikovaného v posledných troch rokoch. Napríklad:

Copyright (autorské právo) – Súhrn právnych noriem upravujúcich vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením literárneho, vedeckého alebo umeleckého diela a práv, ktoré autorovi prislúchajú. Predmetom ochrany autorského práva je dielo. Na Slovensku autorské právo upravuje tzv. autorský zákon a viacero medzinárodných zmlúv (napr. Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel).

Creative Commons – Medzinárodné autorské licencie, ktoré definujú aké práva si chce autor ponechať a akých sa chce vzdať. Sú udelované neziskovou organizáciou Creative Commons. Existuje šesť typov licencií CC, menovite CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-SA a CC BY-NC-ND. BY znamená „Attribution“ (umožňuje rozmnožovať, rozširovať a vystavovať dielo za podmienky uvedenia autora. ND znamená „no derivative works“, čiže „žiadne odvodené diela“, SA je skratka pre ShareAlike, čiže „zdieľanie s rovnakou licenciou“, a NC znamená noncommercial – nekomerčné. Najliberálnejší termín je CC BY, kde používatelia môžu kopírovať, distribuovať, zobrazovať, realizovať a remixovať autorovo dielo, ak uvedú meno autora podľa autorových požiadaviek. Najviac obmedzujúci termín je CC BY-NC-ND, kde používatelia môžu kopírovať, distribuovať, zobrazovať a uskutočňovať doslovné prepisy autorovho diela len na nekomerčné účely.


D

Databáza – Súbor digitálnych dát uložených v počítačovom systéme štrukturovaný tak, aby bolo možné s nimi ďalej pracovať – vyhľadávať, zobrazovať, triediť apod. Základnými prvkami každej databázy je báza dát a program na prácu s nimi. Podľa typu dát sa rozlišujú databázy textové, numerické, obrazové a multimediálne. Podľa spôsobu práce s nimi sa rozlišujú databázy umožňujúce zápis dát (napríklad knihovnícke katalogizačné systémy) a databázy umožňujúce iba vyhľadávanie a zobrazovanie dát (OPAC).1

Data mining (dolovanie dát) – Technológia vyhľadávania a modelovania znalostí a dát z rozsiahlych databáz a dátových skladov. Analýza sa odvodzuje priamo z obsahu dát, nie na základe dotazov užívateľa. Data mining využíva techník neurónových sietí, štatistického a matematického modelovania a.i.1

Dátový sklad – Databáza optimalizovaná pre analýzu a tvorbu zostáv z uložených dát. Dátový sklad sa získava agregáciou z externých zdrojov a získané dáta sú uložená do jednej dátovej zostavy (dátového skladu).1

Diamantová cesta Open Access/diamantový OA – Model otvoreného prístupu, kedy článok vydáva vydavateľ, verejnosť má k článku okamžitý prístup, ale autor u vydavateľa neplatí za vydanie žiadny poplatok. Článok podlieha recenznému konaniu (peer review).

Digital humanities – Multidisciplinárny odbor spájajúci digitálne technológie a humanitné vedy. Zahŕňa systematické využívanie najnovších digitálnych technológií vo výskume, vzdelávaní a publikovaní v humanitných vedách.

Digitálna knižnica – Integrovaný systém obsahujúci súbor elektronických informačných zdrojov, ktorý umožňuje vyhľadávanie, spracovávanie a využívanie informácií v tomto systéme uložených. Účelom digitálnej knižnice je poskytnúť centrálny prístup ku zdigitalizovaným dokumentom a digitálnym dátam.1

Digitalizácia – Technológia, ktorá transformuje papierový dokument do elektronickej (digitálnej) podoby. Súčasťou digitalizácie je aj tvorba metadát, ktoré sa ukladajú spolu so zdigitalizovaným dokumentom.1

Discovery systém – Bibliografický vyhľadávací systém, ktorý vyhľadáva dáta vo viacerých databázových systémoch, bez nutnosti otvárať a vyhľadávať v každej databáze separátne. Vyhľadané výsledky zjednocuje do jednotného vyhľadávacieho rozhrania a používateľ ich vníma ako jeden celok.

DOI (Digital Object Identification) – Hlavným cieľom DOI je ochrana autorských práv prác prístupných na Internete. DOI jednoznačne a trvalo identifikuje objekt, ku ktorému bol priradený – jeho súčasťou sú povinne metadáta. Systém DOI má na starosti International DOI Foundation.


E

Elektronická kniha (e-book) – Kniha v digitálnej podobe, vytvorená na počítači (tzv. born digital) alebo digitalizáciou tlačeného dokumentu. Je možné ju čítať online na obrazovke počítača alebo offline v čítačke, tabletu alebo mobilnom telefóne.1

E-learning
– Vzdelávanie prostredníctvom informačných technológií. E-learning kurz študenti navštevujú čiastočne alebo úplne cez vzdialený prístup.1

Elektronický informačný zdroj (EIZ) – Informačný zdroj v elektronickej podobe, obecné označenie tohto druhu informačného zdroja.1 Príkladom je elektronická kniha, elektronická databáza a.i.

Elektronické publikovanie (online publishing) – Vydávanie dokumentov elektronickými prostriedkami. Produktom elektronického publikovania je elektronický dokument (kniha, periodikum apod.)1

Expertný systém – Počítačová aplikácia alebo systém simulujúci činnosť experta pri riešení zložitých úloh v určitej oblasti. Základnú časť tvorí báza dát a riadiaci mechanizmus, doplnený o používateľské prostredie. Na prácu s dátami využíva techník umelej inteligencie.1


F

Fazeta – Kategória uplatňujúca určité charakteristiky na zoskupovanie informácií.1

Fazetové vyhľadávanie – Vyhľadávanie, ktoré využíva fazety na filtrovanie a obmedzenie výsledkov vyhľadávania. Vďaka fazetám je možné výsledky vyhľadávaní ďalej špecifikovať a skúmať. Príkladom štandardnej fazety na filtrovanie výsledkov vyhľadávania je napríklad krajina pôvodu dokumentu alebo jazyk dokumentu.1

Full-text – Plný text dokumentu.

Fulltextová databáza – Databáza, ktorej dáta tvoria plné texty dokumentov. Umožňuje plnotextové vyhľadávanie podľa zadaných textových reťazcov.


H

H-index – Citačná metrika, ktorá kvantitatívne hodnotí publikačnú činnosť autora. Vyjadrená poradovým číslom práce, ktorej počet citácií sa rovná alebo je vyšší ako jej poradové číslo. Príklad: ak šiesta práca autora XY získala najmenej 6 citácií, jeho h-index=6.

Harvestovanie – Proces, kedy sú metadáta získavané automaticky v zadanom časovom intervale z externého úložiska.1

Holding – Jeden zo základných údajov bibliografického záznamu v knižničnom katalógu. Informuje o počte exemplárov informačného zdroja a miesta uloženia, o špecifických charakteristikách daného exemplára.1

Hybridný časopis – Časopis, ktorý je vydávaný a sprístupňovaný v elektronickej aj tlačovej podobe.1

Hypertext – Nelineárne usporiadanie textu, kde sú jednotlivé časti navzájom prepojené hypertextovými väzbami.1


I

Impakt faktor – Citačná metrika v databáze Web of Science. Vyjadruje impakt časopisu, kalkuluje počet citácií / počet publikácií za predchádzajúce 2 roky. Impakt faktor ráta citácie rok spätne, tzn. IF 2016 – je rátaný za roky 2014 a 2015.

Impaktovaný časopis – Časopis, ktorý je zahrnutý v databáze Web of Science a má pridelený Impakt Faktor.

Indexovaný časopis – Prevzaté z anglického jazyka. Časopis, ktorý je zahrnutý v nejakej databáze (indexed in a database).

Informačná analýza – Prieskum dokumentov za účelom výberu informácií či informačných zdrojov, ktoré sa vzťahujú k požiadavke používateľa.1

Informačná ekonomika – Ekonomika informačnej spoločnosti. Rozvoj technológií, nové informačné produkty, inštitúcie a služby viedli ku vzniku informačného priemyslu a informačného trhu. Informačná ekonomika skúma zákonitosti, ktoré tieto trendy utvárajú.1

Informačná etika – Etiketa, ktorá sa zaoberá princípy a pravidlami spracovania informácií. Zahŕňa autorskú etiku, etiku sprostredkovateľa informácií a etiku užívateľa informácií.1

Informačná gramotnosť – Schopnosť využívať informačné zdroje.1

Informačná spoločnosť – Spoločnosť založená na integrácii informačných technológií do všetkých oblastí spoločenského života v takej miere, že zásadne mení spoločenské väzby a procesy.1

Informačný systém (IS) – Systém zložený z hardwaru a softwaru, ktorý využívajú ľudia za účelom zberu, spracovania a distribúcie informácií potrebných ku plánovaniu, rozhodovaniu a riadeniu.1


K

Karentovaný časopis – Časopis zaradaný do databáze Current Contents Connect. (zľudovený výraz)

Katalógový vyhľadávač – Adresár informačných zdrojov, ktorý je hierarchicky usporiadaný do tematických kategórií (katalógu).1

Kľúčové slovo – Významové slovo prevzaté z textu dokumentu s cieľom reprezentovať jeho obsah. Zadáva sa pri vyhľadávaní informácií (rešerš).1

Knižnice 2.0 – Voľne definovaný pojem, označuje knižnice, ktoré v svojich službách odrážajú dynamicky sa meniaci svet knihovníckych služieb.2

Knižničný katalóg – Sekundárny informačný zdroj obsahujúci súbor katalogizačných záznamov o dokumentoch, ktoré daná inštitúcia má vo svojom fonde a ktoré trvalo alebo dočasne sprístupňuje. Knižničný katalóg je vytváraný a udržiavaný podľa platných štandardov a umožňuje vyhľadávanie v tých dokumentoch.1

Knowledge management (znalostný management) – Prevádzka systému správy znalostí, ktorý zahŕňa procesy získavania, reprezentácie, vyhľadávania, odvodzovania, prezentácie a distribúcie znalostí. Teoretický základ tvoria kognitívne vedy a odbory umelej inteligencie.1


L

Layout – Základná predloha obsahového a grafického rozvrhnutia dokumentu, obsahuje inštrukcie pre tlačiareň.1

Licencia, licencovaný EIZ – Súhlas na použitie diela za podmienok tzv. licenčnej zmluvy. V kontexte EIZ sa ako licencované elektronické informačné zdroje označujú tie databázy, ku ktorým má knižnica zabezpečený prístup prostredníctvom licenčnej zmluvy uzavretej s producentom databázy.

Licence to publish – Osobitné autorské právo udelené vydavateľovi.

Logické operátory – Používajú sa pri formuláciách zložitých vyhľadávacích dotazov v databázach (database enquiry) pri pokročilom vyhľadávaní. Najpoužívanejšie sú AND (logický súčin), OR (logický súčet) a NOT (logická negácia).2


M

Manažér citáciíCitačný manažér

MARC (machine readible cataloguing) – Štandardy pre komunikáciu bibliografických informácií v strojom čitateľnej forme. Určujú protokol, akým počítače vymieňajú, spracovávajú a interpretujú bibliografické informácie. Vytvára základ pre dnes používané online knižničné katalógy.1

Metadáta – Informácie o informáciách. Štruktúrované dáta obsahujúce informácie o primárnych dátach (napríklad identifikačné údaje k textu, obrazovému súboru atď.) Podľa účelu rozlišujeme metadáta pre účel popisu, technickej funkčnosti, užívania a archivácie.1

Metavyhľadávanie – Vyhľadávanie vo viacerých zdrojoch súčasne. Užívateľ prostredníctvom integrovaného užívateľského rozhrania vyhľadáva v niekoľkých EIZ a systém potom vyhľadané výsledky zjednotí na jednej spoločnej platforme.1


O

Ontology Web Language – Jazyk OWL je značkovací jazyk navrhnutý pre vytváranie ontológií. Rozširuje slovník RDF o ďalšie elementy súvisiace s triedami a ich vlastnosťami. Vytváraním tried, definovaním vzťahov medzi nimi a opisom vlastností prvkov týchto tried je možné v jazyku OWL modelovať určitý systém znalostí o vybranej oblasti záujmu.15

OPAC (Online Public Access Catalogue) – Online katalóg informačných zdrojov, prístupný pre verejnosť na Internete. Väčšina online katalógov umožňuje po prihlásení spravovať svoje používateľské konto, spravovať vypožičané dokumenty, robiť rezervácie apod.1

Open source software – Počítačový softvér so sprístupneným zdrojovým kódom a pod licenciou, v ktorej držiteľ autorských práv poskytuje práva na štúdium, vkladanie zmien a šírenie softvéru pre kohokoľvek a na akýkoľvek účel.

Otvorená veda (open science) – Hnutie, ktoré lobuje za otvorený prístup k vede a výskumu. Podporuje zverejňovanie výsledkov výskumu prostredníctvom tzv. open access časopisov.

Otvorený prístup (Open Access, skr. OA) – Model uverejňovania výsledkov vedeckého výskumu, ktorý zaisťuje čitateľovi okamžitý a bezplatný prístup k výsledkom vedy a výskumu na Internete (v podstate bezplatný online prístup), pričom nie je obmedzený väčšinou zložitých licenčných politík a obmedzení autorských práv.2 Existuje tzv. zelená, zlatá a diamantová cesta otvoreného prístupu k dokumentom.

ORCID – ORCID je trvalý digitálny identifikátor, ktorý presne identifikuje autora a umožňuje elimináciu nejasností a omylov pri autorstve prác prístupných online (napr. v prípade zmeny priezviska autorky po svadbe). Umožňuje online integráciu a previazanosť rôznych druhov vedeckých aktivít od vedeckých článkov po grantové žiadosti tak, aby bol autor týchto aktivít okamžite identifikovateľný.6 ORCID identifikátor udeľuje individuálnym vedcom bezplatne nezisková organizácia ORCID.


P

Peer-review Recenzné hodnotenie

Plagiátorstvo – Prezentovanie cudzieho literárneho alebo vedeckého diela, resp. jeho časti, za vlastné bez uvedenia použitých zdrojov.1

Plnotextové vyhľadávanie – Vyhľadávanie v plných textoch informačných zdrojov.

Plnotextový EIZ – Elektronický informačný zdroj, ktorý obsahuje plné texty dokumentov, ktoré ponúka – nielen ich bibliografický popis.

Plug in – Pomocná aplikácia používaná väčším programom. Rozširuje jeho možnosti o funkciu, ktoré pôvodný program neponúka.

Počítačová lingvistika – Odbor, ktorý sa zabýva popisom jazykových javov s použitím počítačov. V knihovníctve a informačnej vede sa uplatňuje najmä pri automatizácii informačných procesov a analýze textov.1

Polčas rozpadu informácie – Index, ktorý určuje časový interval, za ako dlho zostarne polovica poskytovanej informácie. Používa sa k vyjadreniu starnutia informácie.

Poskytovateľ licencie – Autor alebo obecne nositeľ práv, ktorý zmluvne poskytne ostatným právo (licenciu) užiť svoje autorské dielo.1

Právo na informácie – Je právo občana na informácie. V Slovenskej republike právo na informácie ako základné ústavné právo zakotvuje Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd. Právo na prístup k informáciám, ktoré majú k dispozícii orgány verejnej moci a iné verejné inštitúcie, podrobne upravuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (tiež známy ako „zákon o slobode informácií“).

Predátorský časopis – Časopis zneužívajúci publikačný model zlatej cesty Open Access modelu publikovania za účelom zisku (z autorských publikačných poplatkov) na úkor vedeckej kvality článkov, ktoré nepodstupujú recenzné hodnotenie alebo podstupujú fiktívne recenzné hodnotenie.1 Predátorský vydavateľ ponúka podvodným spôsobom autorom istotu zverejnenia ich príspevku za poplatok. Viac

Primárna informácia – Informácia získaná empirickým skúmaním reality (napr. pozorovanie, testovanie…). alebo odvodená z iných dát formou dedukcie, kompilácie atď. Opakom je sekundárna informácia.1

Primárny zdroj – Tiež ako originálny zdroj. Umelecké dielo, rukopis, vykopávka, dokument, informácia, záznam, získaný v čase vedeckého skúmania a doposiaľ nebol spracovaný.

Publishing advisor – Knihovnícka pozícia, najčastejšie v univerzitných knižniciach. Publishing advisor pôsobí ako konzultant pre študentov a vedecko-výskumných pracovníkov v oblasti vedeckého publikovania a vydávania výsledkov vedeckej práce.


R

RDFResource Descriptive Framework

Recenzné hodnotenie/recenzné konanie – Nezávislé ohodnotenie vedeckého príspevku vo forme jeho odborného posúdenia nezávislými odborníkmi (expertné posudzovanie článku).7 Recenzentov vyberá redakčná rada časopisu, autor a recenzenti vzájomne nepoznajú svoju identitu. Pravé vedecké časopisy povinne podrobujú všetky zaslané príspevky prísnemu recenznému hodnoteniu.

Recenzovaný časopis – Časopis, ktorý všetky príspevky pred uverejnením podrobí recenznému hodnoteniu.

Referenčný manažér – Program alebo informačný systém na uchovávanie a správu citácií a tvorbu bibliografií. Bibliografie vytvára z dokumentov importovaných z EIZ alebo z iných dátových úložísk užívateľov (napr. harddisk). Ďalšie funkcie zvyčajne zahŕňajú organizovanie dokumentov do adresárových štruktúr, označovanie rôznymi štítkami, transformáciu do rôznych citačných štýlov alebo export bibliografického zoznamu.

Relačná databáza – Databáza založená na tzv. relačnom modelu, kde sú dáta vzájomne usporiadané do relácií. Databáza je zložená z viacerých tabuliek, ktoré sú navzájom prepojené – musia mať medzi sebou vzťahy, väzby (relácie).12

Relevantný dokument – Dokument, ktorý zodpovedá vyhľadávaciemu dotazu a informačnej požiadavke používateľa.

Repozitár – Úložisko, prostredníctvom ktorého „autori sami poskytujú otvorený prístup k svojim prácam tým, že vložia elektronickú verziu svojej práce do digitálneho repozitára. Repozitár tieto práce sprístupní a stará sa o ich dlhodobé uchovávanie.5

Reprezentácia znalostí – Aplikačná oblasť umelej inteligencie, ktorá je zameraná na využitie báze znalostí z expertných systémov.1

Resource Description Framework (RDF) – Obecný popis akéhokoľvek elektronického zdroja, resp. webstránky a jej obsahu – sémantika metadát. Jazyk RDF poskytuje architektúru pre spracovanie metadát na Internetu, umožňuje definíciu metadátovej schémy a výmenu metadát. RDF je aplikáciou formátu XML a je vyvíjaný konzorciom W3C (World Wide Web konzorcium).

Rešerš – Výsledok (popr. proces) vyhľadávania informácií vo forme dokumentografických alebo faktografických záznamov, popr. plných textov dokumentov. Rešerš sa vypracováva na základe rešeršnej požiadavky užívateľa (zadania), ktorú pracovník knižnice sformuluje do jazyka rešeršného dotazu; ktorý mu umožní požadované informácie vyhľadať v katalógu alebo inom EIZ.1

Rozhranie – Miesto, kde dochádza k výmene informácií medzi dvoma zariadeniami. Existuje hardverové rozhranie (napr. sériové a paralelné porty, cez ktoré sa počítač ovláda) softwarové rozhranie (programy na ovládania počítača používateľom) a užívateľské rozhranie.1


S

Scientometria – Veda zaoberajúca sa kvantitatívnymi rysmi a vlastnosťami vedy a vedeckého výskumu. Dôraz kladie na výskum a vývoj mechanizmov merania vedy pomocou matematicko-štatistických metód.9

Scimago Journal RankSJR

Sémantický web – ďalší evolučný stupeň webu, ktorý zdokonaľuje súčasnú spletitú sieť webstránok a komplikované vyhľadávania. Na zdokonalenie vyhľadávania využíva vlastností sémantických vzťahov – dáta prezentované na Internetu by mali mať pridelené presne definované významy. Vyhľadávanie prebieha podľa významov, nie podľa formy zadaných termínov. Sémantický web je založený najmä na technológii RDF a na Ontology Web Language. Vyhľadávanie by sa malo realizovať prostredníctvom tzv. softwarových agentov.13

Sémantika – Náuka o výrazoch na rôznej štrukturálnej úrovni jazyka a ich vzájomných vzťahoch (morfém, slov, slovných spojení a.i.) Výraz je nosná štruktúra, ktorá umožňuje prenos, záznam a spracovanie nesenej informácie.14

Sekundárna informácia – Obsahom sekundárnej informácia je informácia o inej informácii.

SJR – SCImago Journal Rank (SJR) je tzv. metrika prestíže vychádzajúca z myšlienky, že všetky citácie nie sú rovnaké. U metriky SJR hodnotu citácie priamo ovplyvňuje odbor, kvalita a renomé časopisu. SJR meria vedecký vplyv odborných časopisov a berie v úvahu ako počet citácií, ktoré časopis získal, tak aj dôležitosť alebo prestíž časopisov, odkiaľ citácie sú. SJR stanovuje dôležitosť uzla v sieti, a to podľa princípu, kedy spojenia s uzly s vysokou hodnotou zvyšujú danému uzlu hodnotu. SJR indikátor nie je závislý na kvantite, hodnotí časopisy podľa „priemernej prestíže“ ich článkov.10

SNIP – Citačná metrika SNIP (Source Normalized Impact per Paper) hodnotí citačné údaje časopisu podľa jednotlivých vedeckých odborov. SNIP pracuje s tzv. RIP (Raw Impact per Paper), ktorý je veľmi podobný impakt faktoru, a RDCP (Relative Database Citation Potential). Tento druhý ukazovateľ, ktorého kalkulácia je veľmi komplikovaná, práve reprezentuje citačný potenciál časopisu odvodený z citačných zvyklostí daného odboru. SNIP vyjadruje mieru citovanosti časopisu v závislosti od odboru.10

Softwarový agent (tiež bot) – Autonómny počítačový program, ktorý na Internetu samostatne vyhľadáva informácie, filtruje ich podľa sémantických významov a vzájomných vzťahov. Činnosť prebieha na základe poverenia používateľa, pri vyhľadávaní ale postupuje nezávisle na základe vlastných rozhodnutí.

Source Normalized Impact per PaperSNIP.

Spracovanie informácií – Realizácia činností, ktorých cieľom je vytvoriť novú množinu informácií. Typické spracovateľské procesy zahŕňajú zber, organizáciu, popis, ukladanie, vyhľadávanie a sprístupňovanie informácií. Výsledkom spracovania informácií sú organizované alebo transformované informácie.1

Správa databázy – Udržiavanie databázy dát, záloha a optimalizácia databázy, inštalácia, importy a exporty dát. Správa používateľských účtov a ich oprávnení. Identifikácia problémových oblastí a nastavenie bezpečnosti dát. Tvorba recovery scenárov, testovacej obnovy.1

Správa digitálnych dát (digital rights management) – Technológie, ktorá kontroluje a obmedzuje používanie digitálnych zdrojov (elektronická hudba, filmy, e-knihy, software) s cieľom zabrániť nelegálnemu používaniu týchto diel. Stanovuje napríklad časové obdobie, počas ktorého sa môže dielo používať, zakazuje konverziu do iných formátov apod.1

SQL (Structured Query Language) – Typ neprocedurálneho databázového jazyka, založený na teórii množín, ktorý je optimalizovaný pre prácu s relačnými databázami. Využiteľný pre všetky druhy operácií s dátami: vkladanie a zmena dát, výber aj zobrazenie.

Stárnutie informácií – Vlastnosť informácií a dokumentov: ich užívateľská hodnota klesá v závislosti v čase. Príčina spočíva vo vývoji VaV a prekrývaní starších poznatkov novými.1

Stemming – Skracovanie slov podľa slovných koreňov.

Stop slovo (stopword) – Výraz, ktorý je pri indexovaní v databáze ignorovaný. Ide zvyčajne o spojky, predložky, číslovky apod.

Structured Query LanguageSQL

Systém riadenia bázy dát – Program (prípadne skupina programov) fungujúci ako rozhranie medzi dátami v databáze a užívateľom. Slúži k manipulácii s dátami, umožňuje vkladanie a aktualizáciu dát, ich vyhľadávanie, výber a prezentáciu. Spolu s dátovou základňou tvorí databázu.1

Systémový knihovník – Pracovník knižnice, ktorý sa stará o hardwarové a softwarové vybavenie knižnice a jej OPAC.

Súborný katalóg – Katalóg, ktorý obsahuje čiastočné alebo úplné záznamy viac ako jednej knižnice. Záznamy obsahujú sigly knižníc, kde sa jednotlivé dokumenty nachádzajú.


Š

Šedá literatúra (grey literature) – Dokumenty, ktoré nie sú dostupné na bežnom knižnom trhu. Patria sem napr. diplomové a dizertačné práce, interné dokumenty, výskumné správy atď.

Šifrovanie – Proces (tiež kryptografická transformácia dát), kde konkrétna kryptografická metóda transformuje otvorený text (originálny tvar správy) prostredníctvom kryptografického algoritmu a šifrovacieho kľúča do šifrovaného textu. Ten potom vyzerá ako náhodný zhluk znakov. U tejto transformácie môže, ale aj nemusí byť použitý kryptografický kľúč.1


T

Tag (identifikátor poľa) – Identifikátor, ktorý umožňuje explicitnú identifikáciu sady dát bez toho, že by bolo potrebné zaznamenávať celé názvy.1

Technické metadáta – Metadáta vytvorené pre počítačový systém (alebo vytvorené počítačovým systémom), ktoré uvádzajú čo systém potrebuje alebo čo robí jeho obsah (napr. protokol HTTP).1

Tezaurus – Riadený slovník deskriptorového selekčného jazyka usporiadaný tak, aby vyjadroval vzťahy medzi lexikálnymi jednotkami. Rozlišujeme jednojazyčný x viacjazyčný tez., tematický x univerzálny tezaurus a.i. Špecifickou kategóriou je zdrojový tezaurus, ktorý slúži ako podklad pre vytváranie iného tezauru.1

Transformácia dát – Transformácia dát z jedného dát na iný podľa súboru pravidiel bez nežiaducej modifikácie dát. Najčastejším príkladom transformácie dát je digitalizácia.

Trvalý identifikátor – Identifikátor na trvalé a jednoznačné určenie tlačeného (ISBN/ISSN) alebo elektronického zdroja (e-ISSN, DOI)

Triedenie (klasifikácia) – Usporiadanie termínov alebo iných entít do tried (príp. podtried) s cieľom vyjadrenia ich sémantických vzťahov.1


U

URL (Uniform Resource Locator) – Univerzálny formát mien používaný na označenie zdroja na internete.

ÚložiskoRepozitár

Užívateľské rozhranie (user interface) – Prostredie interakcie medzi užívateľom a počítačom. Spracováva vstupy od používateľa, ktorými sa počítač ovláda a výstupy, ktoré počítač na základe týchto vstupov simultánne poskytuje naspäť užívateľovi.16

Užívateľský účet/užívateľské konto/užívateľský profil – Elektronické konto, ktoré si užívateľ vytvorí na stránke elektronického informačného zdroja. V prípade databáz umožňuje napríklad vytváranie vlastnej online knižnice vyhľadaných dokumentov alebo uloženie výsledkov vyhľadávania. V prípade knižničného katalógu užívateľské konto predstavuje online konto výpožičiek: užívateľ si môže elektronicky skontrolovať aké má vypožičané dokumenty, stav rezervovaných kníh, výpožičnú lehotu atď.


V

Vedecký časopis (research journal) – Časopis, ktorý sa venuje prezentácii a diskusiám výsledkov výskumu v konkrétnej vedeckej disciplíne. Obsah vedeckého časopisu pozostáva z vedeckých štúdií, recenzií alebo správ. Obsah kvalitného vedeckého časopisu podlieha nezávislému recenznému hodnoteniu (tzv. peer review). Viac o vedeckom publikovaní tu.

Vzdialený prístup k databázam (remote access) – Umožňuje používanie databáz mimo priestorov knižnice. Vyžaduje nainštalovanie špeciálneho softwaru na správu prístupu k elektronickým informačným zdrojom.


W

Webinár (webový seminár) – Školenie poskytované živou formou online. Účastník online školenia potrebuje počítač, sluchátka, prípadne mikrofón.

W3C (World Wide Web Consortium) – Medzinárodné konzorcium, ktorého členovia spolu s verejnosťou vyvíjajú štandardy pre world wide web.


X

XML (eXtensible Markup Language) – Formát pre ukladanie štruktúrovaného textu, má logickú a fyzickú štruktúru. Logická štruktúra rozdeľuje dokument do pojmových jednotiek a podjednotiek, fyzická štruktúra umožňuje pomenovať a uložiť samostatné časti dokumentu.1


Z

Záznam – Súbor identifikačných údajov k jednotke dokumentu (entite). V bibliografických databázach obsahuje základné bibliografické údaje dokumentu (názov, autor, titul zdrojového dokumentu (časopis, konferenčný zborník apod.), rok vydania, ročník, číslo a stránkovanie. V prípade knižničného katalógu záznam obsahuje ďalšie knižničné identifikačné údaje ako je lokácia dokumentu, signatúra, prírastkové číslo apod.1

Zelená cesta Open Access/zelený OA – Otvorený prístup zabezpečovaný prostredníctvom digitálnych úložísk (repozitárov). Článok uloží sám autor, prípadne jeho zástupca do otvoreného on-line repozitára v čase jeho publikovania alebo bezprostredne po jeho publikovaní.3 Článok môže – ale nemusí – podliehať recenznému hodnoteniu.


1. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). Dostupné na http://tdkiv.nkp.cz/
2. Booleova algebra. [online] Dostupné na https://cs.wikipedia.org/wiki/Booleova_algebra [cit. 2017-10-11]
3. MINISTERSTVO ŠKOLSTVA (MINEDU). Dobrovoľné publikovanie dát súvisiacich s vedeckými publikáciami ako otvorené údaje: návrh štandardu [online]. Bratislava: MŠVVaŠ , 2015. [cit. 2017-10-12]. Dostupné na https://www.minedu.sk/data/att/10096.pdf
4. UNESCO. Introduction to Open Access [online]. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2015. [cit. 2017-10-22] Dostupné na http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002319/231920E.pdf
5. Otvorený prístup. Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici [online]. Banská Bystrica: Univerzitná knižnica UMB, 2012. [cit. 2017-10-22]. Dostupné na http://www.library.umb.sk/otvoreny-pristup/?print=1
6. https://orcid.org/ [cit. 2017-10-12]
7. Peer review. [online] Dostupné na https://sk.wikipedia.org [cit. 2017-10-13]
8. Bibliometrie. [online]Dostupné na https://wikisofia.cz/wiki/Bibliometrie [cit. 20.10. 2017]
9. Scientometria. [online] Dostupné na https://sk.wikipedia.org/wiki/Scientometria [cit. 26.10.2017]
10. SCImago Journal Rank. https://cz.elsevier.com/scimago-journal-rank-sjr
11. Citační rejstříky. [online] http://wiki.knihovna.cz/index.php/Cita%C4%8Dn%C3%AD_rejst%C5%99%C3%ADky [cit. 26.10.2017]
12. Relačná databáza. [online] Dostupné na https://sk.wikipedia.org/wiki/Rela%C4%8Dn%C3%A1_datab%C3%A1za [cit. 26.10.2017]
13. Sémantický web. [online] Dostupné na https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mantick%C3%BD_web [cit. 27.11.2017]
14. Sémantika. [online] Dostupné na https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mantika [cit. 27.11.2017]
15. Biščo, Michal. Ontológie v prostredí sémantického webu. RDF Schéma a jazyk OWL. [online] Dostupné na http://www2.fiit.stuba.sk/~kapustik/ZS/Clanky0405/bisco/mbisco_ontologie.html#Sekcia4
[cit. 27.11.2017]
16. User interface. [online] Dostupné na https://en.wikipedia.org/wiki/User_interface [cit. 27.11.2017]