Publikovanie vedeckých výstupov zahŕňa aj určité riziká, ktoré preň predstavujú najmä predátorské časopisy a predátorskí vydavatelia. Ich cieľom je predovšetkým vyberanie autorských poplatkov za publikovanie a vytváranie zisku. Tento fenomén vznikol rozmachom otvoreného publikovania, kde sa poplatky za publikovanie článku prenášajú na autora. Podvodné praktiky takýchto vydavateľov poškodzujú celú myšlienku Open Access iniciatív, ktorých cieľom je sprístupňovať výsledky vedeckej a výskumnej práce financovanej z verejných prostriedkov širokej verejnosti.(1)

„Dôležité je uvedomiť si, že ak autor pochybného vydavateľa nerozozná a publikuje svoje výsledky v časopise tohto typu, do istej miery ich tým znehodnotí a podstatne si tým skomplikuje možnosť ich publikovania v serióznom a rešpektovanom titule, nehovoriac o nemalých nákladoch v podobe autorských poplatkov.”(2)

Pochybní vydavatelia a pochybné časopisy majú určité charakteristické znaky, podľa ktorých je možné ich identifikovať(3):

 • Redakcia a vydavateľ
   • napodobňujú názvy renomovaných časopisov zámenou alebo pridaním či vynechaním slov, (prehodenie slov v názve, používanie veľmi podobných alebo zameniteľných skratiek, rozšírenie názvu renomovaného časopisu, napr. Journal of…, The journal of…),
   • uvádzajú mená vedcov ako členov redakčných rád bez ich vedomia a súhlasu, alebo uvádzajú mená neexistujúcich vedcov,
   • uvádzajú rovnaké redakčné rady pri viacerých časopisoch toho istého vydavateľa, aj keď sú z rôznych vedných odborov,
   • uvádzajú neexistujúcu adresu alebo P. O. Box,
   • neexistujúce ISSN,
   • uvádzajú fiktívne čísla rôznych scientometrických ukazovateľov, pričom zavádzajúcim spôsobom používajú slovné spojenia obsahujúce výraz Impact Factor (napr. Global Impact Factor, Universal Impact Factor),
   • uvádzajú podozrivo široký zoznam databáz, v ktorých je časopis indexovaný, pričom často ide o indexy nízkej kvality alebo o formálne indexy,
   • kontakt je sprostredkovaný iba na webstránke cez online formulár bez uvedenia konkrétných mien

Výber a zaslanie článku

  • nerobia žiadne alebo len fiktívne recenzné konanie (uvádzajú napr. publikovanie za 72 hodín a pod., zatiaľ čo celý proces od recenzného konania po prijatie článku trvá v serióznom časopise od 3 do 6 mesiacov),
  • jediné kritérium prijatia článku je zaplatenie poplatku za publikovanie,
  • nedodržiavajú publikačné štandardy,
  • príspevky získavajú agresívnym spôsobom – rozosielajú e-maily so žiadosťami o článok, členstvo v redakčnej rade a pod.,

Popri predátorských časopisoch a vydavateľoch sa treba vyhnúť aj predátorským konferenciám, ponúkaným s cieľom vylákať od účastníkov konferenčný poplatok. Pochybný organizátor konferencie napríklad parazituje na menách oprávnených konferencií a používa ich na pomenovanie vlastných konferencií, s cieľom vzbudiť u výskumných pracovníkoch záujem o účasť (a zaplatenie registračného poplatku).

Zoznam potenciálnych predátorských časopisov a vydavateľov bol vytvorený knihovníkom Jeffrey Beallom z University of Colorado. Z jeho blogu bol však v januári 2017 samotným autorom odstránený a Jeffrey Beall odmieta tento fakt akokoľvek komentovať. Archivovaný, no neaktualizovaný Beallov zoznam predátorských časopisov je dostupný tu:

V reakcii na túto skutočnosť začali vznikať nové iniciatívy, ako je napr.  na komerčnej báze Cabells alebo anonymná skupina Stop Predatory Journals. Viac informácií tiež nájdete TU.

Odporúčania, ako sa vyhnúť predátorom:

 • pred publikovaním v akomkoľvek neznámom vedeckom časopise sa v žiadnom prípade nespoliehať iba na informácie na jeho webovej stránke,
 • preveriť si vydavateľa aj kvalitu časopisu v spoľahlivých medzinárodných databázach (ROAD, DOAJ, Directory of Open Access Publishers),
 • overiť si impakt faktor časopisu v databáze Web of Science – Journal Citation Reports,
 • ak časopis nemá impakt faktor, preveriť, či je indexovaný v databáze Web of Science – Core Collection alebo Scopus, alebo v SJR (SCImago Journal and Country Rank),
 • overiť si, či má časopis zverejnené jasné pravidlá recenzného konania a pravidlá týkajúce sa poplatkov za publikovanie,
 • v prípade konferencie si overiť organizátora, históriu konferencie, predchádzajúcich účastníkov, konferenčné zborníky, kde by mali byť príspevky publikované a v akých databázach sú (budú) indexované.

Použité zdroje:
1. Praktiky predátorských časopisov, 2016. Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici [online]. Banská Bystrica: Univerzitná knižnica UMB [cit. 2017-01-09]. Dostupné na internete: http://www.library.umb.sk/publikacna-cinnost/predatorske-publikovanie/praktiky-predatorskych-vydavatelov.html)
2. ADLEROVÁ, Iva, 2015. Informační a publikační strategie mladých vědců. In: INFORUM 2015: sborník z 21. ročníka konferece o profesionálních informačních zdrojích. Praha, VŠE, 26. – 27. května 2015 [online]. Praha: AIP, 2015 [cit. 2016-09-21]. Dostupné na internete: http://www.inforum.cz/sbornik/2015/10/
3. Beall, Jeffrey, 2015. Criteria for Determining Predatory Open Access Publishers. Dostupné na: https://web.archive.org/web/20161130184313/https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf [online] [cit. 2017-09-13].