Ako písať vedecký článok

ELSEVIER B.V. Author Information Pack. In: Learning and Instruction, 2014. ISSN: 0959-4752.

DERNTL, Michael. Basics of Research Paper Writing and Publishing. In: International Journal of Technology Enhanced Learning [online], 2014, roč. 6, č. 2, str. 105 – 123. ISSN 1753-5255.

HURP, Wendy , WHEELER, Adam. How to Successfully Publish Scientific Articles. [online]. Elsevier Publishing Connect, 2013.

ORTINAU, D.J. Writing and publishing important scientific articles: A reviewer’s perspective. In: Journal of Business Research [online], 2011, roč. 64, č. 2, s. 150 – 156. ISSN 0148-2963.

SHAIKH, Aijaz A. 7 steps to publishing in a scientific journal. [online]. Elsevier Connect, 4.4. 2016

Podmienky pre publikovanie vedeckých článkov – vyhľadávanie v repozitári SHERPA-RoMEO

Portál Elsevier B.V. pre autorov „Ako publikovať“

Autorský identifikátor ORCID

Elsevier Researcher Academy


Autorské právo a zamestnanecké dielo – užitočné adresy

Literárna agentúra LITA

Portál Duševné vlastníctvo

Uraz, Oliver. „Autorské práva v dielach vytvorenými zamestnancami.“ [online]. 28.1.2015


Výber časopiseckého titulu

DOI (Digital Object Identifier časopisov) + vyhľadávanie podľa DOI

Creative Commons: creativecommons.org/

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti – priebežne aktualizovaný zoznam zahraničných vydavateľstiev


Citačné indexy

Web of Science – Journal Citation Report (metrika Impact Factor): Journal Impact Factor – Journal Citation Reports – Web of Science Group (clarivate.com), http://wokinfo.com/czech_slovak/

Scopus (metrika SJR, SNIP a CiteScore)

Scimago Journal&Country Rank

Leiden University’s Centre for Science and Technology Studies (CWTS)


Čo je peer-review

ELSEVIER B.V. What is peer review? 2017.

WICHERTS, J. M. Peer review quality and transparency of the peer-review process in open access and subscription journals. In: PLoS One[online], 2016, roč. 11, č. 1. ISSN 1932-6203. Dostupné na https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147913

Príklady recenzného konania na Slovensku:
http://www.uet.sav.sk/?q=sk/recenzne-konanie-pravidla-pre-recenzentov
http://www.casopispedagogika.sk/pokyny-pre-editorov-a-recenzentov


Ako písať zoznam použitej literatúry

LICHNEROVÁ, Lucia, 2013. Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa nového štandardu ISO 690 (2010) Časť 1: Tvorba bibliografických odkazov. In: ITLib[online], 2013, roč. 17, č.2, str. 43 -50. E-ISSN:1336-0779, P-ISSN:1335-793X.

LICHNEROVÁ, Lucia. Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa nového štandardu ISO 690 (2010). Časť 2: Prvky a techniky citovania. In: ITLib [online], 2013, roč. 17, č. 3, str. 48 – 55. E-ISSN: 1336-0779, P-ISSN: 1335-793X.

Informácie na stránkach niektorých slovenských univerzít:
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksj/dokumenty/citovanie_priklady.pdf
http://www.pulib.sk/web/data/pulib/subory/stranka/ezp-ISO690.pdf
https://www.upjs.sk/public/media/1112/Predmet%20normy%20STN%20ISO%20690.htm
http://www.slpk.sk/sluzby/normaiso690-102012.html
http://www.fa.stuba.sk/docs//phd/2016/4.pdf

Online nástroje na vytváranie bibliografie
CitacePro
EndNote
Mendeley


Publikačná etika

FTÁČNIKOVÁ, Soňa. Etika v programe HORIZONT 2020. Kancelária národných kontaktných bodov CVTI SR.

Social Research Association. Ethical Guidelines. 2003.

ELSEVIER B.V. Ethics in Research & Publication. 2015.

Publishing & Research Ethics. Elsevier B.V.

Portál The Norwegian National Research Ethics Committees o etike vo vedeckom výskume.

Pokyny k etike výskumu v spoločenských a humanitných vedách.

Association of Social Anthropology in the UK. Ethical Guidelines for Good Research Practice.

Etika výskumu v internetovom prostredí.


Predátorské časopisy

Čo je predátorské publikovanie: http://www.library.umb.sk/publikacna-cinnost/predatorske-publikovanie/

Predátorské časopisy. [online]. Dostupné na: http://knihovna.cvut.cz/cs/podpora-vedy/publikovani/predatorske-casopisy

Wikipédia: https://en.wikipedia.org/wiki/Predatory_open_access_publishing

Open Access, Open Education & More: Predatory Publishing. Queensborough Community College Library [online]. New York: City University of New York. Dostupné na: http://qcc.libguides.com/open/predatorypublishing


Legislatíva a normy

Vyhláška MŠVVaŠ SR č.456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, Príloha č.1: kategórie, Zákon č. 455/2012 o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002

Vyhláška č. 456/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti Norma pre uvádzanie citácií, použitej literatúry: Norma STN ISO 690 (01 0197)