Význam využívania altmetrických údajov (údajov na úrovni článku) spočíva o.i. v argumente poskytovania úplnejšieho obrazu o využívaní konkrétneho dokumentu, hlavne v sociálnom a kultúrnom kontexte. Komerčná spoločnosť Altmetrics poskytuje napríklad produkt Altmetric Explorer, ktorý je určený vedcom, vydavateľom aj jednotlivým výskumným inštitúciám. Produkt sleduje širokú škálu indikátorov, napríklad: DOI, PubMed ID, ISBN, arXiv ID, ADS ID, SSRN ID, RePEC ID, URL a pod. Produkt zbiera a analyzuje online aktivity na zdrojoch ako napríklad: blog, Twitter, Facebook, Google+ a snaží sa vyhodnotiť kvantitatívnu (výška skóre) aj kvalitatívnu stránku (váhovanie podľa pôvodu zdroja) tzv. altmetrického skóre. Altmetrics sa snaží analyzovať údaje v kontexte daného sociálneho média v kombinácii s demografickými dátami získanými na Twitteri. Metódy sú podrobne vysvetlené na: https://www.altmetric.com/about-altmetrics/what-are-altmetrics/. Získanie prístupu k údajom a výsledkom iných výskumných aktivít umožňuje porovnať ich s údajmi z vlastných výstupov. Výhodou je rýchlejšia dostupnosť a aktuálnosť: informácie možno v online prostredí získať hneď ako sú zverejnené. Zachytenie širokého rozsahu informácií zo sociálneho prostredia webu pomôže pochopiť rôznorodosť prístupov a názorov. Vedci v elektronickom prostredí webu zdieľajú svoje dáta, softvér, prezentácie a iné vedecké výstupy online viac ako kedykoľvek predtým, prístup k nim je rovnako jednoduchý ako napríklad zdieľanie obsahu článkov. Získané údaje možno ďalej použiť aj pri získavaní grantov, v plánovaní výskumných aktivít alebo v knižniciach pri akvizičnej stratégií a pod. K tomuto typu údajov však treba pristupovať s ohľadom na kontext, len tak môžu byť vhodným doplnkom k citáciám. Altmetrické metódy získavania údajov o reakcii na dokument v elektronickom prostredí sú len jedným z nástrojov na hodnotenie vplyvu informácií zverejnených v elektronickom dokumente a závisia aj od kvality poskytovateľa altmetrických dát.

Podrobné informácie a manuály na používanie altmetrických údajov pre vedcov, vydavateľov a výskumné inštitúcie: Altmetric for Institutions page, other data keys included in /fetch calls, the Altmetric Support portal, Guide for describing Altmetric data, the many guides to using Altmetric Explorer.

V článku Do “Altmetrics” Correlate With Citations? Extensive Comparison of Altmetric Indicators With Citations From a Multidisciplinary Perspective autori R. Costas, Z. Zahedi a P. Wouters publikujú výsledky výskumu zameraného na zisťovanie miery korelácie medzi klasickými bibliometrickými indikátormi a indikátormi z webového sociálneho prostredia: blog, Twitter, Facebook, Google+ (napríklad: schopnosť identifikovať s časovým predstihom pomocou altmetrických indikátorov najcitovanejšie publikácie, sledovať možný súvis: hustota ohlasov na sociálnych sieťach a vedné odbory, ohlasy a typ dokumentu, vzťah medzi altmetrickými a bibliometrickými indikátormi a pod.). Výskum porovnával viac ako jeden a pol milióna záznamov publikácií s DOI z Altmetrics.com so záznamami s DOI v databáze Web of Science/Clarivate Analytics, ktoré mali aspoň jeden ohlas v Altmetrcs.com databáze od júla 2011. Výsledky preukázali najvyššiu mieru výskytu altmetrických reakcií v oblasti sociálnych a humanitných vied, ďalej v biomedicíne, zdravotníctve a vede o zemi. Najvyššia miera korelácie s bibliometrickými indikátormi sa preukázala pri blogoch a Twitteri, t.j. pomocou indikátorov týchto médií možno relatívne spoľahlivo identifikovať dokumenty s budúcim vysokým citačným ohlasom. Matematické a počítačové vedné disciplíny predstavujú zvláštny vzorec. Výskum preukázal, že z množstva top 1% tzv. „highly-cited“ publikácií 55% nevykazovali žiadne altmetrické skóre, čo autori vysvetľujú aj faktom relatívne málopočetnej „altmetrickej komunity“ v porovnaní s množstvom vedeckej publikačnej produktivity. Takisto možno kritériá altmetrického vyhodnocovania uplatniť len na najnovšiu publikačnú produkciu s prideleným DOI. Podobne možno nájsť najvyššiu mieru korelácie (hoci veľmi miernu) medzi vedeckým blogovaním a citačnými ohlasmi bibliometrie hlavne pre časopisecké články. Skôr možno povedať, že obidva druhy indikátorov sledujú iný typ impaktu. Altmetrické indikátory sú uplatniteľné hlavne pre analýzy v oblasti humanitných a sociálnych vied. Medicína a vedy o živej prírode vykazujú okolo 19% altmetrického skóre, najnižšie hodnoty merania pomocou altmetrického skóre vykazujú prírodné a technické vedy.

Článok Research data explored: an extended analysis of citations and altmetrics (autori: Isabella Peters, Peter Kraker, Elisabeth Lex, Christian Gumpenberger, Juan Gorraiz) publikuje poznatky štúdie zameranej na citovanosť výskumných dát vo vzťahu k dostupnosti podmienenej pridelením DOI v záznamoch databázy Clarivate Analytics (Data Citation Index) a prípadné ovplyvnenie výšky citovanosti sociálnym webom, ktoré sa odráža na altmetrickom skóre z rôznych platforiem sociálnych médií, konkrétne PlumX, ImpactStory a Altmetric.com. Experimenty odhalili, že približne 85% výskumných dát zostáva necitovaných. Pri altmetrických ukazovateľoch je číslo ešte nižšie (4 – 9%). Výsledky výskumu nepreukázali síce očakávaný vplyv DOI na zvýšenie citovanosti dát, avšak dokumenty s DOI priťahujú viac citácií v porovnaní s dokumentami s URL adresou. Vo všeobecnosti existujú značné rozdiely medzi jednotlivými vednými disciplínami, ako aj medzi jednotlivými typmi výskumných dát. Viac citovaných výskumných dát s DOI sa vyskytuje v oblasti spoločenských než prírodných vied. Ako významné možno hodnotiť napríklad odporúčané prístupy k citačným štandardom Americkej psychologickej asociácie (APA): uprednostniť DOI pred uvádzaním URL práve pre trvalosť tohto identifikátora.

Nízke percento hodnôt altmetriky pre výskumné údaje s dvomi a viac citáciami potvrdilo, že a/výskumné údaje sú buď zriedka publikované, alebo sa nedajú nájsť na platformách sociálnych médií, pretože DOI alebo adresy URL nie sú uvedené v odkazoch na použitú literatúru, čo má za následok nízke pokrytie položiek, b/vedecká komunita doteraz nezverejňovala výskumné údaje o sociálnych médiách, ktoré by viedli k vyšším skóre altmetrics, c/spoľahlivosť nástrojov agregácie altmetrics je diskutabilná, keďže výsledky týkajúce sa pokrytia údajov z výskumu na platformách sociálnych médií sa líšia medzi jednotlivými nástrojmi. Avšak stále rastúci podiel citovaných údajov z výskumu s DOI naznačuje, že prijatie tohto trvalého identifikátora zvyšuje dostupnosť výskumných údajov na internete a môže zintenzívniť zaradenie do nástrojov altmetrics (keďže sa spoliehajú na DOI ako trvalý identifikátor pre vyhľadávanie). Analýza citovaných údajov z výskumu ďalej ukázala, že niektoré výskumné údaje môžu získať vysoké skóre altmetriky, hoci nemajú žiadne citácie ani DOI. Autori predpokladali, že v súčasnosti existujú dva rôzne typy uvádzania odkazov na použité zdroje na platformách sociálnych médií, napríklad vedci, ktorí odkazujú na výskumné údaje prostredníctvom DOI vo svojich dokumentoch a bežní používatelia, ktorí odkazujú na údaje z výskumu prostredníctvom adries URL vo svojich príspevkoch na sociálnych médiách.