Význam využívania altmetrických údajov (údajov na úrovni článku) spočíva o.i. v argumente poskytovania úplnejšieho obrazu o využívaní konkrétneho dokumentu, hlavne v sociálnom a kultúrnom kontexte. Komerčná spoločnosť Altmetrics poskytuje napríklad produkt Altmetric Explorer, ktorý je určený vedcom, vydavateľom aj jednotlivým výskumným inštitúciám. Produkt sleduje širokú škálu indikátorov, napríklad: DOI, PubMed ID, ISBN, arXiv ID, ADS ID, SSRN ID, RePEC ID, URL a pod. Produkt zbiera a analyzuje online aktivity na zdrojoch ako napríklad: blog, Twitter, Facebook, Google+ a snaží sa vyhodnotiť kvantitatívnu (výška skóre) aj kvalitatívnu stránku (váhovanie podľa pôvodu zdroja) tzv. altmetrického skóre. Altmetrics sa snaží analyzovať údaje v kontexte daného sociálneho média v kombinácii s demografickými dátami získanými na Twitteri. Metódy sú podrobne vysvetlené na: https://www.altmetric.com/about-altmetrics/what-are-altmetrics/. Získanie prístupu k údajom a výsledkom iných výskumných aktivít umožňuje porovnať ich s údajmi z vlastných výstupov. Výhodou je rýchlejšia dostupnosť a aktuálnosť: informácie možno v online prostredí získať hneď ako sú zverejnené. Zachytenie širokého rozsahu informácií zo sociálneho prostredia webu pomôže pochopiť rôznorodosť prístupov a názorov. Vedci v elektronickom prostredí webu zdieľajú svoje dáta, softvér, prezentácie a iné vedecké výstupy online viac ako kedykoľvek predtým, prístup k nim je rovnako jednoduchý ako napríklad zdieľanie obsahu článkov. Získané údaje možno ďalej použiť aj pri získavaní grantov, v plánovaní výskumných aktivít alebo v knižniciach pri akvizičnej stratégií a pod. K tomuto typu údajov však treba pristupovať s ohľadom na kontext, len tak môžu byť vhodným doplnkom k citáciám. Altmetrické metódy získavania údajov o reakcii na dokument v elektronickom prostredí sú len jedným z nástrojov na hodnotenie vplyvu informácií zverejnených v elektronickom dokumente a závisia aj od kvality poskytovateľa altmetrických dát.

Podrobné informácie a manuály na používanie altmetrických údajov pre vedcov, vydavateľov a výskumné inštitúcie: Altmetric for Institutions page, other data keys included in /fetch calls,
The Altmetric Support portal,  Guide for describing Altmetric data in publications, New guides for researchers.

Štúdia k problematike vzťahu citácií a altmetrie: Research data explored: an extended analysis of citations and altmetrics

Nízke percento hodnôt altmetriky pre výskumné údaje s dvomi a viac citáciami potvrdilo, že a/výskumné údaje sú buď zriedka publikované, alebo sa nedajú nájsť na platformách sociálnych médií, pretože DOI alebo adresy URL nie sú uvedené v odkazoch na použitú literatúru, čo má za následok nízke pokrytie položiek, b/vedecká komunita doteraz nezverejňovala výskumné údaje o sociálnych médiách, ktoré by viedli k vyšším skóre altmetrics, c/spoľahlivosť nástrojov agregácie altmetrics je diskutabilná, keďže výsledky týkajúce sa pokrytia údajov z výskumu na platformách sociálnych médií sa líšia medzi jednotlivými nástrojmi. Avšak stále rastúci podiel citovaných údajov z výskumu s DOI naznačuje, že prijatie tohto trvalého identifikátora zvyšuje dostupnosť výskumných údajov na internete a môže zintenzívniť zaradenie do nástrojov altmetrics (keďže sa spoliehajú na DOI ako trvalý identifikátor pre vyhľadávanie). Analýza citovaných údajov z výskumu ďalej ukázala, že niektoré výskumné údaje môžu získať vysoké skóre altmetriky, hoci nemajú žiadne citácie ani DOI. Autori predpokladali, že v súčasnosti existujú dva rôzne typy uvádzania odkazov na použité zdroje na platformách sociálnych médií, napríklad vedci, ktorí odkazujú na výskumné údaje prostredníctvom DOI vo svojich dokumentoch a bežní používatelia, ktorí odkazujú na údaje z výskumu prostredníctvom adries URL vo svojich príspevkoch na sociálnych médiách.