Databáza ProQuest Central Package je multidisciplinárny (minimálne 160 vedných odborov) agregovaný informačný zdroj, ktorý zhromažďuje rôznorodé typy dokumentov z celého sveta. Poskytuje prístup k databázam zo všetkých oblastí vrátane ekonomických vied, zdravotníctva a medicíny, spoločenských vied, umenia a humanitných vied, vzdelávania, prírodných vied a techniky, náboženstva, filozofie, jazykovedy a literatúry. Obsahuje úplné texty z vyše 10 800 titulov vedeckých časopisov, 2 800 hospodárskych a odborných časopisov, vyše 1 800 titulov novín, 500 zdrojov aktuálneho spravodajstva, 1100 magazínov a periodík všeobecné záujmu. Taktiež zahŕňa vyše 4 milióny záznamov kvalifikačných prác (dizertačných aj diplomových), prípadové štúdie, trhové a ekonomické správy, pre-printové verzie pracovných protokolov, video záznamy a 10 tematických kolekcií elektronických kníh.