Pre akademické prostredie a oblasť vedeckej literatúry túto funkciu plní nezisková medzinárodná registračná agentúra Crossref (140 krajín, viac ako 15 tisíc členov), ktorá poskytuje organizačnú a technickú infraštruktúru pre využívanie DOI pre oblasť vedeckej literatúry. Spojením objektu s metadátami, ktoré sú súčasťou prideľovania DOI objektom (mená, popis, druh, klasifikácia, lokácia a pod.) poskytuje DOI používateľovi relevantné informácie o objekte a jeho ďalších väzbách a zabraňuje tvorbe duplicity. Všetky informácie o objekte sú zakódované v metadátach, nie v pomenovaní DOI ako takého (podrobne v príručke DOI® Handbook. International DOI Foundation).


 

DOI a vedecké dáta v Crossref

Výhody prideleného DOI môžu využiť napríklad vydavatelia na zviditeľnenie obsahu a prestíže periodika, ale aj autori článkov, alebo zostavovatelia zborníkov, prípadne organizátori vedeckých konferencií s publikovanými výstupmi, ktorí môžu využiť benefity trvalého identifikátora dokumentu/ obsahu dostupného v prostredí internetu v elektronickej forme.

Vedecké údaje a dáta sa vyskytujú v primárnej forme v podobe článku, spracovaných údajov do tabuliek a pod. Technológia DOI smeruje k zachovaniu vzájomných citačných odkazov prostredníctvom trvalej linky medzi citáciou a internetovým prístupom k článku v systéme Crossref (štatistika Crossref). Podstatné je trvalé prelinkovanie dát so zdrojovou publikáciou/dokumentom. DOI ako trvalý identifikátor odkazujúci na primárne dáta dovoľuje vedcom ich citovanie a ďalšie využitie a tým ich zhodnotenie (s cieľom umožniť citovanie publikácií štandardným spôsobom ako sú citované články v Science Citation Index) pri zachovaní konzistentnosti a presnosti dát a údajov prostredníctvom on-line dostupných vedeckých zdrojov. Pridelenie DOI tak podporí ľahšiu vyhľadateľnosť a zviditeľnenie obsahu vedeckých článkov, aj takých ktoré nie sú publikované v režime Open Access, ale sú sprístupňované poľa pravidiel licencovanej databázy, repozitára, alebo ich konkrétneho úložiska, aj v súlade s licenciou Creative Commons.

Autorka Jennifer Lin vo svojom príspevku „Crossref & the Art of Cartography“ popisuje o.i. význam prideľovania DOI akademickému obsahu pre podporu vedeckej komunikácie, pre mapovanie infraštruktúry vedeckého výskumu a pre sledovanie vplyvov vedeckého výskumu na tvorbu tohto informačného ekosystému s miliónmi registrovaných vedeckých publikácií.


 

Participácia/členstvo v Crossref

Identifikátor sa prideľuje na základe konzultácie s koordinačným pracoviskom Crossref. Súčasťou procesu je vyjadrenie súhlasu s podmienkami Crossref a akceptácia zodpovednosti.

 1. Sponsoring Members – členstvo s právom voliť v rade voličov aj v zastúpení tretích strán, publikujú vlastný obsah, aj obsah v mene tretích strán tzv. Sponsored Organizations, ktoré nepodpisujú žiadnu ďalšiu zmluvu s Crossref, nemajú ani právo voliť.
 2. Sponsoring Organizations – nemajú právo voliť, nepublikujú vlastný obsah, sprostredkovávajú službu pre tretie strany tzv. Sponzored Members, ktoré sú členom s právom voliť. Sponzoring Organization podpisuje ročné zmluvy s tretími stranami a zasiela výročné správy o činnosti a školiacich aktivitách.

Detaily typu členstva Sponsor

Práva a povinnosti členov Crossref
Každá členská organizácia Crossref musí dodržiavať stanovené pravidlá a plniť povinnosti vyplývajúce z pristúpenia k organizácii:

 • inbound linking: prideliť DOI svojim objektom (napríklad článkom časopisu), pridelené DOI uviesť
  vo všetkých prezentačných formách (tlačená, online) na titulnej stránke článku a prípadne v hlavičke/päte každej strany a takisto vložiť metadáta dokumentu/článku v požadovanom formáte do databázy Crossref;
 • outbound linking: pre každú položku v zozname referencií daného článku vyhľadať v databáze Crossref, či existuje jej špecifické DOI a v prípade jeho existencie tento údaj uviesť ako súčasť referencie zdroja;
 • okamžite a bezpodmienečne riešiť prípadné duplicity;
 • priebežne aktualizovať metadáta článkov v databáze Crossref, najmä URL (pri premiestnení objektu okamžite opraviť údaj v databáze) – zabezpečenie trvalosti stabilného DOI;
 • viesť internú agendu pridelených DOI identifikátorov s definovanými kompetenciami v rámci inštitúcie (vlastníka DOI).

Povinnosti/záväzky člena Cossref po zaregistrovaní:

 1. Prvý rok sa membership fee platí pred zriadením konta. Po vyplnení prihlášky príde obratom faktúra.
 2. Poplatky sa platia za každú položku, ktorej metadáta sú registrované cez Crossref. Poplatky závisia od obsahu, za retrospektívne súbory sú nižšie. (Náhľad na registračné poplatky the content registration fees). Služby sa fakturujú štvrťročne.
 3. Subjekt sa zaväzuje uchovávať súhrnné a presné metadáta a registrovanie Digital Object Identifiers (DOIs) pre každý obsah evidovaný v službe the Crossref System.
 4. Subjekt je povinný prideliť Crossref DOI už pri online publikovaní dokumentu, t.j. po zverejnení úplného textu musí byť DOI už priradené a zverejnené, subjekt je povinný uložiť metadáta ku každému obsahu časopisu publikovanému po pripojení sa do systému Crossref.
 5. Subjekt sa zaväzuje dlhodobo udržiavať a aktualizovať svoje metadáta a všetky DOI. DOI sú navrhnuté ako trvalé na ochranu citačných záznamov, preto nesmú byť nikdy vymazané.
 6. Odporúča sa aby sa DOI zobrazovalo ako hypertextový odkaz. Subjekt sa zaväzuje aktualizovať tieto URL adresy spájajúce celý registrovaný obsah, ako aj opätovne uložené/preložené metadáta, ak sa obsah presúva.
 7. Subjekt musí všetky svoje DOI uložiť na stranu obsahujúcu úplný bibliografický zápis daného obsahu aj s prelinkovaním na informáciu o prístupe k úplnému textu. DOI musí byť zverejnené na webovej stránke, na ktorú odkazuje, aj vo všetkých súvisiacich informáciách súvisiacich s daným obsahom. Subjekt musí vložiť DOI na tzv. response/landing page s použitím Crossref DOI display guidelines, a s použitím DOI ako trvalého prelinkovania na túto stránku. (Crossref nikdy neprideľuje (a nemôže prideliť) prístup k úplnému textu daného subjektu, prístupová politika daného subjektu zostáva podľa jeho rozhodnutia. Pridaná služba Crossref Crossmark, podporuje záznamy a zobrazuje aktualizácie, opravy, stiahnutie a ostatné informácie o evidovanom obsahu).
 8. Subjekt sa zaväzuje aktívne maximalizovať prelinkovania s ostatnými členmi Crossref members prelinkovaním odkazov vo svojich časopiseckých článkoch, (použitím DOI získaným z Crossref), a kde je to možné aj z iných content types.
 9. Subjekt na pozícii sponsor možno poveriť zastupovaním tretej strany pri registrácií metadát a takisto aj vyhľadávaním a kontrolou odkazov. Sponzor môže zastupovať akýkoľvek počet členov.
 10. Subjekt musí disponovať náležitými právami (non-exclusive/nevylúčenou licenciou) vo vzťahu k obsahu, ktorý registruje.
 11. Crossref akceptuje preprinty (nazývané “posted content”/zverejnený obsah) ktoré možno následne formálne publikovať. Preprint musí byť prelinkovaný k súvisiacej verzii záznamu. Ďalšie súvisiace informácie: obligations related to registering preprints.

Text zmluvy
Poznámka: text zmluvy je informatívny, najskôr je potrebné vyplniť registračný formulár.


 

Crossref a ochrana osobných údajov

Crossref deklaruje ako jednu z hlavných zásad rešpektovanie a ochranu osobných údajov pri komunikácii s partnermi. Po prihlásení sa na odber Crossref noviniek budú poskytnuté informácie uložené v e-mailovej službe Crossref s názvom Act-On. Záujemca je formou mesačných e-mailov informovaný o novinkách, o najnovších blogových príspevkoch a o produktoch a službách. Kontakty nie sú pridávané do žiadnych iných zoznamov. Ak chce záujemca dostávať iba upozornenia na nové blogy, je potrebné použiť RSS. Viac informácií na stránke Privacy.


 

Personálne zabezpečenie služieb v Crossref

Po zaregistrovaní má člen Crossref vytvorený účet v systéme SugarCRM pre správu vzťahov so zákazníkmi (Customer Rrelationship Management/ CRM). Pri registrácii požaduje Crossref kontakty pre: fakturáciu, hlasovanie, obchod, technickú kvalitu a kvalitu metadát. Fakturačný kontakt dostáva faktúry za ročné členské poplatky a štvrťročné poplatky za registráciu obsahu. Volebný kontakt dostáva oznámenia o výročných voľbách a hlasovaní v mene členskej organizácie. Kontaktný pracovník súhlasí s podmienkami a dostáva pravidelné informácie o službách a produktoch. Technický kontakt zodpovedá za poskytovanie a ukladanie metadát. Crossref zasiela kontaktu zodpovednému za kvalitu a prípadné opravy metadát správy o výskyte chybných metadát.

Blog a plánované „community forum“ používa platformu Disqus, ktorá poskytuje nastavenie ochrany osobných údajov pre vytvorené účty. Komunikácia medzi členmi Crossref community forum sa uskutočňuje v diskusnom fóre na lokalite community.crossref.org. Viac informácií na stránke Privacy.

Možnosti používania služby “access to metadata“ pre členov aj nečlenov služby Crossref zobrazuje informačné video.


 

Poplatky

Každý člen Crossref platí ročný členský poplatok, ktorý sa vypočítava na základe ročného obratu. Okrem tohto poplatku sa za každý aktuálne publikovaný objekt (maximálne dva roky dozadu) s prideleným DOI platí poplatok vo výške 1 USD. Možno prideliť DOI aj starším publikáciám (napríklad aj digitalizovaným), v tomto prípade je poplatok 0,15 USD.

Základný členský poplatok (Crossref Annual Membership Fee Invoice) zahŕňa aj:

 1. Reference Linking: zabezpečí používateľovi prístup cez vytvorený hyperlink k dokumentu po úroveň úplného textu (každý odkaz je zastúpený príslušným linkom, t.j. možno sledovať prepojenia)
 2. Cited-by: umožňuje pri článkoch z časopisov zobrazovanie aktuálnej informácie o tom, kto článok citoval (v rámci outbound linking Crossref), ukazuje, kedy a kde bol dokument citovaný, k dokumentom, kde sa citácie objavujú je možný prístup, Crossref metadáta spáruje s DOI a vytvorí sa vzťah Cited by.

Podrobnosti k spôsobu platby: Fees

Používateľské poplatky za služby:

 1. Základný poplatok,
 2. Poplatky za spracovaný obsah (jednotky)

Ďalšie možné služby za poplatok:

 1. Similarity Check – pomáha zabrániť plagiátorstvu pomocou porovnávania textov
 2. CrossMark – ak vydavateľ aktualizuje dokument, ktorý má pridelené DOI, táto služba na aktualizovaný dokument poukáže, informácie o aktuálnom stave obsahu a jeho aktualizáciách, opravách, doplnených metadátach.

Cenník a podrobnosti k poplatkom: Fees
Informácie o poplatkoch za typ registrovaného obsahu: Content registration fees

Harmonogram zasielania faktúr:

 • raz ročne prichádza členské (Annual Fee…)
 • štvrťročne sú účtované registrované DOI (Quarterly Fees…)

 

Služby Crossref

Podrobnosti o ponuke Crossref služieb
Poznámka: ku každej poskytovanej službe je na príslušnej stránke inštruktážne video.

Content Registration – služba je poskytovaná za poplatok, členovia Crossref registrujú obsah výstupov vedeckého výskumu prostredníctvom metadát (napr.: názov časopisu/publikácie, ISSN/ ISBN, dátum publikovania, autor/editor, afiliácia, stránky, umiestnenie na webe, DOI). Povinnosťou členov je priebežné a dlhodobé udržiavanie a aktualizácia metadát a taktiež informovanie Crossref v prípade ak sa obsah presúva na novú webovú stránku. Crossref metadáta len zhromažďuje, uchováva a sprístupňuje. Pre rôzne typy obsahu existujú rôzne schémy. Napríklad schéma preprintov sa líši od schémy časopisov. Vklady v XML musia byť preto pripravené podľa jednotlivých schém. Bohatšie metadáta obsahujú informácie ako sú názov časopisu, autor článku, dátum vydania, čísla stránok, ISSN, referencie, abstrakty, ORCID iD, informácie o financovaní, čísla klinických skúšok, informácie o licenciách a pod. (viac informácií a popis procesu registrácie je uvedený na stránke Content Registration.

Reference Linkingslužba je zahrnutá v základnom poplatku, je povinná pre všetkých členov skupiny Crossref pre celý obsah aktuálne vydávaných časopisov, pre ostatné typy dokumentov (napr.: monografie, konferenčné zborníky) sa odporúča. Výhodou je posilnenie vedeckej komunikácie a zviditeľnenie prepojených obsahov vydavateľov, pretože všetci členovia odkazujú na svoje odkazy: napríklad prepájajú sa odkazy v článkoch. Takéto prelinkovanie odkazov je možné aj pre iné typy dokumentov, ako sú knihy a konferenčné zborníky, pričom je potrebné skontrolovať zobrazenie DOI požadované v zmysle pokynov. Reference Linking znamená hypertextové prepojenie s DOI Crossref pri vytváraní citácie. Noví členovia by mali začať s aplikáciou Reference Linking do 18 mesiacov od vstupu do Crossref.

Vyhľadávanie DOI pre citované práce:
Simple Text Query Form – manuálne vyhľadávanie menšieho množstva citácií.
Simple Text Query Upload – upload zoznamov literatúry v .txt súbore, taktiež pre menšie množstvo citácií.
XML API – rozhranie XML API podporuje požiadavky vo formáte XML. Aplikácia XML API je navrhnutá tak, aby (zvyčajne) vrátila iba jeden DOI, ktorý zodpovedá metadátam uvedeným v požiadavke. Výsledky sú vo formáte XML a obsahujú úplný alebo skrátený záznam metadát pre porovnané položky v závislosti od požiadavky.

Cited-by  služba je zahrnutá v základnom poplatku, je dobrovoľná, súvisí s poskytovanou službou Reference Linking, členom Crossref pomáha sledovať, kto cituje ich obsah, zobrazuje počty citácií a odkazuje na citovaný obsah. Pripájanie zoznamov použitej literatúry k metadátam pomáha pri tvorbe citačných sietí. Vytvorené zoznamy prác odkazujú na konkrétnu prácu. Zobrazenie počtu citácií a zoznamov článkov je možné prostredníctvom trojstupňového postupu:
Krok 1: Vydavatelia ukladajú odkazy ako súčasť pravidelnej registrácie obsahu.
Krok 2: Crossref priradí metadáta do odkazov na DOI na vytvorenie vzťahu Cited-by. Pri registrácii nového obsahu sa vzťahy automaticky aktualizujú a upozorňujú na nové odkazy.
Krok 3: Vydavatelia a hostiteľské platformy načítajú metadáta citujúcich článkov a zobrazia odkazy na ich webových stránkach.

Crossmarkdobrovoľná služba za poplatok poskytuje používateľom rýchly a jednoduchý prístup k aktuálnemu obsahu. Umožňuje zistiť zmeny obsahu, t.j. aktualizácie, opravy, stiahnutie. Sprístupňuje dodatočné metadáta poskytnuté majiteľom, napríklad: autorské ORCID iD, informácie o financovaní výskumu, licencie na obsah a pod. Členovia Crossref umiestňujú na svojich webových stránkach a do súborov PDF tlačidlo Crossmark v blízkosti názvu obsahu a zaväzujú sa informovať o aktualizáciách ako napríklad oprava alebo zrušenie dokumentu. Vydavateľ, ktorý sa zúčastňuje na službe Crossmark, súhlasí s tým, že:

 1. priebežne udržuje svoj obsah a okamžite zaregistrujte všetky aktualizácie
 2. zabezpečí zobrazenie tlačidla Crossmark na všetky digitálne formáty (HTML, PDF, ePub)
 3. implementujte Crossmark pomocou skriptu poskytnutého Crossref
 4. tlačidlo Crossmark nesmie byť menené iným spôsobom než nastavením jeho veľkosti.

Similarity Checkdobrovoľná služba za poplatok (ročný poplatok a platba za každý porovnávaný dokument) je zameraná na kontrolu podobnosti/miery zhody textov. Je určená hlavne vydavateľom a redaktorom časopisov, pomáha členom Crossref aktívne zabrániť akademickému a profesionálnemu plagiátorstvu tým, že poskytuje že poskytuje spätnú väzbu týkajúcu sa podobnosti rukopisu s iným publikovaným akademickým a všeobecným webovým obsahom. Viac na stránke: https://www.crossref.org/services/similarity-check/

Metadata Retrieval –služba umožňuje vyhľadávanie a využívanie metadát vkladaných členmi Crossref v rozličných službách a softvéroch, pričom možno využívať službu Public REST API. Na stránke fees sú uvedené poplatky a opis služby Plus Service. Služba zahŕňa používanie rôznych nástrojov a API, ktoré umožňujú komukoľvek vyhľadávať a opätovne používať Crossref metadáta viacerými spôsobmi, napríklad: softvér na bibliografickú správu, nástroje na zobrazovanie profilov autorov, špecializované predmetové databázy, metriky a analytické služby, kolaboratívne nástroje alebo nástroje na poznámky. Poskytovanie týchto metadát zviditeľňuje obsah. Rozsiahle používanie API rozhraní umožňuje používateľom vyhľadávať a filtrovať množstvo prvkov vrátane nosiča alebo všetkých položiek obsahu s ORDID iD. Aplikácia REST API je otvorená pre všetkých a je súčasťou služby Plus OAI-PMH a o.i. umožňuje zbierať metadáta. Toto API rozhranie API je súčasťou služby Metadata Plus.

 

Dostupnosť a vyhľadávanie metadát:

Interfaces for people

Metadata Search

Simple Text Query

 

Všetky služby prehľadne: https://www.crossref.org/services/

 

Funder Registry – voľne dostupný register poskytovateľov financií je aktualizovaný približne mesačne. Nadačné organizácie môžu sledovať výstupy z poskytnutých grantov, výskumné inštitúcie sú schopné monitorovať publikované výstupy svojich zamestnancov, vydavatelia môžu analyzovať zdroje financovania autorov a zabezpečiť súlad s požiadavkami poskytovateľa financií. Používatelia a verejnosť majú transparentné informácie o poskytovateľoch financií pre výskum a jeho výstupy. Vyhľadávanie údajov o financovaní a Crossref služby API REST je voľne dostupné.

Event Data – bezplatný prístup k nespracovaným dátam z API rozhrania. Služba sprostredkuje prepojenie metadát so záznamami rôznych podujatí, komentárov, záložiek, odkazov ako aj s aktivitami na sociálnych médiách, v článkoch uverejnených na Wikipédii, Reddit, alebo sleduje aj postpublikačné anotácie na Hypothes.is (spoločná iniciatíva Crossref a DataCite). Prínosom tejto služby je spájanie súvisiacich informácií a mapovanie aktivít týkajúcich sa vedeckého výskumu (napr.: odborné diskusie, hodnotenie, dosah a vplyv vedeckých informácií, interpretácia výsledkov výskumu atď.) Služba je určená vydavateľom, redaktorom vedeckých časopisov, informačným pracovníkom na získanie podkladov pre bibliometrické analýzy, poskytovateľom finančných grantov a pod. Viac informácií o službe a o podmienkach zapojenia sa možno nájsť v Event Data User Guide.


 

Typy registrovaného obsahu

DOI sa prideľuje iba tým objektom (publikáciám), ktorých plné texty sú online dostupné v digitálnej forme (majú svoje vlastné, unikátne URL – napr. https://…) na internete. Každý dokument má vždy pridelený len jeden identifikátor. DOI ale nerieši problematiku dostupnosti digitálneho objektu po úroveň úplného textu, alebo Open Acces – o dostupnosti rozhoduje vlastník príslušného digitálneho objektu. Každý dokument musí mať tzv. response page/stránka s odpoveďou, ktorá sa používateľovi zobrazí po zadaní DOI. Musí obsahovať minimálne úplnú bibliografickú citáciu, resp. úplné bibliografické údaje (vrátane DOI). Používateľovi sa musí zobraziť informácia o podmienkach prístupu k úplnému textu. Väčšina členov združenia Crossref zobrazuje stránku s abstraktom a umožňuje automaticky získať prístup k úplnému textu.

DOI sa prideľuje zásadne publikáciám/dokumentom, ktoré prešli edičným/recenzným procesom a majú pridelený ďalší zo štandardných identifikátorov publikácie/vydavateľa, t. j. ISSN v prípade periodických publikácií a ISBN v prípade knižných/neperiodických publikácií.

Najčastejšie typy digitálnych objektov, ktorým možno prideliť DOI:

 • časopis
 • článok v časopise
 • kniha
 • kapitola v knihe
 • konferenčné príspevky
 • preprint
 • recenzované príspevky
 • komponenty, napr.: tabuľka, obrázok, dáta, grafy a pod.
 • technické správy
 • diplomové a dizertačné práce
 • datasety a dátové položky

Bližšie informácie a návody možno nájsť aj na blogu Crossref
Informácie k preprintom
Informácie ku knihám, ich metadátam a citáciám
Books interest group 
Books and chapters
Informácie k datasetom
Crossref a Datacite – služba na prepojenie publikácií a dát

 


 

Technické zabezpečenie – štruktúra DOI

Po technickej stránke slúži DOI na analýzu umiestnenia zdroja, typicky prostredníctvom URL/Uniform Resource Locator priradeného digitálnemu objektu, datasetu alebo napríklad časopiseckému článku. Pokiaľ sa URL presťahovaním na iný server mení, DOI zostáva stále rovnaké (URL sa môže zmeniť, alebo zaniknúť), DOI tak rieši problém identifikácie digitálneho objektu. V registri sú okrem DOI a URL uložené aj metadáta t.j. popis digitálneho objektu. DOI môže obsahovať aj ďalší identifikátor. Identifikátor DOI je trvalý napriek všetkým zmenám, ktoré sa s objektom dejú (okrem situácie, kedy je objekt fyzicky vymazaný z úložiska/servera). DOI je podporovaný the Handle System® (viac na Handle.Net®), ktorý o.i. umožňuje zisťovanie aktuálneho umiestnenia digitálnych objektov.

Štruktúra DOI podľa stanovenej normy v syntaxe číslovania
Identifikátor DOI sa skladá z dvoch častí – prefixu a sufixu v tvare DOI 10.XXXX/XXXXXXXXXX:

 1. prefix je číslo, ktoré jednoznačne identifikuje vlastníka digitálneho objektu (inštitúciu, vydavateľa) v tvare 10.XXXX – prideľuje The International DOI Foundation
 2. sufix je ľubovoľný alfanumerický reťazec znakov, ktorý jednoznačne identifikuje digitálny objekt v rámci inštitúcie (vlastníka) v zmysle interných pravidiel vlastníka. Zaručené musí bezpodmienečne byť to, že jeden objekt nedostane dva identifikátory, alebo že jeden identifikátor bude pridelený dvom objektom – určuje si sám konkrétny subjekt. Zloženie sufixu je v kompetencii vydavateľa,jedinou podmienkou je, aby sufix bol jednoznačný.

Identifikátorom môže byť (1) označenie ISBN, (2) špecifikácia použitia označenia na internete, napr.: URL, (3) implementovaný systém, napr.: DOI systém

Aktuálne sa odporúča zobrazovať DOI už v tvare priamo klikateľného permanentného URL (napr.: http://dx.doi.org/10.XXXX/abc).

Forma základného zápisu vychádza z odporúčaní Crossref, konkrétny spôsob použitia je určovaný konkrétnym použitým citačným štýlom (ISO 690, APA, MLA, ACS…). DOI môže obsahovať znaky: a-z, A-Z, 0-9, – . _ ; ( ) /

Pri abecedných znakoch nezáleží na veľkosti písmen, po registrácii konkrétneho DOI sú všetky písmená zjednotené. Dĺžka sufixu je neobmedzená, avšak odporúča sa používanie kratšieho sufixu.

Poznámka: DOI môže obsahovať aj ďalší identifikátor (napr.: ISBN, ISSN).

Príklad tvorby štruktúry DOI

Príklad štruktúry DOI identifikátora príspevku z časopisu – tvar sufixu:
Prefix/skratka Názvu Časopisu.rok vydania.ročník.číslo.strany na ktorých sa príspevok nachádza

Pravidlá zobrazovania DOI Crossref DOI display guidelines
Cieľ pravidiel:

 1. Umožniť používateľom bez technických znalostí pomocou kopírovania, alebo kliknutia zdieľať Crossref DOI (o. i. právo kliknúť a vytvoriť jeho kópiu a URL).
 2. Umožniť používateľom rozoznať Crossref DOI ako trvalý link aj ako trvalý identifikátor, aj v prípade ak nevedia čo je DOI.
 3. Umožniť realizáciu bodov 1 and 2 vyššie prostredníctvom zobrazovania DOI všetkým členom Crossref v trvalej/konzistentnej podobe.
 4. Umožniť robotom a „crawlerom“ rozoznávať Crossref DOI ako URL.

Členovia Crossref poskytnú pre spracovanie tzv. response/landing page: bibliografické údaje o dokumente – názov, mená všetkých autorov, obsah, abstrakt, kľúčové slová, vydavateľské údaje, názov zdrojového dokumentu, dátum publikovania (ročník, číslo), počet/rozsah strán, odkaz na úplný text, kľúčové slová, zoznam použitej literatúry.


 

DOI a princípy citovania v Crossref
 • Odporúča sa, aby DOI bolo zverejnené všade, kde sa daný článok cituje, resp. pri všetkých informáciách, ktoré sa ho týkajú.
 • V časopisoch, ktorých článkom je DOI prideľované, je potrebné v zoznamoch použitej literatúry (referencies) uvádzať DOI citovaných článkov, pokiaľ ho majú pridelené.
 • Uvádzať DOI vždy pri citovaní daného článku.

Podľa odporúčania The FAIR Data Guiding Principles (FORCE11) dáta musia byť: Findable, Accessible, Interoperable a Reusable aby zabezpečili hodnotu informácie pre vedeckú komunitu. Dôsledné používanie DOI zároveň umožní definovanie a porovnávanie citačných postupov v rôznych vedných disciplínach, a takisto aj odhaľovanie citačných chýb. Požiadavka dodržiavania citačných princípov s cieľom zachovania výskumnej integrity a trvalosti je vyjadrená v Joint Declaration of Data Citation Principles _FORCE11. (Ďalšie možné kritériá: jedinečnosť/presnosť, rozlíšenie, interoperabilita, trvalosť, granularita datasetov/flexibilita, overiteľnosť, prehľadnosť, odbornosť, rozšíriteľnosť a bezpečnosť.)


 

Vyhľadávanie a DOI

Väčšina webových prehliadačov zobrazuje vo výsledkoch aj objekty s prideleným DOI: podľa názvu, mena, predmetu a súvisiacich pojmov. Takisto zadaním DOI do prehliadača možno nájsť objekt, ktorému bolo DOI pridelené. Objekt s prideleným DOI sa tak stáva viditeľnejším a dlhodobo dostupným, bez ohľadu na jeho fyzické umiestnenie.

Top 10 odkazujúcich domén (mimo vydavateľských webstránok) vo vyhľadávaní podľa DOI v r.2015:
1. webofknowledge.com, 2. baidu.com, 3. serialssolutions.com, 4. scopus.com, 5. exlibrisgroup.com, 6. wikipedia.org, 7. google.com, 8. uni-trier.de, 9. ebsco.com, 10. google.co.uk (viac informácií).

DOI možno zmeniť na URL pridaním http://dx.doi.org/ pred DOI.
Príklad: http://dx.doi.org/10.3352/jeehp.2013.10.3

Príklady – kde možno nájsť zobrazenie DOI
Vydavatelia a producenti databáz uvádzajú DOI zväčša v hornej časti článku pod nadpisom:

Referenčný systém Crossref a vyhľadávanie DOI

Vyhľadávanie podľa DOI:
Podľa DOI možno vyhľadávať len články publikované po roku 2000, kedy vydavatelia začali DOI prideľovať k elektronickým kópiám článkov.

V zozname použitej literatúry a citačných odkazoch sa takisto uvádza DOI, pomocou ktorého možno následne vyhľadať daný objekt. Takisto na adrese: Resolve a DOI; www.doi.org, alebo stačí pred DOI vložiť reťazec http://dx.doi.org/.

Následné zobrazenie dokumentu:Možnosti vyhľadávania na portáli Crossref

Podporná stránka pre vedcov: Text and Data Mining for Researchers – aplikácia Crossref Text and Data Mining API je navrhnutá tak, aby umožnila výskumníkom ľahko získať úplné textové dokumenty od všetkých zúčastnených vydavateľov bez ohľadu na ich obchodný model (napríklad: Open Acces, predplatné).

Vedci môžu získať zoznam DOI z citácií: Metadata search, alebo vyhľadávať v zdroji Metadata API.

Vyhľadávanie DOI pre citované práce:
Simple Text Query Form – manuálne vyhľadávanie menšieho množstva citácií,
Simple Text Query upload – upload zoznamov literatúry v .txt súbore, alebo pre menší počet citácií
XML API – individuálne alebo hromadné požiadavky vo formáte XML