Informačná podpora vedy a výskumu na Slovensku prostredníctvom prístupu k adekvátnemu vedeckému obsahu v elektronickej forme je dnes jednou z ťažiskových úloh vedeckých a akademických knižníc.

CVTI SR – riešiteľ národných projektov NISPEZ – sa v tejto súvislosti zaoberá najmä otázkou finančného pokrytia licencií pre prístup k elektronickým informačným zdrojom v dlhodobejších horizontoch ako aj otázkou súvisiacou s adekvátnou a správnou formou zvládnutia celej administratívnej agendy správy licencií k EIZ.

Kancelária SKeLIB – organizačná jednotka CVTI SR – rieši nasledujúce koncepčné úlohy súvisiace s agendou akvizície a správy licencií k elektronickým informačným zdrojom na Slovensku:

Hlavné úlohy SKeLIB:

 • centralizované obstarávanie prístupov do EIZ na národnej úrovni,
 • obstarávanie zahŕňa výber a optimalizáciu portfólia EIZ,
 • výber a skladbu používateľských inštitúcií,
 • rokovania s vydavateľmi a dodávateľmi EIZ,
 • verejné obstarávania,
 • uzatváranie zmlúv.

Ďalšie úlohy SKeLIB súvisiace s efektívnym využívaním EIZ na národnej úrovni :

 • priebežné sledovanie a hľadanie slabých článkov vo využívaní EIZ,
 • centralizované sledovanie štatistických ukazovateľov využívania EIZ,
 • vzájomné porovnávanie inštitúcii na základe sledovaných ukazovateľov,
 • optimalizáciu ponuky EIZ a skladby používateľských inštitúcií v ďalšom období prístupu k EIZ,
 • zhromažďovanie vhodných podkladov pre riadiace orgány ako nástroja pre strategické rozhodovanie,
 • vytváranie možností pre cielenejšiu publicitu EIZ,
 • organizovanie odborných podujatí, seminárov, ktorých cieľom je zvýšenie informačnej gramotnosti a povedomia používateľov o EIZ,
 • spoločné dotazníkové prieskumy používateľov EIZ,
 • prevádzka Vyhľadávacieho portálu pre vedu a výskum – scientia.sk, ako nástroja pre efektívnejšie využívanie EIZ,
 • v neposlednom rade aj publicitu a posilnenie postavenia knižníc, nielen v podpore VaV na Slovensku, ale aj celkovo v spoločnosti

KONTAKT