Výber vhodného vedeckého časopisu zo strany autora vyžaduje systematické posúdenie jeho úrovne a porovnanie s inými titulmi z danej problematiky.

Pri posudzovaní časopisu je dôležité si overiť, aká je aktuálnosť publikovanej problematiky, jeho prestíž vo vedeckej komunite, kvalitu recenzného hodnotenia (peer review), kto sú adresáti časopisu, časový horizont zverejnenia, pravidlá a stratégiu vydavateľa, jeho služby a návody pre publikujúcich autorov – tzv. „The Guide/Instructions for Authors“.

Pri overovaní úrovne časopisu do určitej miery môžu pomôcť u nás dostupné bibliometrické databázy Web of Science (metrika Impact Factor) a Scopus (metriky SNIP, SCImago Journal Rank (SJR) a CiteScore), ktoré ponúkajú analytické nástroje na zistenie ohlasov na konkrétny časopisecký titul – tzv. citačné metriky. Citačná metrika je kvantitatívny ukazovateľ, číslo hovoriace koľkokrát bol časopis X uvedený (citovaný) v bibliografii článkov v relevantnej databáze (Web of Science alebo Scopus). Existujú rôzne druhy citačných metrík, ktoré sa odlišujú napríklad v časovom zábere zbierania citácií alebo aspektoch, ktoré pri kalkulácii citácii zohľadňujú. Viac informácií o tom, aké existujú metriky a akým spôsobom sa rátajú, môžete získať tu.

Citačné metriky predstavujú jeden aspekt pri hodnotení úrovne časopisu. Pri výbere časopisu je potrebné zobrať do úvahy aj kvalitatívne ukazovatele, ako napríklad odporúčania a hodnotenia vo vedeckej komunite, oboznámenie sa s konkrétnym obsahom zvoleného časopisu/článkov, s aktuálnou produkciou vydavateľstva, s najaktuálnejšími publikovanými témami v danom odbore apod.

Detailné oboznámenie sa s podmienkami publikovania stanovenými konkrétnym vydavateľom je nevyhnutnosť. Väčšina vydavateľov a producentov databáz na svojich webových stránkach zverejňuje pre autorov tzv. „The Guide/Instructions for Authors“. Veľkí vydavatelia ponúkajú online služby na vyhľadávanie časopisov z ich vydavateľskej produkcie podľa kľúčových slov, napr. vydavateľstvo Elsevier.

V slovenskom prostredí vysoké školy/vedecké inštitúcie zverejňujú podrobné informácie k podmienkam publikovania svojich akademických publikácií na vlastných webových stránkach, napr. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a.i.