„Publikovanie s otvoreným prístupom (Open Access – OA) znamená voľné šírenie vedeckých informácií prostredníctvom uloženia výskumnej publikácie do dátovej siete a udelenie práv na jej čítanie, kopírovanie, tlač a odkazovanie na celé vedecké publikácie. Vedecká publikácia je verejne dostupná, keď vedecká komunita aj široká verejnosť k nej majú neobmedzený prístup prostredníctvom internetu bez poplatkov.

Publikovanie sa vťahuje na všetko – od článkov až po dáta a metódy.3

„Ak hovoríme o otvorenom prístupe k vedeckým publikáciám (články v časopisoch, monografie, konferenčné zborníky a sivá literatúra), vychádzame z Budapeštianskej iniciatívy pre otvorený prístup, ktorá bola prijatá vo februári 2002. Iniciatíva definovala dva základné spôsoby otvoreného publikovania:

 • Zelená cesta (Green OA – self-archiving) – článok uloží sám autor, prípadne jeho zástupca do otvoreného on-line repozitára v čase jeho publikovania alebo bezprostredne po jeho publikovaní. V súvislosti so zelenou cestou platí v rámci programu Horizont 2020 embargo pre sprístupnenie článku otvorenou cestou, a to max. 6 mesiacov od publikovania (12 mesiacov pre oblasť humanitných a sociálnych vied).
 • Zlatá cesta (Gold OA – Journals) – článok je publikovaný v odbornom recenzovanom časopise, ktorého vydavateľ okamžite zabezpečí k nemu otvorený prístup. Poplatky sa v tomto modeli presúvajú z predplatiteľov na autorov, ale najčastejšie na univerzity alebo inštitúcie, kde autor pôsobí, formou tzv. Article Processing Charges (APCs) – jednorazových poplatkov za publikovanie vydavateľovi konkrétneho časopisu. Poplatky za otvorené publikovanie je v súčasnosti možné pokryť z prostriedkov konkrétneho projektu. Článok musí byť prístupný OA ihneď po publikovaní.”4

„OA publikácie sú prevažne k dispozícii prostredníctvom vyššie spomenutých ciest – zlatých a zelených OA kanálov. Niekoľko ďalších modelov predstavili komerční vydavatelia s cieľom uviesť niektoré časti svojho vedeckého obsahu v doméne OA. Sú to hlavne selektívne otvorené obsahy s alebo bez vhodných OA povolení alebo licencií:

 • Hybridný OA – vydavatelia publikujú OA články v odborných časopisoch so spoplatneným prístupom, po obdržaní určitého poplatku za spracovanie článku od autorov;
 • Oneskorený OA – vydavatelia ponúkajú bezplatný prístup po určitej dobe, v rozmedzí od 6 mesiacov do 2 rokov;
 • Krátkodobý OA – vydavatelia ponúkajú bezplatný prístup do určitého obdobia, od 6 mesiacov do 1 roka, po tomto období je obsah prístupný iba pre predplatiteľov;
 • Vybraný OA – vydavatelia selektívne ponúkajú bezplatný prístup len k vybranému obsahu, ostatný obsah je k dispozícii len pre predplatiteľov;
 • Čiastočný OA – vydavatelia selektívne ponúkajú bezplatný prístup k obsahu len jednotlivých častí, napríklad výskumných prác, ale nie k recenziám, ostatný obsah je k dispozícii len pre predplatiteľov.

Okrem týchto modelov delíme Open Access aj podľa typu oprávnenia na:

 • Gratis OA – odstránenie samotných cenových bariér;
 • Libre OA – odstránenie niektorých bariér oprávnenia;
 • Toll Access – spoplatnený prístup, práce prístupné len za poplatok. Nie je to otvorený prístup.”1
Viac
Repozitáre

Otvorené archívy alebo repozitáre súvisia so zelenou cestou (green Open Access) a sú to úložiská, prostredníctvom ktorých autori sami poskytujú otvorený prístup k svojim prácam tým, že vložia elektronickú verziu práce do digitálneho repozitára (vrátane tých prác, ktoré boli publikované klasickou formou a ku ktorým majú autori oprávnenie k zverejneniu). Repozitár tieto práce sprístupní a stará sa o ich dlhodobé uchovávanie.

Repozitáre môžu byť:

 • Inštitucionálne – spravujú ich univerzity a veľké inštitúcie a môžu obsahovať najrozmanitejšie dokumenty, ktoré chce inštitúcia uchovávať a sprístupňovať, vrátane tzv. „sivej“ literatúry.
 • Predmetové – sú zamerané na konkrétnu vednú oblasť. Ponúkajú vedcom a akademikom z určitého vedného odboru alebo skupiny príbuzných odborov publikovanie ich prác formou OA. Nie sú obmedzené na výsledky práce len jednej inštitúcie.5

CVTI SR ako národný referenčný bod pre Open Access politiku na Slovensku plánuje zriadiť a prevádzkovať národný repozitár pre ukladanie, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie slovenských vedeckých a odborných publikácií, výskumných dát a sivej literatúry, ako to vyplýva aj z úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019. Pôjde o repozitár budovaný a prevádzkovaný v CVTI SR s dôrazom na jeho trvalú udržateľnosť a zapojenie do medzinárodných štruktúr, kompatibilitu s medzinárodnými pravidlami a požiadavkami (napr. HORIZONT 2020).34

Vedeckým pracovníkom je zatiaľ k dispozícii repozitár ZENODO, ktorý je súčasťou portálu OpenAIRE a jeho prevádzkovateľom je CERN (Európska organizácia pre jadrový výskum), alebo si môžu vybrať pre ukladanie svojich prác alebo výskumných dát niektorý z repozitárov uvedených v registroch ROAR alebo re3data.