Elektronické informačné zdroje

Výber časopiseckého titulu

Recenzovaný vedecký časopis (peer-reviewed journal) vydáva originálne príspevky, ktoré podstatným spôsobom prispievajú k rozvoju danej vednej disciplíny. Každý príspevok zaslaný do recenzovaného časopisu redakcia detailne posudzuje po obsahovej aj formálnej stránke; s ohľadom na aktuálne trendy vo vedeckom odbore a dodržiavania zásad etiky vedeckého publikovania. Inými slovami – článok vstupuje do recenzného konania.

Základnou podmienkou kvalitného recenzného konania je transparentnosť, nestrannosť hodnotenia, dôraz na vysokú odbornosť a vnútorná konzistentnosť/súdržnosť prijatých pravidiel. Požiadavky recenzného konania bývajú často spracované vo forme unifikovaného elektronického formuláru, ktorý recenzenti vypĺňajú.

Etapy recenzného konania vo vedeckom časopise:

1. kolo – základné posúdenie kvality príspevku. Posudzuje sa: závažnosť a prínos témy, jasnosť vedeckých hypotéz, originalita práce, silné a slabé stránky výskumu, experimentov, použitých štatistických metód, interpretácia výsledkov, spôsob prezentácie dát a údajov, štýl rukopisu, etický postoj. Článok môže redakcia odmietnuť ihneď, ak napríklad odborne nespadá do profilu časopisu, má nízku kvalitu, má značné formálne a jazykové nedostatky, alebo nespĺňa požiadavky na rozsah. V procese kontroly na plagiátorstvo sa využíva napríklad nástroj Cross Similarity Check.

2. kolo – v prípade, že príspevok prešiel základným formálnym zhodnotením, posúva sa na odborné obsahové ohodnotenie vedcom a odborníkom z danej oblasti. Najčastejšie sú „Single-blind peer review“ – posudzuje jeden anonymný posudzovateľ alebo tzv.„Double-blind peer review“ posudzujú dvaja anonymní posudzovatelia (viac na https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review). Existuje aj „Open peer review“, kedy verejne pripomienkujú zaslané príspevky čitatelia časopisu. Posudzovanie príspevkov je prísne anonymné a dôverné pre všetkých zúčastnených. Navzájom sa nepoznajú recenzenti, príspevok nesmie obsahovať žiadne prvky umožňujúce identifikovať autora.

Posudzuje sa:
Formálna stránka: dodržiavanie stanovenej štruktúry a členenia článku, primeraný rozsah textu vo vzťahu k publikovanej téme, úprava (pravopis, štylistika, jazyková správnosť), zrozumiteľnosť textu, spôsob argumentácie, relevantnosť, úplnosť literárnych odkazov a citácií, preklad abstraktu a kľúčových slov z cudzieho jazyka.
Obsahová stránka: aktuálnosť a originalita témy – spracovanie témy s ohľadom na hĺbku poznania, vhodnosť, odborná úroveň a presnosť použitých metód a analýz (kvantita a kvalita), relevantnosť kľúčových slov – pojmy vystihujúce obsah a charakter, jasnosť, stručnosť a zrozumiteľnosť textu, vhodnosť použitých metóda postupov, výberu vzorky, použité nástroje pre zber a spracovanie údajov, v prípade počítačového spracovania názov a verzia programu, metóda analýzy údajov, vhodnosť použitých štatistických metód, ich primeranosť s ohľadom na presnosť merania, kvalita interpretácie výsledkov atď. až po porovnanie s inými výskumami, zhodnotenie záverov a prínos pre prax, dosah na perspektívy ďalšieho vývoja problematiky.
Obrazová dokumentácia a grafické spracovanie: primeranosť počtu obrázkov, tabuliek a grafov, výstižnosť, prehľadnosť a zrozumiteľnosť sprievodnej dokumentácie.

3. (a ďalšie) kolo – revízia prepracovaného príspevku, pokiaľ ho recenzenti požadujú alebo odmietnutie príspevku. Prepracované príspevky posúdi editor a rozhodne, či sú vykonané úpravy dostatočné. Editor navrhuje rozhodnutie o konečnom prijatí, resp. zamietnutí, ktoré predkladá redakčnej rade na schválenie. Prípadné námietky autora voči zamietnutiu rieši redakčná rada. Nepublikované materiály nemožno použiť na iné účely bez písomného súhlasu autora/autorov článku.

Možné dôvody odmietnutia príspevku:
 1. Nevhodné tematické zameranie – mimo zamerania zvoleného časopisu.
 2. Nedodržanie pokynov pre autorov, formálne nedostatky, iný formát.
 3. Nepôvodný obsah (plagiátorstvo).
 4. Nejasné, sporné ciele, hypotézy, koncepcie, nejednoznačný text.
 5. Nedostatočná orientácia v problematike, sporné množstvo preštudovanej literatúry, slabé odôvodnenie originality nového riešenia.
 6. Nedostatočná kvalita realizovaného výskumu, nedostatočné zdôvodnenie logiky empirických postupov a vzťahov medzi nimi.
 7. Nedostatočná, nekorešpondujúca diskusia a záver.
 8. Autorské citácie – prílišné odkazovanie na svoje vedecké práce.
 9. Nekvalitný preklad jazyka (prekladateľské služby možno využiť na portáli http://webshop.elsevier.com/languageservices).
 10. Neadekvátna reakcia na odporúčania recenzentov, nerealizované úpravy.
 11. Rôzne ďalšie dôvody, ktoré nie sú uvedené.
Možné dôvody odmietnutia príspevku:
 1. Nevhodné tematické zameranie – mimo zamerania zvoleného časopisu.
 2. Nedodržanie pokynov pre autorov, formálne nedostatky, iný formát.
 3. Nepôvodný obsah (plagiátorstvo).
 4. Nejasné, sporné ciele, hypotézy, koncepcie, nejednoznačný text.
 5. Nedostatočná orientácia v problematike, sporné množstvo preštudovanej literatúry, slabé odôvodnenie originality nového riešenia.
 6. Nedostatočná kvalita realizovaného výskumu, nedostatočné zdôvodnenie logiky empirických postupov a vzťahov medzi nimi.
 7. Nedostatočná, nekorešpondujúca diskusia a záver.
 8. Autorské citácie – prílišné odkazovanie na svoje vedecké práce.
 9. Nekvalitný preklad jazyka (prekladateľské služby možno využiť na portáli http://webshop.elsevier.com/languageservices).
 10. Neadekvátna reakcia na odporúčania recenzentov, nerealizované úpravy.
 11. Rôzne ďalšie dôvody, ktoré nie sú uvedené.

Menu