Elektronické informačné zdroje

Tvorba vedeckého článku

Pri príprave vedeckého článku je dôležité preštudovať Pokyny pre autorov na stránke časopisu, alebo databáz – tzv. „The Guide for Authors“ – a rešpektovať ich.

Všeobecne odporúčaná štruktúra vedeckého článku: názov, autori, abstrakt, kľúčové slová, úvod, metódy, výsledky, diskusia a závery, poďakovanie, použité zdroje.

Písanie vedeckého článku však neprebieha rovnako ako jeho čítanie. Najskôr začnete od zozbieraných dát, popíšete použité metódy, získané výsledky a ich diskusiu. Z tohto následne vyplýva záver vedeckého článku. Úvod, titul, abstrakt, kľúčové slová sa zostavujú následne. Na koniec sa uvádza poďakovanie a zoznam použitých zdrojov (bibliografia/References).

Názov článku /Title: výstižný, presný a zároveň atraktívny. Ak názov nebude presný, nenájde si svojich správnych čitateľov a bude mať menšiu citovanosť – treba sa vyhnúť dlhému názvu, zaužívaným zvratom: “podstata veci“, „poznámky k…“ apod.

Autori a ich príslušnosť k určitej inštitúcii/Authors and Affiliations: autorský kolektív musí byť jasne definovaný. Prvý autor – vedie autorský tím, dohliada a zodpovedá za použitie údajov a dát a výsledky analýz, a ich správnu prezentáciu, zostavuje konečný text a posiela článok vybranému vydavateľovi. Tzv. „corresponding author(s)“ – zodpovedá za odborné spracovanie analýz a za interpretáciu získaných údajov, kontroluje správnosť textu a prípadnú prezentáciu výsledkov, obhajuje výsledky práce. Je potrebné dbať, aby všetci autori boli uvedení. Treba dbať na konzistentný spôsob písania mena, uľahčí to dlhodobú identifikáciu autora(rov). Na zviditeľnenie na Internete je užitočné založiť si bezplatný online identifikátor autora – ORCID, ktorý jednoznačne spája všetky publikácie uvedené na Internete s ich Vašou osobou. Týmto spôsobom sa vyhnete napríklad zámene za inú osobu rovnakého mena. Podľa identifikátora ORCID je tiež môžné vyhľadávať autora v elektronických databázach.

Pri inštitúcii je dôležité sa rozhodnúť a konzistentne písať názov inštitúcie (affiliation) v rovnakej forme. Opäť umožňuje ľahšiu dlhodobú identifikáciu autora, čo je pri propagácii vlastného výskumu veľmi užitočné.

Abstrakt/Abstract: stručný popis článku o rozsahu 150-300 slov (výskumný problém, metódy, výsledky, záver). Slúži ako „reklama“ na článok, pretože v mnohých elektronických zdrojoch je bezplatne k dispozícii len abstrakt článku. Chytľavosť abstraktu motivuje čitateľov na prečítanie zvyšku článku a motivuje recenzentov k prijatiu článku k recenzii.

Kľúčové slová/Keywords: usmerňujú vyhľadávanie článku, základ pre úspešné vyhľadávanie v databázach. Je možné využiť heslá z tezauru používaného vo vedeckej komunite, heslá voľne vytvorené na základe obsahu textu, prípadne porovnať s textami iných článkov v konkrétnom titule a jeho Guide for Authors.

Hlavný text:

Úvod/Introduction: uvádza čitateľovi kontext celej problematiky, vysvetľuje, čo je problém, akých cieľov chce autor dosiahnuť. Stanovuje základné výskumné otázky, tzv. dominantné hypotézy. Nikdy, ani v prípade dlhodobého výskumu, nepoužívajte vo viacerých článkoch rovnaký úvod, každý vedecký článok musí byť originál.

Výskumné metódy/Methods: táto časť vysvetľuje, ako ste problém riešili. Je dôležité vysvetliť metódy detailne – iný vedecký pracovník by mal vedieť štúdiu znovu zreprodukovať. Rôzne vedné odbory využívajú rôzne vedecké metódy – viac tu.

Výsledky/Results: tu popisujete dôležité výsledky vášho výskumu. Na tomto mieste je dôležité prezentovať hlavné a najdôležitejšie výsledky, prípadné sekundárne výsledky môžete zahrnúť do sekcie „Prílohy“. Prezentujte štatistiky, tabuľky a obrázky – treba ich však prezentovať jednoducho a zreteľne, vyhnúť sa neprehľadným grafom a dlhým tabuľkám.

Dáta, údaje a tabuľky/Figures and Tables: organizovane znázornené údaje, zrozumiteľné a vhodne zvolené stupnice súborov dát, vyznačené súradnice, ich označenia čitateľne a prehľadne, tabuľky. Prehľadné a presné, fotografie: správne rozlíšenie a mierka, farebné rozlíšenie využiť len v skutočne odôvodnených prípadoch, fotografie a obrázky neupravovať dodatočne tak, aby korešpondovali so zverejnenými výsledkami.

Diskusia/Discussion: tu interpretujete, čo dosiahnuté výsledky znamenajú. Toto je najdôležitejšia časť vedeckého článku. Tu máte možnosť „predať“ váš výskum. Veľké množstvo rukopisov redakcie odmietnu práve z dôvodu slabej diskusie výskumných výsledkov. Konfrontujte iné publikácie riešiace rovnaký výskumný problém a presvedčte čitateľa, že vaše riešenie je to najlepšie.

Zhrnutie, Záver/Conclusions: v tejto sekcii uvádzate jasne dôvody, ako vaša práca rozvíja vedomosti vo vašom odbore. Tu prezentujete ako a kde je možné výsledky vašej vedeckej práce využiť a implementovať. Treba sa ale starostlivo vyhnúť opätovnému zopakovaniu výsledkov z predchádzajúcej kapitoly.

Použité zdroje, Bibliografia/References: uvedenie zdrojov, z ktorých autor vychádzal a ktoré použil. Pre informačné zdroje rôzne citačné normy, vždy je dôležité si overiť akú citačnú normu konkrétny časopisecký titul používa. Citovaný zdroj je potrebné uvádzať exaktne. Pri odkazoch na internetové stránky uviesť aj presný dátum získania informácie (internetový svet sa dynamicky mení, treba uviesť presný dátum, kedy bol zdroj online dostupný). V súčasnej dobe existuje celý rad online nástrojov, ktoré uľahčujú zostavovanie bibliografie, napr. nástroj Citace PRO, referenčné manažéri Mendeley alebo Zotero.

Poďakovanie/Acknowledgments: uvedenie osôb a inštitúcií, ktoré pomohli pri vedení výskumu, subjekty a jednotlivci, ktorí nejakým spôsobom prispeli k realizácii vedeckého článku po obsahovej aj formálnej stránke.

Prílohy/Supplementary Data/Appendix: pripojenie dodatočných výskumných dát
Autor/i zverejňujú vo svojom článku len originálne a autentické údaje, na požiadanie preukážu, že predložený rukopis je pôvodný, t. j. doposiaľ nepublikovaný v inom časopise alebo v inom jazyku.

Zahraničný vydavateľ (preklad textu)
Jednou zo základných podmienok úspešného prijatia článku na publikovanie v zahraničnom časopise, alebo databáze je po formálnej stránke kvalitný preklad. Text musí byť v preklade jednoznačne čitateľný a pochopiteľný pre recenzenta aj pre ďalších čitateľov. Oslovený vydavateľ už preklad nekoriguje. Niektoré, najmä veľké vydavateľské firmy, poskytujú aj ďalšie služby (za poplatok), ktoré zabezpečia kontrolu a úpravu článku po technickej stránke ako aj správny preklad textu. Napríklad: http://webshop.elsevier.com

Zásady doručovania príspevkov redakcii: renomovaný časopis prijíma len pôvodné, doteraz nepublikované vedecké práce. Príspevky sú prijímané priebežne, spravidla len v elektronickej podobe (v prípade potreby môže redakcia vyžiadať aj tlačenú podobu príspevku). Redakcia sa zaoberá len kompletnými príspevkami, doručenými v zmysle pokynov pre autorov. Súčasťou zaslania vedeckého článku je sprievodný list („covering letter“), kde je potrebné uviesť fakt, že všetci autori diela súhlasia so zverejnením práce, stručne vysvetliť výnimočnosť a prínos zaslaného článku a poskytnúť kontakty na všetkých autorov. Prijímateľom všetkých príspevkov je výkonný redaktor, alebo editor. Obdržanie príspevku potvrdí výkonný redaktor autorovi a prekontroluje úplnosť zaslaného príspevku v zmysle pokynov pre autorov. Súčasťou príspevku ponúknutého k publikovaniu môže byť aj písomné potvrdenie originality a autorstva príspevku, ako aj prehlásenie o tom, že nebol paralelne zaslaný do iného časopisu. Formulár takéhoto prehlásenia býva dostupný na webe časopisu. V prípade kompletnosti príspevku, výkonný redaktor doručí príspevok editorovi na primárne hodnotenie (peer-review).

Použité zdroje:
1. Peat, J., Elliott, E., Baur, L. and Keena, V. Scientific Writing: Easy When You Know How. London: BMJ Books, 2002.
2. Day, R.A. How to Write and Publish a Scientific Paper. Philadelphia, PA: ISI Press, 1983.

Menu