Elektronické informačné zdroje

Typy a delenie EIZ

Elektronické informačné zdroje (EIZ/e-zdroje):
Pri EIZ, tak isto ako pri dokumentoch v tlačenej forme, ide najmä o odbornú a vedeckú literatúru dostupnej však v elektronickej forme, v sieťovom prostredí. Pre interakciu s EIZ, vyhľadávanie, využívanie, zdieľanie, atď., je potrebný prístup k internetu = EIZ majú silnú väzbu na elektronické prostredie a elektronické zariadenia.

EIZ ponúkajú aj rôzne nástroje pre podporu efektívnejšieho využívania samotných EIZ, ale aj rôzne nástroje pre širokú škálu hodnotení publikačnej činnosti vo vedeckom prostredí. Využívanie EIZ je službou vedeckej alebo akademickej knižnice, preto je nutná registrácia používateľa.

Vznik EIZ:

 • digital born – vznikli už ako elektronické (boli vytvorené v elektronickom prostredí),
 • digitalizácia – transfer dokumentov z tlačenej podoby do digitálnej (pôvodne vytvorených v klasickom – tlačenom prostredí).

 

Výhody a nevýhody EIZ
Typológia EIZ
Licencované EIZ
PRIMO – vyhľadávací portál pre vedu a výskum


VÝHODY A NEVÝHODY EIZ

Výhody EIZ:

 • dostupné neobmedzene – 24hodín denne, 7 dní v týždni
 • aktuálnosť,
 • možnosti online zdieľania,
 • nehrozí im strata, krádež a poškodenie,
 • veľká úspora času,
 • rýchle, efektívne vyhľadávanie a prehľadávanie:
  • základné – jednoduché vyhľadávanie
  • pokročilé vyhľadávanie
  • prezeranie – listovanie v abecedných zoznamoch.

 

Nevýhody EIZ:

 • heterogenita vyhľadávacích prostredí,
 • špecifické metódy vyhľadávania,
 • nutnosť určitých IT vedomostí a zručností,
 • e-zdroje sú vždy viazané na elektronické prostredie,
 • zložitejšia orientácia v ponuke EIZ akademických/vedeckých knižníc.

TYPOLÓGIA EIZ

Elektronické informačné zdroje môžeme podobne ako tradičné (printové) informačné zdroje rozlišovať na základe určitých kritérií na rôzne typy:

A.) podľa obsahu (rozkliknúť na)

 • plnotextové – EIZ obsahujúce prevažne plné a pôvodné (primárne) texty dokumentov vrátane bibliografického aparátu,
 • bibliografické – EIZ obsahujúce len základné alebo rozšírené bibliografické údaje o primárnych dokumentoch (názov, autori, vydavateľské údaje, obsah, abstrakt, bibliografia, citácie a pod.),
 • scientometrické – EIZ obsahujúce nástroje pre hodnotenie publikačnej činnosti vedcov, tímov, inštitúcií, pracovísk, ale i krajín.

 

B.) podľa dostupnosti pre používateľov (rozkliknúť na)

 • voľne dostupné informačné zdroje – katalógy knižníc; informačné zdroje z neziskovej sféry; dokumenty z legislatívnej oblasti; servery ministerstiev a iných štátnych úradov a inštitúcií; informačné materiály, ktoré svojou povahou nie sú predmetom obchodovania; zdroje, ktoré sú vstupnou bránou ku komerčným informačným zdrojom – adresáre, domovské stránky firiem;
  licencované EIZ:
  • platené – prístupné cez prístupové meno/heslo, resp. cez IP adresy počítačov knižnice – databázy a indexy rôznorodého charakteru, ponuka závisí od charakteru knižnice a používateľov.
  • „open access“ – EIZ bezplatne prístupný pre každého používateľa internetu (netreba pristupovať prostredníctvom knižnice) oslobodený od väčšiny autorských a licenčných obmedzení. Najnovší trend v prístupe k vedeckým informáciám pre kohokoľvek a kdekoľvek na svete, ako napríklad:
   • predmetové digitálne archívy, inštitucionálne repozitáre,
   • „open access journals“ – vedecké časopisy s otvoreným prístupom.

 

C.) podľa tematického zamerania (vedných odborov) (rozkliknúť na)

   • multidisciplinárne – EIZ, ktoré svojim obsahom (tematickým zameraním) pokrývajú všetky, resp. viaceré vedné odbory,
   • monotematické (odborové) – EIZ zamerané na špecifické vedné odbory: EIZ pre prírodné vedy, lekárske, technické, pôdohospodárske, spoločenské a humanitné.

 

D.) podľa dĺžky trvania licencie (rozkliknúť na)

 • trvalý nákup EIZ (EIZ je súčasťou fondu dokumentov knižnice navždy),
 • časovo obmedzená licencia (napr. rok, 5 rokov a pod.),
 • trial – skúšobný, časovo obmedzený prístup k EIZ.

LICENCOVANÉ EIZ

Používateľské určenie licencovaných EIZ:

 • primárne najmä oblasť výskumu a vývoja (VaV) a akademický sektor: vedeckí a výskumní pracovníci (napr. SAV), vedecko-pedagogickí pracovníci VŠ a univerzít, študenti druhého a tretieho (doktorandi) stupňa VŠ štúdia,
  • prístup prostredníctvom svojej akademickej alebo vedecko-výskumnej inštitúcie, ktorej sú členmi.
 • študenti prvého stupňa VŠ štúdia, študenti gymnázií a stredných škôl, širšia verejnosť,
  • prístup prostredníctvom niektorej z vedeckých knižníc na Slovensku, napr.:
   • Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave,
   • Ústredná knižnica SAV v Bratislave,
   • Univerzitná knižnica v Bratislave,
   • Slovenská národná knižnica v Martine
   • Podmienkou využívania licencovaných EIZ je stať sa čitateľom (používateľom) danej knižnice.

 

Vydavatelia licencovaných EIZ:

Vydavateľ, resp. producent EIZ/databázy je tvorca EIZ/databázy, ktorý ju za licenčné poplatky sprístupňuje cez webové rozhranie používateľom (známi vydavatelia a producenti sú napr.: Elsevier, ThomsonReuters, Wiley-Blackwell, Springer, Emerald a pod.).

Prístup do databáz ponúkajú i agregátori, ktorí umožňujú centralizovaný prístup k elektronickým titulom rôznych vydavateľstiev, s ktorými majú uzatvorené zmluvy (napr. EBSCO Publishing – jeden z najväčších svetových dodávateľov elektronických i tlačených periodík).

Kde hľadať ponuku EIZ:

 • webové stránky vlastnej akademickej inštitúcie, resp. stránky akademickej knižnice, sekcia EIZ,/e-zdroje/licencované e-zdroje a pod.,
 • webové stránky vybraných vedeckých knižníc, sekcia EIZ,/e-zdroje/licencované e-zdroje a pod.,
 • tlačené propagačné materiály dostupné v študovaniach, požičovniach a pod. v spomínaných knižniciach.

 

Možnosti prístupu k licencovaným EIZ:

 • lokálny prístup k EIZ – používateľ využíva EIZ:
  • priamo z prostredia akademickej siete, t. j. na PC v priestoroch VŠ, univerzity, jej akademickej knižnice, študovniach, laboratóriách, klinikách, internátoch, WiFi sieť = akademická pôda,
  • priamo na PC umiestnených v priestoroch vedeckej knižnice, študovni, resp. na vlastných mobilných zariadeniach prostredníctvom WiFi siete.
 • vzdialený prístup (meno/heslo)
  • využívanie EIZ napr. z pohodlia domova, internetovej kaviarne, resp. ktoréhokoľvek miesta s prístupom do internetu,
  • podmienka: registrácia, následne prihlásenie sa prostredníctvom mena/hesla.

 

Dodržiavanie podmienok využívania licencovaných EIZ:
Vo všeobecnosti platí zákaz sťahovať plné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci platných licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu, a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát, ich ďalšia distribúcia či komerčné využívanie.

Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ.


PRIMO – VYHĽADÁVACÍ PORTÁL PRE VEDU A VÝSKUM

Rôzne aspekty a problémy týkajúce sa využívania EIZ

 • správna navigácia používateľa a orientácia EIZ v mori internetu,
 • používatelia sú zahltení e-zdrojmi a informáciami,
 • používatelia nechcú stráviť veľa času vyhľadávaním informácií,
 • používatelia chcú vyhľadať informácie / získať plný text dokumentu práve teraz a čo najľahšie,
 • rôznorodosť vyhľadávacích prostredí,
 • motivácia EIZ využívať.

 

Jedno z riešení:
primo.cvtisr.sk – vyhľadávací portál pre vedu a výskum

Účelom portálu je efektívne sprístupniť e-zdroje pre výskum a vývoj. Portál z jedného rozhrania umožňuje súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých e-zdrojoch, ktorých ponuku tvoria voľne prístupné ako aj licencované zdroje CVTI SR. Používatelia majú k dispozícii aj portál elektronických časopisov CVTI SR.

Portál ďalej poskytuje používateľom prostredníctvom linkovacej služby SFX efektívny prístup do plnotextových dokumentov, ktoré sú oprávnení využívať. Súčasťou portálu je odporúčacia služba bX, ktorá pre vyhľadaný článok vygeneruje zoznam ďalších odporúčaných článkov na základe analýzy využívania článkov ostatnými používateľmi.

Režimy práce s portálom:
Licencované zdroje možno využívať lokálne v CVTI SR (viď vyššie) alebo prostredníctvom služby vzdialeného prístupu k e-zdrojom CVTI SR. To znamená, že používateľ sa musí nachádzať na pôde CVTI SR, resp. musí byť prihlásený v službe vzdialeného prístupu k e-zdrojom CVTI SR, kde si z ponuky databáz a portálov vyberie PRIMO. V ostatných prípadoch sú používateľovi dostupné len voľne dostupné e-zdroje.

Po registrácii do portálu PRIMO je možno – po prihlásení – využívať rôzne funkcionality portálu ako sú napr. avíza, vytváranie vlastného vyhľadávacieho profilu a vlastných e-zdrojov, zasielanie záznamov na e-mail a pod.

Menu