Elektronické informačné zdroje

Web of Science

Web of Science (v minulosti známy aj ako Web of Knowledge) je platforma s plateným prístupom, ktorá poskytuje prístup k viacerým databázam poskytujúcim poskytujú referenčné a citačné údaje z akademických časopisov, konferenčných zborníkov a iných dokumentov z rôznych vedných odborov.

CVTI SR v súčasnosti poskytuje prístup k nasledujúcim službám z portfólia Web of Science:

 • Web of Science Core Collection
 • Web of Science Citation Collection
 • Web of Science – Current Contents Connect (CCC)
 • Web of Science – Journal and Highly Cited Data (JHCD)

Bibliografická a citačná databáza, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie renomovaných vedeckých informácií a hodnotenie vedeckej publikačnej činnosti.

Web of Science obsahuje 8 hlavných citačných indexov:

 • Science Citation Index Expanded (SCIE): od 1985 po súčasnosť,
 • Social Sciences Citation Index (SSCI): od 1985 po súčasnosť,
 • Arts and Humanities Citation Index (A&HCI): od 1985 po súčasnosť,
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI): od 2015 po súčasnosť,
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI), ktorý obsahuje dva subindexy:
  • Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S): od 1990 po súčasnosť,
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Sciences&Humanities (CPCI-SSH): od 1990 po súčasnosť.
 • Book Citation Index (BkCI)
 • Current Chemical Reactions (CCR-Expanded): od 1985 po súčasnosť,
 • Index Chemicus (IC): od 1993 po súčasnosť.

Indexy Web of Science Core Collection obsahujú časopisecké tituly, knihy a konferenčné zborníky. Pokrýva 251 predmetových kategórií, od prírodných, technických, lekárskych vied až po umenie a humanitné vedy. Vyhľadávanie v jednotlivých indexoch zadefinujete na hlavnej stránke Web of Science™ Core Collection, v dolnej časti pod linkou “More settings”:

Emerging Sources Citation Index, najnovší z indexov (vznik 2015), vytvára akýsi predstupeň k neskoršej indexácii titulu v ďalších WoS indexoch, ktoré majú pre indexáciu rigoróznejšie kritériá. Citácie z ESCI sú zahrnuté do Web of Science „Times Cited Counts“, no nevykazujú citačný faktor Impact Factor a nie sú zahrnuté do WoS Journal Highly Cited Data databáz.

Conference Proceedings Citation Index poskytuje prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov, ktoré boli prednesené na prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kolokviách a workshopoch venovaných najrôznejším vedným oblastiam od antropológie až po zoológiu.

Web of Science Core Collection dnes predstavuje benchmark na hodnotenie vedy na celom svete, slúži na hodnotenie a porovnávanie výsledkov vedeckej publikačnej činnosti na základe transparentných a globálne akceptovaných kritérií. Web of Science Core Collection obsahuje nezávislé tituly, spoločnosť Clarivate Analytics sama nie je vydavateľom.

Súbor špecializovaných a regionálnych databáz, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie špecializovaných vedeckých informácií a dát. Obsahuje štyri kolekcie individuálnych databáz:

Specialist Collection

Databázy vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™, v rolovacom menu Select a Database.

 • MEDLINE: bibliografická databáza americkej National Library of Medicine (NLM), ktorá zahŕňa časopisy, noviny a newsletry z oblasti biomedicíny, prírodných vied, zdravotníctva, klinickej medicíny a biologických vied. VIAC
 • Biosis Citation Index: pokrýva tradičné biologické odbory ako je botanika, zoológia a mikrobiológia, ako aj multidisciplinárne odbory ako je biochémia, biomedicína, biotechnológie alebo ekológia. Sleduje obsahy vedeckých časopisov, zborníkov z konferencií, kníh a patentov. BCI využíva MeSH klasifikáciu.
 • Zoological Records: renomovaná svetová databáza živočíšnej biológie. Používatelia môžu určiť taxonómiu zvierat v literatúre, sledovať zmeny v klasifikácii a držať krok s novými a ohrozenými druhmi. VIAC

Regional Collection

Databázy vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™, v rolovacom menu Select a Database.

 • Russian Science Citation Index: citačná bibliografická databáza ruských vedeckých publikácií. VIAC
 • KCI Korean Journal Database: poskytuje komplexný prehľad najrenomovanejšieho vedeckého obsahu autorov z južnej Kórei. VIAC
 • SciELO Citation Index: databáza Scientific Electronic Library Online pokrýva vedecký obsah autorov z Latinskej Ameriky, Španielska, Portugalska, Karibiku a južnej Afriky. Previazanosť s Web of Science umožňuje pozerať na vedecké publikácie z pohľadu globálnej vedy. VIAC

Data Collection

Databázu vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™, v rolovacom menu Select a Database.

 • Data Citation Index: poskytuje integrovaný prístup k repozitárom vedeckých informácií a dát z celého sveta. Zahŕňa deskriptívne záznamy dátových objektov prepojené s informáciami z Web of Science. VIAC

Patent Collection

Databázu vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™, v rolovacom menu Select a Database.

 • Derwent Innovations Index (DII): poskytuje patentovú literatúra od viac ako 40 patentových organizácií a inštitúcií. Kombinuje patentové záznamy z Derwent World Patents Index® s citačnými informáciami z Patents Citation Index®. VIAC

Bibliografická databáza, ktorá je integrálnou súčasťou platformy Web of Science. Poskytuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 10.000 renomovaných celosvetových vedeckých časopisov a kníh. Vedecké informačné zdroje je možné prehľadávať podľa zamerania.

Obsahuje 7 edícií:
• Life Sciences, 1998 – súčasnosť
• Clinical Medicine, 1998 – súčasnosť
• Agriculture, Biology and Environmental Sciences, 1998 – súčasnosť
• Physical, Chemical and Earth Sciences, 1998 – súčasnosť
• Engineering, Computing and Technology, 1998 – súčasnosť
• Social and Behavioural Sciences, 1998 – súčasnosť
• Arts and Humanities, 1998 – súčasnosť.

Databázu vyberiete na hlavnej stránke Web of Science™, v rolovacom menu Select a Database:

Obsahujú dve citačné databázy: Essential Science Indicators (ESI) a Journal Citation Reports (JCR). Spolu tvoria komplexný a transparentný nástroj na hodnotenie vedeckých publikačných výstupov.

Essential Science Indicators (ESI)

Nástroj na analýzu jednotlivých elementov v databáze Web of Science Core Collection: vedcov, inštitúcií, krajín i vedeckých publikácií. ESI poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, popredných vedcoch a najcitovanejších prácach. Sleduje viac ako 11.000 periodík z celého sveta zaradených do 22 tematických disciplín. Dátová analýza pokrýva posledných 10 rokov a citačné metriky sa aktualizujú každé dva mesiace. Zdrojom dát pre ESI sú dva indexy – Science Citation Index-Expanded (SCIE) a Social Sciences Citation Index (SSCI) z databázy Web of Science Core Collection.

Training Portal: propagačné materiály a tréningové videá.

Články o aspektoch citačnej analýzy v Journal and Highly Cited Data.

Journal Citation Reports (JCR)

Citačná databáza, ktorá poskytuje analytické nástroje na evaluáciu ohlasov časopisov. Prostredníctvom citačných metrík JCR umožňuje analyzovať celú citačnú sieť časopisu z rôznych pohľadov (príkladom je známa metrika Journal Impact Factor). Zdrojom dát pre JCR sú tituly z WoS Core Collection, sleduje vyše 11.000 časopisov zaradených do takmer 250 tematických disciplín. JCR obsahuje dve edície:
• JCR Web Science Edition: oblasti prírodných a technických vied,
• JCR Web Social Sciences Edition: oblasti humanitných vied.

Training Portal: propagačné materiály a tréningové videá.

Články o aspektoch citačnej analýzy v Journal and Highly Cited Data.