Elektronické informačné zdroje

Scopus

Databáza Scopus je multidisciplinárna bibliografická a scientometrická databáza, ktorá patrí medzi najväčšie na svete. Poskytuje mimoriadne široký pohľad na publikované vedecké práce a tým aj na vedu a výskum v celosvetovom meradle. Okrem časopiseckých článkov a kníh, databáza umožňuje vyhľadávanie v konferenčných príspevkoch, trhových správach, encyklopédiách, slovníkoch a patentoch. Databáza Scopus je priamo prepojená s databázou ScienceDirect.

Tematické zameranie:

 • prírodné vedy
 • technické vedy
 • spoločenské vedy
 • humanitné vedy a umenie
 • medicína

Scopus ako scientometrická databáza ponúka analytické nástroje na sledovanie vývoja citovanosti (jednotlivca, inštitúcie, časopisu) a slúži tak na hodnotenie kvality publikovaných prác, vedeckých tímov a inštitúcií prostredníctvom scientometrických ukazovateľov. Tieto nástroje tiež zvyšujú informovanosť vedcov o najnovších poznatkoch prostredníctvom publikovaných prác, sledovanie aktuálnych trendov výskumu v jednotlivých vedných odboroch. K dispozícii sú citačné metriky na sledovanie počtu citácií časopisov (CiteScore, SJR a SNIP) a citačná metrika na sledovanie počtu citácií autora (H-index).

 

Databáza SCOPUS ďalej ponúka nasledujúce nástroje a funkcie na vyhľadávanie a spracovanie výsledkov vyhľadávania: 

 • export dát do referenčných manažérov Mendeley, RefWorks a EndNote,
 • notifikácie a alerty prostredníctvom e-mailov, RSS,  
 • identifikátor autorov – nástroj, ktorý prostredníctvom publikovaných prác poskytuje obraz autorovho výskumu, vrátane H-indexu,
 • identifikátor inštitúcií: nástroj umožňujúci identifikáciu organizácií a výstupov ich výskumu,
 • integrácia s ORCID (identifikácia autorov), 

 

Ako scientometrická databáza, databáza SCOPUS ponúka  nasledujúce analytické nástroje a funkcie:

 • Journal Analyzer – nástroj, ktorý poskytuje prehľad o časopisoch a ich výkonnosti (publikačnej aj citačnej) prostredníctvom viacerých metrík vrátane CiteScore, SNIP and SJR,
 • Author Evaluator – analýza publikačných výstupov autora a vplyv výskumu prostredníctvom H-indexu autora,
 • Analyze Results – posudzovanie trendov vo výsledkoch vyhľadávania,
 • View Citation Overview – nástroj, ktorý ukáže prehľad citácií určitého/konkrétneho článku za jednotlivé roky.