Elektronické informačné zdroje

Dostupné EIZ v CVTI SR

Vedecká knižnica CVTI SR poskytuje bezplatnú online registráciu pre svojich používateľov. Používateľom CVTI SR sa môže stať každý záujemca nad 15 rokov. Registrácia a jej predĺženie platia 365 dní odo dňa zaregistrovania/predĺženia registrácie. Pre predĺženie registrácie stačí zaslať email na kniznica.nvk@cvtisr.sk.

Platnosť registrácie možno predĺžiť najneskôr do 365 dní, údaje o používateľoch sa uchovávajú (v zmysle GDPR) len po túto dobu! Potom už je možná len opätovná registrácia. Podrobné podmienky registrácie sú uvedené v Knižničnom a výpožičnom poriadku CVTI SR.

Aktuálne portfólio e-zdrojov je veľmi rôznorodé, a je ho možné nájsť cez vyhľadávač PRIMO, kde je možné zvoliť si zoznam všetkých dostupných databáz; ako aj v katalógu licencovaných e-zdrjov. Ide o širokú ponuku odbornej a vedeckej literatúry z najrôznejších oblastí ľudského poznania v elektronickej podobe, rovnako ako do nástrojov, ktorých účelom je poskytnúť informácie pre hodnotenie vedy vo forme plnotextových / čiastočne plnotextových databáz, citačných a scientometrických databáz.

Viac informácií:

Registrácia používateľa NVK

e-mail: kniznica.nvk@cvtisr.sk

Menu