Elektronické informačné zdroje

Nástroje na podporu online publikovania

Citovanie a systém DOI

Citovanie zdrojov je nevyhnutnou súčasťou každej odbornej práce a sleduje základný cieľ – jednoznačnú identifikáciu a dohľadanie referenčnej/zdrojovej informačnej entity. Citovanie informačných prameňov/zdrojov, ktoré využívajú pre identifikáciu systém perzistentných identifikátorov DOI vychádza, tak ako citovanie ďalších zdrojov, z medzinárodne platných štandardov a konvencií. Významnú pomoc autorom v tomto smere poskytujú tzv. citačné, resp. bibliografické manažéry a generátory citácií, ktoré ponúkajú nielen online rozhranie, ale aj integráciu do desktopových textových editorov (MS Word, OpenOffice, LibreOffice pod.). Medzi najznámejšie riešenia patria napríklad Mendeley, Zotero, Citace.com, ale aj riešenia EndNote/EndNote Web alebo RefWorks.

V kontexte citovania vedeckých dát/datasetov je cieľom vytvorenie asociácie medzi akademickými publikáciami a zdrojovými dátovými súbormi tak, aby ktokoľvek, kto číta publikáciu, mohol vyhľadať súbor zdrojových údajov a naopak. Citovanie vedeckých dát sa opiera o Joint Declaration of Data Citation Principles (JDDCP). Bližšie informácie na https://www.force11.org/datacitationprinciples.

Nástroje na spracovanie citácií vedeckých dát možno nájsť na stránkach DataCite (DOI Citation Formatter).

Konkrétna podoba citovania, či už informačných objektov s akademickým obsahom (publikácie) alebo vedeckými dátami, je vždy daná použitím konkrétnej metódy/systému a štýlu citovania.

Základné metódy citovania podľa ISO 690 napríklad sú:

  • Systém mena a dátumu (harvardský systém)
  • Číselný systém
  • Priebežné poznámky

Citačné štýly

Vo svete existuje a používa niekoľko tisíc rôznych citačných štýlov, pričom mnohé z nich majú dlhú tradíciu spojenú s konkrétnou oblasťou vedeckého poznania, akademickým prostredím a pod. Medzi najznámejšie patria napríklad APA, MLA, Chicago/Turabian atď.

APA štýl
APA štýl používa systém mena a dátumu, čo umožňuje jednoducho identifikovať potom príslušný zdroj v odkazoch (zozname literatúry), ktoré sú radené abecedne. Údaje, ktoré musia byť známe o prameni sú celé meno autora, rok vydania, názov práce a informácie o tom, kde bola práca publikovaná. Podrobné informácie spojené s ukážkami sú dostupné na stránkach APA (http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx).

MLA štýl
Vychádza zo zásad správneho používania moderného jazyka a zahŕňa teóriu písania rukopisov a vedeckých publikácií. Tvoria ho dve časti: príručka pre autorov výskumných prác (MLA handbook for writers of research papers. Handbook for writers of research papers) určená pre študentov stredných a vysokých škôl bez titulu a sprievodca štýlom MLA, ktorý je určený absolventom univerzít s titulom, vedcom a profesionálnym spisovateľom (MLA style manual and guide to scholarly publishing). Sú to vlastne dve verzie štýlu určené pre dve skupiny používateľov. Aktuálne informácie a vzdelávacie materiály sú dostupné na príslušných stránkach Modern Language Association (https://www.mla.org/MLA-Style).

Chicago/Turabian citačný štýl
Nazývaný aj citačný štýl Turabian sa používa najmä v oblasti spoločenských vied, vrátane politických a historických. Obľúbenosť je daná jednoduchým zápisom, ktorý však postačuje pre identifikáciu zdroja. Používa dve metódy citovania zdrojov:

  • systém poznámok,
  • systém autor – dátum.

K dispozícii je online verzia manuálu (http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html) založená na 15. a 16. vydaní The Chicago manual of style.


Príklady

Príklady vybraných štýlov citovania dokumentu s DOI – publikácia v štandardom vedeckom časopise (akademický obsah).


Obr. 1 :: Ukážka :: Článok z časopisu

APA 6th ed.
Rahman, M. (2015). Globalization: Some Controversies and Its Humanization. Journal of World Economic Research, 4 (5), 20-26. http://doi.org/10.11648/j.jwer.s.2015040501.13
Stolz, S. A. (2018). Alasdair MacIntyre, Rationality and Educations. Cham: Springer International Publishing. 82 p. http://doi.org/10.1007/978-3-319-92276-8

Chicago Manual of Style 16ed

Rahman, Matiur. 2015. “Globalization: Some Controversies and Its Humanization”. Journal of World Economic Research 4(5): 20-26. doi:10.11648/j.jwer.s.2015040501.13.
Stolz, Steven A. 2018. Alasdair MacIntyre, Rationality and Educations. Cham: Springer International Publishing. 82 p. doi:10.1007/978-3-319-92276-8.

Harvard Reference format 1 (Author-date)
Rahman, M. 2015. Globalization: Some Controversies and Its Humanization. Journal of World Economic Research, 4(5), 20-26. Available at: http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=174&doi=10.11648/j.jwer.s.2015040501.13.
Stolz, S. A. 2018. Alasdair MacIntyre, Rationality and Educations. Cham: Springer International Publishing. 82 p.

STN ISO 690
RAHMAN, Matiur. 2015. Globalization: Some Controversies and Its Humanization. Journal of World Economic Research [online], roč. 4, č. 5, s. 20-26. ISSN 2328-773X. Dostupné na: doi:10.11648/j.jwer.s.2015040501.13
STOLZ, Steven A. 2018. Alasdair MacIntyre, Rationality and Educations [online]. Cham: Springer International Publishing. 82 s. ISBN 9783319922751. Dostupné na: doi:10.1007/978-3-319-92276-8

Príklady citovania vedeckých dát s DOI a bližšie informácie z praxe – Digital Curation Centre.


 

Adresáre vydavateľov a časopisov

BASE
BASE je jeden z najrozsiahlejších vyhľadávacích nástrojov na svete, najmä pre akademické webové zdroje. BASE indexuje takmer 150 miliónov dokumentov z viac ako 7 300 zdrojov. Open Access texty tvoria 60% indexovaných dokumentov. BASE prevádzkuje Univerzitná knižnica v Bielefelde.
Indexujeme metadáta všetkých druhov akademicky relevantných zdrojov: časopisov, inštitucionálnych archívov, digitálnych zbierok a pod. V porovnaní s komerčnými vyhľadávacími strojmi BASE obsahuje iba materiály ktoré spĺňajú špecifické požiadavky akademickej kvality a relevantnosti, zverejňuje webové zdroje „Deep Web“, ktoré ignorujú komerčné vyhľadávacie nástroje.

Creative Commons – autorské právo
Publikovanie v režime Open Access sa riadi licenciami Creative Commons. Jednotlivé licencie sú označené príslušnými logami.

CORE
(COnnecting REpositories) agregátor open access dokumentov z Veľkej Británie a svetových repozitárov a OA časopisov. Poskytuje služby: discovery, analytics, text mining access a pod. Viac informácií o projekte CORE.

Digital Commons Network – bezplatný prístup k odborným recenzovaným  časopiseckým článkom, ku kapitolám kníh, dizertačným prácam, zborníkom z konferencií a iným pôvodným vedeckým prácam  v plnom znení zo stoviek univerzít a vysokých škôl na celosvetovej úrovni. Sieť spravujú univerzitní knihovníci a ich podporné inštitúcie.

DOAB
Directory of Open Access Books , cieľom databázy je zviditeľnenie a šírenie obsahu kníh publikovaných v režime Open Access. Vydavatelia z akademického prostredia môžu prispievať metadátami svojich OA publikácií do DOAB. Knižnice môžu integrovať adresár do svojich online katalógov a sprístupniť tak vedcom a študentom e-knihy z databázy. Adresár je otvorený všetkým vydavateľom, ktorí publikujú v režime Open Access vedecké recenzované knihy a spĺňajú akademické štandardy.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
zdroj indexuje a sprístupňuje Open Access recenzované časopisy, kritériá a podmienky prijatia časopisu do zoznamu sú na stránkach DOAJ.

Informácie pre vydavateľa: členovia, DOAJ membership, DOAJ aktuality, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing.
Benefit DOAJ: členstvo v komunite Open Access recenzovaných časopisov je známka kvality, zviditeľnenie časopisu aj pomocou ľahšej dostupnosti (SFX, SHERPA,…), t.j. dostupnosť obsahu časopisu a jeho článkov, viac používateľov/čitateľov a vyššia citovanosť. Vyhľadávací widget.

DOAJ a konzorcium cOAlition S publikovanie v režime Open Access.

OAIster
Bibliografický katalóg Open Access materiálov je produktom University of Michigan a sprístupňuje vedecky orientované zdroje, v minulosti ťažko dostupné, prípadne úplne nedostupné a dokumenty komunity akademických knižníc. Od r. 2009 OCLC vyvíja OAIster ako model samoobslužného prispievania pre všetky digitálne archívy s Open Access prístupom s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a dostupnosť dokumentov. Údaje OAIster sa získavajú z digitálnych knižníc, inštitucionálnych archívov a on-line časopisov, ktoré využívajú samoobslužnú službu WorldCat Digital Collection Gateway. Toto spojenie prinieslo aj výhodu ďalšieho zviditeľnenia cez WorldCat a WorldCat Gateway.

OpenDOAR
Zoznam univerzitných Open Access repozitárov spravovaný akademickou obcou. K dispozícii je aj repository list.

OpenAIRE
Iniciatíva 50 partnerov zo všetkých krajín EÚ a mimo nej s cieľom zabezpečiť zviditeľnenie a využiteľnosť publikácií a údajov z výskumu. Platforma zahŕňa sieť národných kancelárií s otvoreným prístupom (NOAD), umožňuje monitorovanie a vzájomné prepojenie výstupov európskeho výskumu a vzájomnú interoperabilitu siete repozitárov (prijatím spoločných usmernení) a poskytuje služby univerzálneho úložiska Zenodo. Ďalšie aktivity zahŕňajú aj spoluprácu s národnými financujúcimi organizáciami na posilnenie výskumných analytických služieb infraštruktúry, nové metódy revízie a vedecké publikovanie so zapojením hypotheses.org, právne štúdie na preskúmanie otázok týkajúcich sa ochrany údajov súvisiacich s pilotom Open Data a medzinárodné zosúlaďovanie so súvisiacimi sieťami na inom mieste so zapojením COAR.

 

OpenPlato
Celoeurópska vzdelávacia platforma (LMS) projektu OpenAIRE obsahove pokrýva témy otvorenej vedy pre výskum, podporný personál Research Data Managementu a komunitu školiteľov, ako aj školiaci materiál pre služby ponúkané prostredníctvom OpenAIRE. OpenPlato zhromažďuje už existujúci obsah v režime Open Access (kurzy FOSTER Open Science). Obsah a materiály budú mať rôzne formy od videa, zvuku a textu až po interaktívne moduly, alebo systém webových konferencií založený na Zoom.

 

Quality Open Access Market
QOAM je portál pre autorov na vyhľadávanie kvalitných OA časopisov z akademického prostredia. Fórum vedcov si vymieňa skúsenosti a postrehy spojené s recenzným procesom pri posudzovaní príspevkov, predmetom hodnotenia je o.i. kvalita časopisu a jeho webová stránka.
Podobné iniciatívy: Journal Reviewer, SciRev, Journal Guide, Eigenfactor.org.

 

 

ROAD
ROAD bol vyvinutý s podporou the Communication and Information Sector of UNESCO poskytuje voľný prístup k podskupine registra ISSN. K dispozícii sú bibliografické záznamy vedeckého publikovania v režime Open Access identifikované podľa ISSN ako: časopisy, monografické série, konferenčné príspevky a akademické archívy. Záznamy ROAD sú obohatené o metadáta o pokrytí zdrojov pomocou indexovania a abstrahovania databáz, registrov a indikátorov časopisov.

Kontrola ISSN časopisu v zozname ROAD http://road.issn.org/

ROAR
The Registry of Open Access Repositories (ROAR) je medzinárodná databáza, ktorá indexuje Open Access inštitucionálne repozitáre a ich obsah. Databáza bola vytvorená v roku 2003 (The University of Southampton,Veľká Británia) ako the Institutional Archives Registry, v roku 2006 bola premenovaná na aktuálny názov. Od roku 2015 sú ROAR spolu s OpenDOAR považované za dva najdôležitejšie adresáre s otvoreným prístupom na celosvetovej úrovni. ROAR umožňuje priame odosielanie do adresára OpenDOAR, poskytuje aj kontrolu správnosti prekladu materiálov. Na rozdiel od OpenDOAR, ktorý vyžaduje otvorený prístup vedeckých publikácií, ROAR umožňuje zahrnúť aj iné typy dokumentov.

ROARMAP
(Registry of Open Access Repository Mandates and Policies) je medzinárodný zoznam, ktorý mapuje stratégie režimu Open Access prijaté univerzitami a výskumnými inštitúciami, ktoré sprístupňujú recenzované články s výstupmi vedeckej činnosti vo svojich repozitároch.

SCImago Journal Rank (SJR)

Verejne dostupný portál, sprístupňuje časopisy a vedecké indikátory vyvinuté z podkladov obsiahnutých v databáze Scopus® (Elsevier B.V.). Metriky sú založené na porovnávaní citácií vzhľadom na odbor a renomé časopisu. SJR meria tzv. vedecký vplyv odborných časopisov (aj OA časopisov), pri získaných citáciách zohľadňuje dôležitosť a prestíž časopisov, z ktorých citácie pochádzajú. SJR indikátor nie je závislý na kvantite, hodnotí časopisy podľa „priemernej prestíže“ ich článkov, o.i. zobrazuje aj hodnoty kvartilu periodík.

SHERPA/RoMEO Journals List
Sherpa Romeo je online zdroj, ktorý agreguje a predstavuje zásady otvoreného prístupu vydavateľov a časopisov z celého sveta (zásady autorských práv a politika  OA prístupu k archivácii akademických časopisov, preprintov a postprintov). K dispozícii je Publishers List.

Súborný katalóg WorldCat
WorldCat je celosvetovo najobsiahlejší katalóg bibliografických záznamov na svete, ktorý je od vzniku v r. 1971 budovaný a udržiavaný knižnicami, ktoré sa podieľajú na globálnej kooperácii OCLC. Na jeho tvorbe sa podieľa vyše 50-tisíc knižníc vo viac ako 90 krajinách. Sprístupňuje viac ako miliardu záznamov fyzických a digitálnych položiek vo viac ako 360 jazykoch. Pri každom zázname je možné ľahko zistiť, v ktorej najbližšej knižnici sa dokument nachádza. Záznamy sú katalogizované v mnohých jazykoch. WorldCat obsahuje tiež záznamy viac ako 40 katalógov národných knižníc.

Profesionálne organizácie na posúdenie kvality vydavateľa:
The Committee on Publication Ethics (COPE);
The International Association of Scientific, Technical, & Medical Publishers (STM);
The Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA).

Zoznam vydavateľov vedeckých časopisov: https://www.publishersglobal.com/directory/media/journal-publishers

Menu

Zoznam časopisov na publikovanie