Elektronické informačné zdroje

Medzinárodné štandardné identifikátory

Plnohodnotná existencia akejkoľvek informačnej entity (informačného zdroja/informačného objektu) sa spája s potrebou jednoznačnej identifikácie tejto entity v informačnom prostredí. Táto potreba viedla k vzniku (a ďalšiemu rozvoju) špecifických generovaných reťazcov tvorených alfanumerickými znakmi, resp. symbolmi, ktoré symbolicky zastupujú (reprezentujú) konkrétnu informačnú entitu v informačných procesoch a pre ktoré sa zaužívalo označenie medzinárodné štandardné identifikátory. Identifikátor je asociácia medzi reťazcom a informačným zdrojom, pričom táto asociácia je manifestovaná záznamom, ktorý spája identifikátor so súborom identifikačných charakteristík zdroja (IFLA, 2017).

Identifikátory možno použiť tak na lokálnej úrovni (identifikátory lokálneho charakteru), ako aj v medzinárodnom, resp. globálnom rozsahu. Pre komunikáciu informácií v medzinárodnom rozsahu sa používajú identifikátory unikátneho, jednoznačného a trvalého charakteru, ktoré označujeme ako trvalé, resp. perzistentné identifikátory informačných entít. Trvalé identifikátory sú upravované medzinárodnými normami Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO (International Organization for Standardization).

Všetky modely identifikátorov (systémy identifikátorov) sú koordinované v rámci dohodnutých mechanizmov zvyčajne zastrešených akceptovanou autoritou, na pôde ktorej sa zabezpečuje udržateľnosť existujúceho mechanizmu a jeho vývoj v súlade s existujúcimi potrebami a požiadavkami.
Samostatnú skupinu medzinárodných štandardných identifikátorov tvoria identifikátory určené na jednoznačnú identifikáciu digitálnych informačných objektov v globálnom sieťovom komunikačnom prostredí – trvalé (perzistentné) identifikátory digitálnych informačných entít.

Patria sem napríklad:

  • Jednotný identifikátor zdroja – URI (Uniform Resource Identifier),
  • Jednotné meno zdroja – URN (Uniform Resource Name),
  • HDL (Handle),
  • Trvalý identifikátor URL – PURL (Persistent Uniform Resource Locator, Persistent URL),
  • Identifikátor digitálneho objektu – DOI (Digital Object Identifier).

Menu

Zoznam časopisov na publikovanie