Full open access journal – časopis, ktorý publikuje iba články s otvoreným prístupom. Konečná verzia všetkých článkov v týchto časopisoch je dostupná pre kohokoľvek, kdekoľvek a navždy.

Open research: tiež označený ako „open science“ („otvorená veda“), je hnutím s cieľom sprístupniť všetky výstupy vedeckej činnosti ostatným, aby mohli využívať nové poznatky vo svojom výskume. Otvorený prístup je časťou Open research.

Open Access profile – profil OA časopisu, prehľadové  hodnotenie časopisov obsahujúcich typ dokumentu “ Open Access Article“.

Pokiaľ ide o hybridný časopis,  obsah je identifikovaný na základe modelu prístupu k zverejnenému obsahu: a/predplatné; b/články publikované podľa licencie Creative Commons (avšak nachádzajú sa v časopisoch, ktoré nemajú sprístupnený celý obsah ako Gold OA).

Údaje sumarizujú položky publikované v časopise v sledovanom roku JCR aj v predchádzajúcich dvoch rokoch. Napríklad  údaje za rok JCR 2020, zverejnené v júni 2021 pre model publikovania (OA alebo predplatné), berú do úvahy materiály publikované v rokoch 2018, 2019 a 2020 a citácie týchto položiek v roku 2020.

Poznámka: pri výpočte sa využíva klasifikácia výskumu OA používaná vo Web of Science Group Products a v databáze Scopus, zároveň sa používa niekoľko typov dokumentov s otvoreným prístupom: DOAJ Gold, Other Gold, Gold Hybrid, Bronze, Green Published, Green Accepted, Green Submitted.

Články  označené vo Web of Science ako Bronze sú v Journal Citation Reports označené ako voľne dostupné na čítanie, t.j. obsah, ktorý je možné voľne čítať na stránkach vydavateľa, ale nie je publikovaný pod licenciou OA. Príspevky, ktoré sú zaradené do kategórie Green Published a Green Accepted v databáze Web of Science, často podliehajú embargu po prvom uverejnení a sú k dispozícii predplatiteľom; tieto sú zahrnuté v skupine dostupné na základe predplatného.

Využitie: hodnotenie kvality a miery vedeckého vplyvu časopisu

Zdroj: Journal Citation Reports, analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

 

Definície OA dokumentov v bibliometrických  databázach Clarivate a Elsevier:

Open access – na úrovni časopisov alebo článkov indexuje Gold OA  dostupný obsah, čo umožňuje identifikáciu úplných Gold časopisov, alebo časopisov so špecifickým podielom Gold OA dostupného obsahu.

Viac informácií o filtroch: http://help.incites.clarivate.com/incitesLiveJCR/JCRGroup/jcrJournalHomePage/jcrJournalHomeFilters.html

Gold:  dokumenty s licenciou Creative Commons (CC).

Other Gold: články, ktoré sú označené licenciou Creative Commons (CC), ale nie sú v časopisoch indexovaných v DOAJ. Väčšina týchto článkov pochádza z hybridných časopisov. Patria sem aj články:

Hybrid Gold: zverejnená verzia s licenciou Creative Commons, dostupná na platforme vydavateľa na rôznych úrovniach kompletnosti, najmä pre novo publikované články. Dokumenty sú v časopisoch, ktoré poskytujú autorom možnosť publikovať OA.

Free to Read:  voľne dostupné články pre verejnosť, ktoré sa nachádzajú na webových stránkach vydavateľa.

Green Published: finálne verzie článkov umiestnené v inštitucionálnom alebo predmetovom repozitári.

Green Accepted:  akceptované recenzované rukopisy, ktoré ale nemusia byť  upravené vydavateľom na konečné publikovanie.

Green Submitted: pôvodné rukopisy odoslané na uverejnenie, ktoré zatiaľ neprešli recenzným procesom.

V prípade článkov Green OA Web of Science odkazuje na recenzované verzie legálne umiestnené v OA repozitároch označené ako: Accepted Version (prijatá verzia) a Published Version (zverejnená verzia).

Pre všetky OA články Web of Science uprednostňuje odkazy na Gold alebo Bronze  verziu vydavateľa, ak sú k dispozícii. Všetky zmeny v stave OA článkov alebo odkazy sú týždenne aktualizované na základe dostupnosti údajov.

Viac informácií k Open Access dokumentom v databázach Clarivate:

https://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/open-access.html

Open  Peer Rewiev – články v databáze Web of Science Core Collection ™, ktoré obsahujú publikované a/alebo podpísané recenzie, odpovede autorov alebo listy s recenzným rozhodnutím.

 

Definície OA dokumentov v bibliometrických  databázach Clarivate

Zdroj: https://incites.help.clarivate.com/Content/open-access.htm