Elektronické informačné zdroje

Ako správne vyhľadávať – krok za krokom

Vyhľadávať dokumenty môžeme viacerými spôsobmi. Ak poznáme detaily vyhľadávaného dokumentu, môžeme vyhľadávať napríklad podľa autora, názvu dokumentu alebo ISBN/ISSN. Ak je však našim cieľom zistiť, aké dokumenty sú k dispozícii na určitú tému, treba zachovať určitý postup vyhľadávania. V odbornej literatúre sa v tejto súvislosti môžeme stretnúť s termínom rešerš – proces vyhľadávania informácií na základe zadaných kľúčových slov, kde výsledkom je zoznam vyhľadaných dokumentov (informácií). Pravidlá rešeršného postupu: Stanovenie kľúčových slov Tvorba vyhľadávacieho dotazu Výber informačných zdrojov Realizácia a výsledok vyhľadávania V prípade zložitejších tém a komplikovanej terminológii je možné sa obrátiť na knižnicu. Niektoré knižnice ponúkajú rešeršné služby: odborný pracovník knižnice používateľovi vypracuje zoznam relevantných online a tlačených informačných zdrojov na zadanú tému.
STANOVENIE KĽÚČOVÝCH SLOV
Prvým krokom bude definícia kľúčových slov, ktoré vyjadrujú obsah stanovenej témy a pomocou ktorých sa v elektronických informačných zdrojoch (ďalej len EIZ), discovery systémoch alebo online katalógoch vyhľadáva. Rovnako je dôležité sa príliš striktne nedržať iba kľúčových slov vychádzajúcich priamo z názvu témy, ale nahradiť ich aj inými, bežne používanými termínmi:
  • z názvu témy použijeme všetky určujúce slová
  • zamyslíme sa nad synonymami a ostatnými termínmi, ktoré by mohli byť k danej téme dôležité
  • spravíme si krátky prieskum, aby sme pochopili tému, prípadne doplníme kľúčové slová
Ako názorný príklad si zoberieme tému napr. svojej diplomovej práce: starnutie populácie na Slovensku. Treba sa pripraviť na to, že väčšina databáz ponúka informačné zdroje v anglickom jazyku, teda termíny, podľa ktorých budem vyhľadávať, si musím preložiť do angličtiny:
  • kľúčové slová vychádzajúce z názvu témy: population aging Slovakia
  • kľúčové slová vychádzajúce zo synoným a príbuzných termínov: seniors, elderly
  • vychádzajúce z prieskumu témy: social policy Slovakia
Kľúčové slová zadávame postupne, aby sme sa dostali k čo najširšiemu počtu výsledkov.
TVORBA VYHĽADÁVACIEHO DOTAZU
Ak kľúčové slová napíšeme jednoducho za sebou, získame často obrovský a neprehľadný počet vyhľadaných výsledkov. Z tohto dôvodu je užitočné naučiť sa sformulovať komplexnejší vyhľadávací dotaz – dlhodobo to šetrí čas a energiu. K formulácii vyhľadávacieho dotazu sa využívajú tzv. Booleovské operátory a špeciálne znaky, ktoré umožňujú užšie vymedziť a zacieliť vyhľadávanie. Základné Booleovské operátory: (názov podľa mena ich autora George Boola):
AND Logický súčin – pomocou tohto operátora zacielime vyhľadávanie. Vo vyhľadanom dokumente sa tak budú nachádzať VŠETKY zadané kľúčové slová. napr. Slovakia AND “population aging”
OR Logický súčet – pomocou tohto operátora sa vyhľadajú všetky zdroje, ktoré obsahujú jedno alebo druhé, alebo obidve vyhľadávané kľúčové slová. Vyhľadávanie sa rozširuje. Logický operátor OR je vhodné použiť pri zameniteľných alebo podobných slovách či pri synonymách. napr. senior OR elderly
NOT Logická negácia – vylúčime termíny, ktoré nechceme. Logický operátor NOT pomôže znížiť počet vyhľadaných záznamov. napr. aging NOT old
Proximitné operátory (pozičné, distančné operátory):
WITHIN/n n (číslo -vzdialenosť slov od seba) Vyhľadávame dokumenty, ktoré sa vyskytujú blízko seba, bez ohľadu na poradie. population W/8 senior
PRECEED/n n (číslo – vzdialenosť, slov od seba) Použijeme, ak na poradí slov naopak záleží. aging PRE/2 population
Špeciálne znaky:
() Pomocou zátvoriek stanovujeme prioritu – požiadavky uvedené v zátvorkách budú spracované ako prvé. Ich počet nie je obmedzený. Bez použitia zátvoriek je postup spracovania logických operátorov v poradí OR – NOT – AND. napr. ((senior NOT old) OR (social politics)) AND Slovakia
* Hviezdička sa používa namiesto jedného alebo viacerých znakov na konci výrazu. napr. senior*– vyhľadá aj termín seniors, population* vyhľadá aj termín populational.
? Náhrada za presne jeden ľubovoľný znak na konkrétnom mieste slova. Využiteľný je napríklad pri rozdielnom pravopise britskej a americkej angličtiny: napr. col?r vyhľadá termín color aj termín colour
” “ Použite ich, ak chcete vyhľadať presnú frázu. Ak by sme pomocné znaky nepoužili, systém síce vyhľadá záznamy, kde sa dané slová nachádzajú, ale nemusia sa nachádzať vedľa seba. napr.“social policy”
Dôležité je, že funkcionalita jednotlivých operátorov/špeciálnych znakov sa môže v závislosti od konkrétneho EIZ mierne líšiť. Každý EIZ ponúka k vyhľadávaniu krátky manuál (Search Tips, Help atď.) a je užitočné si pred vyhľadávaním tento manuál prečítať. EIZ ponúkajú tiež ďalšie parametre na zúženie predmetu vyhľadávania: napr. vymedzenie časového rozpätia vydania dokumentu (napr. 2015 ‒ 2017) alebo typu dokumentu (monografia, časopis, konferenčný zborník atď.)
VÝBER INFORMAČNÝCH ZDROJOV
Posledným krokom je výber informačného zdroja/zdrojov, kde budeme vyhľadávanie realizovať. Fond knižnice CVTI SR obsahuje záznamy kníh, časopisov, firemnej literatúry, dokumentov z depozitných knižníc OECD, EBOR, WIPO a dokumentov EÚ. Výberovo obsahuje aj záznamy elektronických kníh, ktorých plné texty sú pre registrovaných používateľov CVTI SR dostupné priamo z on-line katalógu. Tematicky je knižničný fond zameraný na vedu, techniku a vybrané oblasti prírodných a spoločenských vied. Informačné zdroje z fondu CVTI SR môžete vyhľadávať v online katalógu. Okrem toho nájdete v Centre vedecko-technických informácií širokú ponuku EIZ od popredných svetových vydavateľov: http://ezproxy.cvtisr.sk/. Vyhľadávať v našej ponuke elektronických informačných zdrojov Vám uľahčí PRIMO: discovery systém, pomocou ktorého môžeme z jedného rozhrania prehľadávať všetky licencované EIZ CVTI SR (články, príspevky zo zborníkov, knihy, databázy), rovnako ako knižničný katalóg, vybrané voľne prístupné e-zdroje a dokumenty digitálneho úložiska CVTI SR.
REALIZÁCIA A VÝSLEDOK VYHĽADÁVANIA
Po splnení predchádzajúcich krokov sa dostávame k samotnému vyhľadávaniu. Nie každé vyhľadávanie však môže dopadnúť podľa našich predstáv. Najčastejšie scenáre, s ktorými sa môžeme stretnúť, sú: Nenájdeme žiadne záznamy
  1. Vyhľadávací dotaz je príliš špecifický – odporúčame zredukovať počet kľúčových slov a tým rozšíriť záber
  2. Ak vyhľadávame špecifickejšie slovo iba v názve, skúsime vyhľadávanie rozšíriť aj do ďalších polí (abstract, keywords)
Nájdeme príliš veľa záznamov Pokiaľ je výsledkom nášho vyhľadávania niekoľko stoviek až tisícok záznamov, je vhodné vyhľadávací dotaz viac špecifikovať. Výsledky môžeme zúžiť použitím tzv. faziet – limitovacích parametrov, kam patrí napríklad rok vydania, autor, vydavateľ, jazyk a.i. Plný text nie je dostupný V prípade vyhľadávania pomocou discovery systému Primo nám cestu k plnému textu zabezpečuje linkovací skript SF, ktorý by nás mal k plnému textu doviesť (v rámci predplatenej kolekcie CVTI SR). Práca s výsledkami vyhľadávania V prípade, že nám nájdený zoznam dokumentov vyhovuje – môžeme s ním ďalej pracovať: vytlačiť, uložiť do osobnej schránky, prípadne zaslať na emailovú adresu (konkrétne možnosti sa pri jednotlivých EIZ líšia).

Menu