Titul ISSN (printová verzia)
ISSN (on-line verzia)
Poplatky za publikovanie Open AIRE DOAJ ROAD Scopus WoS Vydavateľ
Acta Electrotechnica et Informatica 1335-8243 1338-3957 x Technická Univerzita Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Acta Environmentalica Universitatis Comenianae 1335-0285 1339-9802 x x Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Acta Geologica Slovaca 1338-0044 1338-5674 x x Univerzita Komenského v Bratislave
Acta Logistica ——- 1339-5629 x x x 4S go, s.r.o.
Acta Mathematica Universitatis Comenianae 0862-9544 1336-0310 x x Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Acta Mechatronica ——- 2453-7306 x 4S go, s.r.o.
Acta Medica Martiniana 1335-8421 1338-4139 x x De Gruyter Open
Acta Montanistica Slovaca 1335-1788 1339-3103 x x x Technická univerzita Košice, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Acta Simulatio ——- 1339-9640 x x 4S go, s.r.o.
Acta Tecnología ——- 2453-675X x 4S go, s.r.o.
Agriculture 0551-3677 1338-4376 x x x De Gruyter Open
Bulletin SAK 1335-7905 nemá ISSN Slovenská asociácia knižníc
Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave 1210-2016 2453-7195 Univerzitná knižnica v Bratislave
Cardiology Letters 1338-3655 1338-3760 x Slovenská kardiologická spoločnosť
Creative and Knowledge Society 1338-4465 1338-5283 x De Gruyter Open
Človek a spoločnosť- Individual and Society ——- 1335-3608 x x Spoločenskovedný ústav SAV
Dejiny- History ——- 1337-0707 x Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity,
UNIVERSUM-EU, spol. s r. o.,
Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov
Ethnologia Actualis. The Journal of Ethnographical Research 1339-7877 1339-7877 x x De Gruyter Open
EU agrarian Law – Agrárne právo EU 1338-6891 1339-9276 x x De Gruyter Open
European Journal of Environmental and Safety Sciences 1339-472X 1339-4797 x European Science and Research Institute – ESRI
European Journal of Social and Human Sciences 1339-6773 1339-875X x Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
European Pharmaceutical Journal 0301-2298 2453-6725 De Gruyter Open
Folia Faunistica Slovaca 1335-7522 1336-4529 x Faunima
Folia Veterinaria 0015-5748 2453-7837 x De Gruyter Open
Geologica Carpathica 1335-0552 1336-8052 x x x x Ústav vied o zemi SAV
Global Media Journal 1339-0767 1339-5246 x Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Fakulta masmédií
Information Sciences and Technologies 1338-1237 1338-6654 x STU Press
Interdisciplinary Toxicology 1337-6853 1337-9569 x x x x De Gruyter Open
International Journal on Language, Literature and Culture in Education ——- 2453-7101 x x De Gruyter Open
ITlib. Informačné technológie a knižnice 1335-793X 1336-0779 CVTI SR
Jazykovedný časopis- Journal of Linguistics 0021-5597 1338-4287 x x x De Gruyter Open
Journal of Comparative Politics 1337-7477 1338-1385 x Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie,
University of Ljubljana,
Alma Mater Europaea – European Centre Maribor
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences ——- 1338-5178 x x Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Journal of Pedagogy – Peagogický časopis 1338-1563 1338-2144 x x x De Gruyter Open
Knižnica 1335-7026 1336-0965 Slovenská národná knižnica
Lesnícky časopis – Central European Forestry Journal 0323-1046 1338-4295 x x De Gruyter Open
Malacologica Bohemoslovaca ——- 1336-6939 x x Ústav zoológie SAV
Materials Engineering – Materiálové inžinierstvo 1335-0803 1338-6174 x x Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta
Medzinárodné vzťahy -Journal of International Relations 1336-1562 1339-2751 Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Ostium 1339-942X 1336-6556 x x Občianske združenie Ostium
Pedagogika.sk ——- 1338-0982 x Slovenská pedagogická spoločnosť
Petroleum & Coal 1335-3055 1337-7027 x x VÚRUP, a.s.
Potravinárstvo – Slovak Journal of Food Sciences 1338-0230 1337-0960 x x x HACCP Consulting
Quality, Innovation, Prosperity – Kvalita, inovácia, prosperita 1335-1745 1338-984X x x x Technická univerzita Košice
Review of Agricultural and Applied Economics 1335-2571 1336-9261 x Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu,
APES
SKASE Journal of Theoretical Linguistics ——- 1336-782X x SKASE
SKASE Journal of Translation and Interpretation ——- 1336-7811 x x SKASE
Slavica Slovaca 0037-6787 1336-2364 x x Slovenský komitét slavistov – SKS,
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slovak Journal of Civil Engineering 1210-3896 1338-3973 x x x De Gruyter Open
Slovak Raptor Journal 1337-3463 1338-7227 x x De Gruyter Open
Slovenský národopis – Slovak Ethnology 1335-1303 1339-9357 x Ústav etnológie SAV
Spirituality Studies ——- 1339-9578 x x Spoločnosť pre štúdium spirituality
Studia Commercialia Bratislavensia 1337-7493 1339-3081 x x De Gruyter Open
Transfer technológií bulletin 1339-2654 1339-5114 CVTI SR
Vedecký kaleidoskop ——- 1337-7426 CVTI SR
XLinguae 1337-8384 2453-711X x x x Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o.