Open Access (OA – otvorený prístup) môžeme definovať ako poskytovanie on-line prístupu k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne a neobmedzene.

„Filozofia otvoreného prístupu je poskytnúť zdarma neobmedzený prístup k výskumu a jeho publikáciám bez porušenia autorských práv. Výskum financovaný daňovými poplatníkmi by mal byť dostupný daňovým poplatníkom bezplatne. Výskum je verejným vlastníctvom a mal by byť k dispozícii všetkým, bez ohľadu na ich platobné schopnosti.”1

Myšlienka OA vznikla a rozšírila sa vďaka trom deklaráciám, známym aj ako BBB deklarácie:

„Tieto deklarácie vytvorili na začiatku 21. storočia prostredie pre OA publikovanie pre nasledujúce desaťročia. Ich vyhlásenia naznačili silné filozofické základy pre podporu myšlienok a princípov otvoreného prístupu.”1

„V rámci výskumu a vývoja sa otvorený prístup zameriava na prístup k „vedeckým informáciám“ alebo „výsledkom výskumu“ a rozdeľuje informácie na dve kategórie:

  • recenzované vedecké a odborné články (publikované najmä vo vedeckých a odborných časopisoch)
  • výskumné dáta2

Otvorený obsah sa zvyčajne charakterizuje skratkou 4R – reuse (právo opakovane používať obsah v jeho nezmenenej podobe), revise (právo adaptovať, modifikovať, spracovať a meniť obsah), remix (právo kombinovať originálny a revidovaný obsah s iným obsahom, aby sa vytvorilo niečo nové) a redistribute (právo zdieľať rozmnoženiny originálneho obsahu, ako aj zmenený obsah s inými ľuďmi).”7

„OA môže mať mnoho foriem prístupu a využitia počínajúc úplným oslobodením od platieb akýchkoľvek poplatkov, plným súhlasom ku kopírovaniu, k sťahovaniu, tlači, distribúcii, archivovaniu, prekladaniu a dokonca aj k zmene formátu až po jeho použitie s rôznymi obmedzeniami.”1