Čo je Open Access (OA)?

Open Access (otvorený prístup) môžeme definovať ako poskytovanie on-line prístupu k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne a neobmedzene. „Filozofia otvoreného prístupu je poskytnúť zdarma neobmedzený prístup k výskumu a jeho publikáciám bez porušenia autorských práv. Výskum financovaný daňovými poplatníkmi by mal byť

Čo je zlatá a zelená cesta (zlatý a zelený otvorený prístup)?

„Mechanizmus OA používa termín Zlatý otvorený prístup pre otvorený prístup dodávaný prostredníctvom časopisov, bez ohľadu na obchodný model časopisu, a Zelený otvorený prístup pre otvorený prístup dodávaný prostredníctvom úložísk.”1 Samo-archivácia je prax ukladania výskumníkovej vlastnej práce do OA úložiska. Viac

Čo znamená embargo v súvislosti s OA publikovaním?

„V prípade vedeckých publikácií (napr. články) je embargo doba oneskorenia uvedená vydavateľom. Počas tejto doby sa článok nesmie voľne publikovať na internete. Obdobie embarga závisí od dátumu kedy je časopis vydaný (online alebo v tlačenej verzii, podľa toho, ktorá verzia je prvá).

Čo sú „Výskumné dáta“?

„Termín „dáta“ sa používa pri práci s digitálnym materiálom, ktorý neobsahuje výklad. Termín „výskumné dáta“ odkazuje na dáta, ktoré sú produkované, modifikované alebo bližšie rozvedené vo výskumnej práci.”9 Viac

Čo je „Manažment dát“?

„Správa dát vo výskumnom projekte je proces, ktorý je najdôležitejší a beží po celú dobu životného cyklu výskumu. Dobré riadenie dát je potrebné na zabezpečenie zachovania dát a ich dlhodobej prístupnosti, aby mohli byť znovu použité ďalšími výskumníkmi. Keď sú

Načo sa používajú repozitáre?

V súvislosti zo zeleným otvoreným prístupom platí pre autorov prax samo-archivácie – ukladania vlastnej práce výskumníka/vedca do OA úložiska. „Článok uloží sám autor, prípadne jeho zástupca do otvoreného online repozitára v čase jeho publikovania alebo bezprostredne po jeho publikovaní.”4

Pod akými licenciami odporúčate publikovať?

V súlade s odporúčaním Európskej komisie odporúčame aplikovať licencie Creative Commons (CC) „ako užitočný nástroj pre legálne ošetrenie používania diela (najmä licencie CC BY alebo CC0, ktoré podporujú otvorený prístup. Najideálnejšou sa javí CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0).

Čo sú licencie Creative Commons?

„Licencie Creative Commons poskytujú jednoduchý spôsob, ako spravovať rozsah a podmienky ochrany, ktorá sa automaticky vzťahuje na všetky diela chránené autorským právom. Umožňujú zdieľať a znova používať diela na základe určených podmienok, pričom základ tvorí skupina 6 licencií. Nakoľko neexistuje všeobecná „Creative