A

Aggregate Cited Half-Life  – vyjadruje stredný vek článkov (v rokoch) v akomkoľvek časopise v danej predmetovej kategórii, ktoré boli citované v danom JCR roku.  Pozri aj Cited Half-Life

Využitie: Cited half-life má výpovednú hodnotu najmä pre akvizíciu a archivovanie, zmeny môžu naznačovať zmenu vo formáte časopisu a dá sa z nich vyvodzovať história časopisu.

Zdroj: Journal Citation Reports

 

Aggregate Citing Half-Life sleduje stredný vek článkov citovaných časopismi v danej predmetovej kategórii v danom JCR  roku na základe agregovaných údajov z časopisov.  Pozri aj Citing Half-Life

Využitie: pomáha pri hodnotení veku väčšiny článkov, ktoré cituje daný časopis.

Zdroj: Journal Citation Reports

 

Aggregate Immediacy Index (súhrnný index bezprostrednej odozvy) uvádza, ako rýchlo sa citujú články v danej predmetovej kategórii.

Poznámka: Immediacy Index uvádza, ako rýchlo sú citované články v časopise. Aggregate Immediacy Index  uvádza, ako rýchlo sú  citované články v danej predmetovej kategórii.

Zdroj: analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

Viac informácií o metrikách: http://help.incites.clarivate.com/incitesLiveJCR/glossaryAZgroup/g4/7767-TRS.html

 

Aggregate Journal Impact Factor –  vyjadruje, ako často sa citujú v danom JCR roku články publikované v danej predmetovej kategórií, ktoré boli publikované v predošlých dvoch rokoch. Pre danú  predmetovú kategóriu sa vypočítava rovnako ako IF časopisu, ale berie do úvahy počet citácií všetkých časopisov v kategórii a počet článkov zo všetkých časopisov v kategórii. Súhrnný IF s hodnotou „1,0“ znamená, že v priemere boli články v predmetovej kategórii publikované pred jedným alebo dvoma rokmi citované raz. Pozri aj Journal Impact Factor

Využitie: hodnotenie kvality časopisu a možného vedeckého vplyvu publikovaných článkov.

Zdroj: citačné registre databázy Web of Science: Science Citation Expanded (SCIE) a Social Science Citation Index (SSCI), Journal Citation Reports (JCR)

Viac informácií: http://help.incites.clarivate.com/incitesLiveJCR/glossaryAZgroup/g4/7769-TRS.html

 

Article Citation Median (medián citácie článku) – ukazuje priemerný počet citácií v danom JCR roku pre všetky dokumenty označené ako „článok“, uverejnené v roku alebo dvoch rokoch pred údajovým JCR rokom. Tieto položky predstavujú menovateľ výpočtu IF časopisu, sú označené ako „citovateľné položky“. Časopis, ktorý má strednú hodnotu citácie článku „n/a“, neobsahuje žiadne materiály v menovateli JCR s typom dokumentu „článok“.

Využitie: hodnotenie kvality časopisu a možného vedeckého vplyvu publikovaných článkov.

Zdroj: analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

Viac informácií: http://help.incites.clarivate.com/incitesLiveJCR/JCRGroup/jcrJournalProfile.html

 

Article Influence Score vyjadruje mieru priemerného vplyvu každého článku v časopise za päť rokov od jeho publikovania (príklad:  ak je hodnota AIS pre časopis  „20“,  priemerný článok v tomto časopise je dvadsaťkrát vplyvnejší ako priemerný článok v celej kolekcii dát). Vypočíta sa vynásobením skóre Eigenfactoru hodnotou „0,01“ a vydelením počtom článkov v časopise, štandardizovaným ako podiel všetkých článkov vo všetkých časopisoch. Hodnota vyššia ako „1,0“ znamená, že každý článok v časopise má nadpriemerný vplyv, hodnota nižšia ako „1,0“  znamená, že každý článok v časopise má nižší ako priemerný vplyv. Spôsob normovania ukazovateľa na počet článkov v časopise: podiel prestíže časopisu delený pomerom celkového počtu článkov v časopise voči celkovému počtu článkov v databáze. Vypočíta sa vynásobením skóre Eigenfactoru hodnotou „0,01“ a vydelením počtom článkov v časopise (štandardizovaným ako podiel všetkých článkov vo všetkých časopisoch – X), X = päťročný počet článkov časopisu vydelený päťročným počtom článkov zo všetkých časopisov indexovaných v databáze. Viac informácií k výpočtu:

http://help.incites.clarivate.com/incitesLiveJCR/glossaryAZgroup/g4/7790-TRS.html

aj https://incites.help.clarivate.com/Content/Indicators-Handbook/ih-article-influence.htm

Využitie: hodnotenie kvality časopisu a možného vedeckého vplyvu publikovaných článkov

Zdroj:   Journal Citation Reports, analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

 

Author Impact Beamplot – The Institute for Scientific Information (ISI) prezentuje beamplots ako alternatívu k h-indexu v časti databázy Profiles, nie v metrikách (2019). Výhody zobrazenia autorského profilu formou beamplots: možnosť porovnania publikačnej činnosti autora v kontexte, vizualizácia kariéry a zmien výkonnosti autora.

Author Impact Beamplot Summary – zobrazuje tri informácie:  publikácie s minimálnym percentilom, celkový percentil mediánu publikačnej činnosti (označený zeleným kruhom) a publikácie s maximálnym percentilom. Maximálny a minimálny percentil sú spojené lúčom, ktorý ukazuje rozsah percentilu.

Poznámka: na rozdiel od h-indexu,  beamplot ukazuje objem a citačný vplyv portfólia publikácií jednotlivca v čase. Počet citácií každého príspevku je normalizovaný (t.j. porovnávaný s inými podobnými publikáciami z rovnakej disciplíny) a meraný ako percentil. (Percentil: N percentil súboru dát je hodnota, pri ktorej n percent dát je pod ním).

Využitie:  vizualizácia  rozsahu vplyvu publikačnej činnosti autora v kontexte s citačným ohlasom.

Zdroj: Web of Science , Core Collection,  analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

Viac informácií: https://clarivate.com/blog/the-web-of-science-author-impact-beamplots-a-new-tool-for-responsible-research-evaluation/

 

Average Journal Impact Factor Percentile (priemerný percentil faktora vplyvu časopisu)  –  metrika vypočítava priemerné skóre percentilu IF časopisu pre každú predmetovú oblasť, v ktorej je časopis indexovaný, t.j. vyjadruje súčet percentilu IF časopisu pre uvažované predmetové oblasti a z týchto hodnôt vypočítava priemer. Príklad: časopis má priemerný percentil v jednej predmetovej oblasti 94,163  a percentil v inej predmetovej oblasti 81,493, multidisciplinárny priemerný percentil  bude (94,163 % + 81,493 %)/2 = 87,82%.

Viac informácií: http://help.incites.clarivate.com/incitesLiveJCR/glossaryAZgroup/g4/9995-TRS.html

Využitie: hodnotenie kvality časopisu a možného vedeckého vplyvu publikovaných článkov

Zdroj: Journal Citation Reports, analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

 

Average Percentile (priemerný percentil) – ako normalizovaný indikátor vyjadruje porovnanie položky s ostatnými vo svojom odbore, roku a type dokumentu.  Pre každý súbor dokumentov  ho možno vypočítať ako priemer všetkých percentilov všetkých dokumentov v súbore. Ak je dokument zaradený do viac ako jednej kategórie, použije sa kategória, v ktorej je hodnota percentilu najbližšie k nule (t. j. hodnota s najlepšou výkonnosťou). Môže sa vzťahovať na akýkoľvek súbor dokumentov (všetky publikácie v časopise alebo publikácie inštitúcie, krajiny alebo regiónu). Priemerný percentil predstavuje priemerný vplyv dokumentov v súbore, normalizovaný pre obor, rok a typ dokumentu. Indikátor možno použiť na porovnanie s podobnými entitami bez ohľadu na veľkosť, vek alebo zameranie predmetu. Nevýhodou  je, že nemusí nevyhnutne znamenať skutočný počet citácií. Príklad: v súbore dokumentov môže byť viacero s podobným percentilom, t.j. ťažko rozpoznať hodnotu vysoko citovaných dokumentov. Odporúča sa používať percentil na doplnenie iných ukazovateľov, napríklad: Category Normalized Citation Impact, Journal Normalized Citation Impact , % Documents in Top 1% a % Documents in Top 10%.

Využitie: tento normalizovaný ukazovateľ vyjadruje výsledné porovnanie daného dokumentu/súboru  s ostatnými v danom odbore/predmetovej kategórii, roku a type dokumentu. Priemerný percentil možno vypočítať ako aritmetický priemer všetkých percentilov všetkých dokumentov v súbore.

Zdroj: analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

Viac informácií: Normalized Indicators (clarivate.com)

 

C

Category Normalized Citation Impact (CNCI, vplyv normalizovanej citácie kategórie), na úrovni článkov vyjadruje priemernú hodnotu CNCI pre všetky články a recenzie publikované v časopise za predchádzajúce tri roky (napríklad pre hodnotu indikátora citácie časopisu 2020 sú analyzovanými rokmi 2017, 2018 a 2019).  Vypočíta sa vydelením skutočného počtu citujúcich položiek očakávanou mierou citovanosti pre dokumenty s rovnakým typom dokumentu, rokom vydania a tematickou oblasťou. Keď je dokument priradený k viac ako jednej tematickej oblasti, použije sa priemer pomerov skutočných a očakávaných citácií. Výsledné číslo predstavuje relatívny citačný vplyv daného dokumentu ako pomer citácií v porovnaní s globálnou východiskovou hodnotou. Hodnota „1,0“ predstavuje svetový priemer, pričom hodnoty vyššie ako „1,0“ označujú vyšší než priemerný citačný vplyv („2,0“ je dvojnásobok priemeru) a nižší ako „1,0“ znamená nižší ako priemer. JCI predstavuje  normalizovanú hodnotu citácií pre daný vedný odbor, kde hodnota „1,0“ znamená, že príspevky v danom časopise získali počet citácií rovnajúci sa priemernému počtu citácií v danej  predmetovej kategórii.

Poznámka: CNCI je na rozdiel od IF metrika normalizovaná pre danú predmetovú oblasť. Normalizácia kategórie je proces zaraďovania počtu citácií do kontextu tým, že ukazuje porovnanie  dokumentu/ov s podobnými v rámci dátumu vydania, témy a typu dokumentu. CNCI je priemerom normalizovaného citačného impaktu článkov a recenzií časopisu pre daný odbor za predchádzajúce tri roky.  Napríklad údaj CNCI za rok 2020 obsahuje citácie zo všetkých typov dokumentov z časopisov, kníh a zborníkov z konferencií indexovaných vo Web of Science Core Collection za obdobie 2017-2020 na odborné a prehľadové články publikované v období 2017 – 2019 v SCIE, SSCI, AHCI a ESCI. Časopisy s menším počtom článkov môžu mať menej stabilné hodnoty JCI.

Využitie: hodnotenie kvality časopisu a možného vedeckého vplyvu publikovaných článkov, zobrazuje citovanosť článku v porovnaní s priemerom. CNCI je vhodný indikátor pre benchmarking na všetkých organizačných úrovniach (autor, inštitúcia, región atď.). Možno ho využiť na identifikáciu nových potenciálnych príležitostí na spoluprácu, alebo ako kvantitatívny ukazovateľ výkonnosti na monitorovanie výkonnosti financovaných projektov.

Zdroj: analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

Viac informácií: https://incites.help.clarivate.com/Content/Indicators-Handbook/ih-normalized-indicators.htm

 

Citable items (citovateľné položky) – tvoria číslo v menovateli výpočtu Journal Impact Factor. Vo Web of Science sú takýmito indexovanými položkami: článok, recenzia alebo zborník a považujú sa za podstatné príspevky ktoré majú vplyv v konkrétnej výskumnej oblasti, a pravdepodobne  budú citované v iných článkoch.

Poznámka: akékoľvek iné indexované položky v časopise, ako sú redakčné materiály, korešpondencia, správy, abstrakty zo schôdzí atď. nie sú citovateľnými položkami. Tieto položky sa nepočítajú ako súčasť vedeckého obsahu pri výpočte IF časopisu, sú zoskupené ako iný obsah v JCR.

Citácie v Journal Citation Reports (JCR) sú agregované podľa názvu časopisu, bez ohľadu na to, či sú prepojené s jednotlivou položkou v časopise. Hoci sa miera prepojených citácií môže v rôznych časopisoch líšiť, viac ako 95% citácií v JCR je spojených s položkou v časopise. Neprepojené citácie sú však zahrnuté vo všetkých citačných metrikách JCR.

Viac informácií: http://help.incites.clarivate.com/incitesLiveJCR/9607-TRS/version/17

 

Príklad: zobrazenie položiek publikovaných v režime Open Access

Využitie: hodnotenie kvality a miery vedeckého vplyvu časopisu

Zdroj: Journal Citation Reports

 

Cited Half-life – polčas citovanosti udáva po koľkých rokoch (vo vzťahu k danému roku) sa objaví 50% všetkých citácií na články daného časopisu v citačných registroch (príklad: časopis má v roku 2021 cited half-life  hodnotu „3“, t.j články publikované medzi 2019-2021 včetne zodpovedajú polovici všetkých citácií článkov z tohto časopisu v roku 2021). Údaj sa počíta len pre časopisy, ktoré boli citované viac ako stokrát v danom roku. Pozri aj: Aggregate Cited Half-life

Využitie: Cited Half-life má výpovednú hodnotu najmä pre akvizíciu a archivovanie, zmeny môžu naznačovať zmenu vo formáte časopisu a dá sa z nich vyvodzovať história časopisu.

Zdroj: Journal Citation Reports, , analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

Viac informácií: http://help.prod-incites.com/incitesLiveESI/7766-TRS

 

Citing Half-life  polčas citovania vyjadruje priemerný vek článkov, ktoré sú citované v danom časopise v konkrétnom roku (príklad: časopis má v r. 2021 hodnotu citing half-life „9“, t.j. polovica článkov, ktoré boli v priebehu roka v danom časopise citované, boli publikované medzi rokmi 2013-2021 včetne), tj. je definovaný ako stredný vek citácií vytvorených časopisom počas JCR roka. Tento index sa  vypočítava len pre časopisy s viac ako 100 referenciami. Pozri aj Aggregate Citing Half-Life.

Využitie: Cited Half-life môže poskytnúť iný pohľad na vzťah časopisu k podobným časopisom, t.j. vyjadruje, ktoré iné časopisy najviac cituje a ako ďaleko tento vzťah citovania siaha.

Zdroj: Journal Citation Reports, analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

Viac informácií: http://help.prod-incites.com/incitesLiveESI/7902-TRS

https://clarivate.com/blog/a-closer-look-at-cited-and-citing-half-lives/

 

Citing Sources (Citujúce položky) – tituly časopisov, ktoré generovali citácie použité vo výpočte IF pre daný rok.

 

Collaboration Indicators – súbor indikátorov, ktoré umožňujú identifikovať a hodnotiť spoluprácu na rôznych úrovniach (krajina/región, inštitúcia, osoba). Spoluprácu možno identifikovať podľa autora, kolektívu, predmetovej kategórie alebo dokumentov, ktoré tvoria spoluprácu. Patria sem indikátory: International Collaborations, % of International Collaborations, % of Industry Collaborations.

Zdroj: analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

Viac informácií: Collaboration Indicators (prod-incites.com)

 

E

Eigenfactor Score vyjadruje mieru dôležitosti časopisu pre vedeckú komunitu. Podľa definície a matematického modelu siete dokumentov navzájom prepojených citáciami, v ktorej sa vedec pohybuje, je to odhad percenta času, ktorý strávia používatelia s daným časopisom, t.j. skóre sa zväčšuje úmerne s veľkosťou časopisu, je priamo závislé od počtu článkov, väčšie časopisy majú väčšie Eigenfactor Score.  Počíta sa z množstva citácií článkov daného časopisu vo vzťahu k celkovému počtu článkov v zdroji JCR za uplynulých päť rokov k danému roku. Skóre je uvádzané ako percentil, tj. súčet skóre všetkých časopisov je rovný 100.

Poznámka: metrika je odrazom hustoty siete citácií daného časopisu, berie do úvahy počet citácií aj zdroj týchto citácií, takže vysoko citované zdroje ovplyvnia sieť viac ako menej citované zdroje. Výpočet  nezahŕňa vlastné citácie časopisu: údaj zohľadňuje veľkosť a kvalitu časopisu, (citácie z vysoko hodnotených časopisov sú vážené tak, aby prispeli k väčšiemu podielu faktora ako z horšie hodnotených časopisov). Pozri aj Normalized Eigenfactor Score

Zdroj: portál The Eigenfactor® Project,

Zdroj údajov: databáza Web of Science, Science Citation Index a Social Science Citation Index, údaje možno nájsť v: Journal Citations Reports, analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

Viac informácií: https://journalinsights.elsevier.com/journals/0004-3702/article_influence

 

H

Highly Cited Papers – indikátor vysoko citovaných dokumentov v zdroji Essential Science IndicatorsSM (ESI), t.j. najlepšie hodnotené jedno percento v každej z 22 predmetových oblastí zastúpených vo Web of Science za  daný rok. Hodnotenie vychádza z posledných 10 rokov publikovania prác. Vysoko citované články sa považujú za ukazovatele vedeckej excelentnosti a špičkovej výkonnosti a môžu sa použiť na porovnanie výkonnosti výskumu na celosvetovej úrovni pre danú kategóriu. Hodnoty nie sú  totožné s Top 1% v zdroji InCites kvôli rozdielom v schéme predmetu, časovom období a typu dokumentu.

Využitie: umožňuje rozlišovať kvalitu dokumentov a sprostredkovane aj časopisov publikujúcich tieto dokumenty

Zdroj: Web of Science, analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

 

h-index  (2005, Jorge Hirsch, h-index) označenie aj ako highly cited index. H-index je číslo h, ktoré udáva počet publikácií, ktoré boli aspoň h-krát citované. Podkladom je zoznam publikácií zoradených podľa počtu citácií, kedy h-index je priesečníkom poradia dokumentu a udaného počtu citácií (príklad: vedec má h-index rovný 8, t.j. bez ohľadu na to, koľko publikácií celkovo napísal, 8 jeho publikácií bolo najmenej 8-krát citovaných). Hirschov index odráža citovanosť autorov, prípadne skupiny autorov. Poukazuje na počet najviac citovaných článkov konkrétneho autora bez ohľadu na celkový počet jeho publikácií.

Využitie: hodnotí kvalitu a vplyv vedeckých diel publikovaných konkrétnym autorom,  alebo autorským kolektívom, minimalizuje vplyv vedcov s jednou citovanou publikáciou, znevýhodňuje však vedcov, ktorí pôsobia v odbore kratšie, nezohľadňuje špecifiká vedných disciplín t.j. umožňuje porovnávať len vedcov, ktorí pôsobia v jednej vednej oblasti. Na mikroúrovni hodnotí autorov, na strednej úrovni výskumný tím, inštitúcie a i. Pomocou h-indexu možno odhadovať vývoj vedeckej disciplíny, definovať aktuálne témy a eliminovať zastarávajúce témy (príklad: rešerš na danú oblasť zoradíme podľa citácií). Sledovaním h-indexu počas konkrétneho časového rozsahu možno odhadovať úspešnosť vedca. Príklad: vedecký pracovník po 20 rokoch práce dosiahne h = 20, je možné ho označiť za úspešného, ak má h= 40 je vynikajúci a pri h= 60 (alebo 90 po 30 rokoch) je skutočne výnimočným autorom[1]. Index je obmedzený špecifikami vedných disciplín, preto ho možno používať na porovnávanie v rámci danej vednej disciplíny, prípadne spolu s údajmi z iných (komplementárnych) indexov. Obdobne ako IF, ani Hirschov index neporovnáva výkonnosť autorov v rôznych vedných odboroch. Je viazaný na vedný disciplínu a výsledky sú medziodborovo ťažko porovnateľné. Podkladom pre stanovenie h-indexu je presná bibliografia autora včetne citačných ohlasov.

Poznámka: h5-index je h-index pre články publikované za posledných päť kompletných rokov. Je to najvyšší počet článkov publikovaných za posledných päť rokov, ktoré boli aspoň h-krát citované.
h5-median je stredný počet citácií článkov, ktoré tvoria index h5.

Zdroj: Web of Science, analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™, Scopus, Google Scholar

Viac informácií: Alphabetical List of InCites Metrics – InCites Benchmarking & Analytics – LibGuides at Clarivate Analytics

[1] Vavříková, L. (2008). Úvod do scientometrie. Verze 1.0. Ústav Informačních studií a knihovnictví. FF UK v Praze.

 

Hot Papers – dokument publikovaný  za uplynulé dva roky, ktorý v poslednom dvojmesačnom období získal také množstvo citácií, že sa zaraďuje medzi 0,1% najlepších článkov v danej predmetovej oblasti.

Zdroj: Web of Science, analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™

 

I

Immediacy index  – Index bezprostrednej odozvy meria rýchlosť odozvy citovaných prác v aktuálnom roku, t.j. vyjadruje priemerný počet citácií, ktorý článok získal v roku jeho publikovania. Immediacy index sa vypočíta vydelením počtu citácií na články publikované v danom roku počtom článkov publikovaných v danom roku. Do úvahy sa berie priemer citácií na článok. Immediacy index redukuje vplyv veľkých časopisov, avšak zvýhodnené sú časopisy s veľkou periodicitou (majú viac času v priebehu roka nazbierať citácie). Časopisy, ktoré vychádzajú nepravidelne alebo ku koncu roka tak majú nižší immediacy index.

Využitie: index je vhodný najmä na porovnávanie časopisov zaoberajúce sa veľmi aktuálnymi otázkami a dynamickými vednými disciplínami. Poskytuje informácie o  perspektíve časopisov špecializujúcich sa na špičkový výskum. Často vydávané časopisy však môžu mať výhodu, pretože článok publikovaný na začiatku roka má väčšiu šancu byť citovaný ako článok publikovaný neskôr v tomto roku.

Zdroj: Journal Citation Reports, analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

Viac informácií: https://help.incites.clarivate.com/incitesLiveJCR/glossaryAZgroup/g7/7751-TRS.html

 

Impact Relative to World – je pomer citačného impaktu súboru dokumentov delený svetovým impaktom citácií za dané časové obdobie. Tento ukazovateľ je možné uplatniť na inštitucionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Ukazuje vplyv výskumu vo vzťahu k vplyvu globálneho výskumu a je ukazovateľom relatívnej výkonnosti výskumu. Svetový priemer sa vždy rovná  hodnote „1,0“. Ak číselná hodnota dopadu vo vzťahu k svetu presiahne hodnotu „1,0“, hodnotený subjekt dosahuje výkonnosť nad svetovým priemerom. Ak je hodnota nižšia ako „1,0“, dosahuje výkonnosť nižšiu ako svetový priemer. Takto je možné porovnávať kvalitu časopisov publikujúcich práce v danom odbore a porovnávať citačné ohlasy v danej oblasti vedeckého výskumu.

Poznámka: hoci sa ukazovateľ normalizuje za rok, nezohľadňuje rozdiely v skladbe predmetov, v ktorej inštitúcia alebo krajina publikuje; preto sa odporúča používať v spojení s bibliometrickými ukazovateľmi, ktoré zohľadňujú rozdiely v priemerných citáciách súboru hodnotených dokumentov.

Zdroj: analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

Viac informácií: Normalized Indicators (clarivate.com)

 

Individuálny citačný index – počet citácií autora pripadajúci na počet publikovaných prác za určité obdobie.

International Collaborations – indikátor medzinárodnej spolupráce ukazuje počet publikácií, ktoré boli napísané v medzinárodnej spolupráci, t.j. v adrese autorov sa uvádzajú aspoň dve rôzne krajiny/územia. Ukazovateľ medzinárodnej spolupráce je možné použiť na akejkoľvek úrovni agregácie (autor, inštitúcia, časopis alebo odbor). Do úvahy sa neberie celkový počet krajín zastúpených v publikácii.

Zdroj: analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

Viac informácií: http://help.prod-incites.com/inCites2Live/indicatorsGroup/aboutHandbook/usingCitationIndicatorsWisely/internationalCollaboration/version/1

 

J

Journal Citation Indicator (JCI)  –  metrika na úrovni časopisu, normalizovaná hodnota pre rôzne oblasti výskumu s ohľadom na ich rozdielne miery publikovania a citovania, umožňuje ľahko interpretovať a porovnávať medzi odbormi. JCI  je od júna 2021 k dispozícii pre všetky časopisy vo Web of Science Core Collection™ – vrátane tých, ktoré nemajú Journal Impact Factor (JIF) ™. Metrika sleduje oblasť predmetu, typ dokumentu a rok vydania. JCI vyjadruje priemerný Category Normalized Citation Impact (CNCI) všetkých citovateľných položiek (články a recenzie) publikovaný časopisom za posledné tri roky. Príklad: Priemerný JCI v kategórii má hodnotu „ 1,0“. Hodnota JCI „1,5“ znamená, že tento časopis má o 50% vyšší citačný vplyv ako  jepriemer v tej istej kategórii.

Využitie:  kontextuálne porovnávacie hodnotenie kvality vedeckého časopisu pre vedené kategórie.

Zdroj:  Journal Citation Reports, analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

 

Journal Impact Factor, JIF – je metrika na úrovni časopisu, vypočítaná z údajov indexovaných v databáze Web of Science Core Collection™. Tento údaj určitým spôsobom definuje kvalitu časopisu v danom odbore a udáva, s akou pravdepodobnosťou možno očakávať, že články z daného časopisu budú citované. Keďže JIF vyjadruje priemerný počet citácií článkov daného časopisu, možno predpokladať, že ďalšie články v ňom uverejnené získajú podobný citačný ohlas. Je definovaný ako pomer počtu citácií, ktoré boli zaznamenané v hodnotenom roku na všetky články publikované v danom časopise (za predchádzajúce dva roky), k celkovému počtu všetkých článkov uverejnených v danom časopise za to isté obdobie (v roku 2021 je IF určený za r. 2019-20). IF je uvádzaný na tri desatinné miesta. Údaj nerozlišuje podľa prestíže citujúceho zdroja. IF negatívne ovplyvňuje krátky časový úsek, za ktorý je meraný. Objektívnosť výpovednej hodnoty ovplyvňuje viacero faktorov: orientácia na zdroje v anglickom jazyku, dynamika daného odboru v danom čase, vzťahy medzi vednými disciplínami  a pod. IF nerozlišuje kvalitu prijatých citácií. IF je pridelený v okamihu, keď je daný časopis vo WoS zahrnutý počas predchádzajúcich dvoch rokov (po celé obdobie, pre ktoré je IF počítaný), t.j. IF možno zistiť len pre časopisy, ktoré vychádzajú aspoň 3 roky.

Poznámka: tituly indexované v the Arts & Humanities Citation Index (AHCI) a the Emerging Sources Citation Index (ESCI) nemajú vypočítaný JIF. Aktualizácia údajov: spravidla jún udáva hodnotu IF za predošlý rok. Niektoré časopisy indexované v JCR necitujú iné časopisy, ale sú iba citované. Toto je dôležité pri porovnávaní časopisov podľa IF, pretože autocitácie z citovaného časopisu nie sú zahrnuté vo výpočte jeho IF.

Využitie: hodnotenie kvality časopisu a možného vedeckého vplyvu publikovaných článkov

Zdroj: citačné registre databázy Web of Science: Science Citation Expanded (SCIE) a Social Science Citation Index (SSCI), Journal Citation Reports, analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

Viac informácií: https://clarivate.com/webofsciencegroup/essays/impact-factor/

 

Journal Impact Factor Quartile (JIF Quartile)– časopisy možno podobne ako podľa IF zaradiť do kvartilov podľa metriky Article Influence Score (AIS).

Poznámka: JIF Quartile nezapočítava citácie vlastného časopisu, sleduje pôvod citácie podľa významu vedeckých časopisov, z ktorých citácia prichádza, zohľadňuje dlhšie citačné obdobie (vyjadruje mieru priemerného vplyvu každého článku v časopise za päť rokov od jeho publikovania). Istou alternatívou môže byť päťročný IF.

Využitie: kontextuálne hodnotenie kvality a miery vedeckého vplyvu časopisu

Zdroj: Jorunal Citation Reports, analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

Viac informácií:
http://help.incites.clarivate.com/incitesLiveJCR/JCRGroup/jcrJournalProfile/jcrJournalProfileRank.html

Výpočet: http://help.prod-incites.com/inCites2Live/indicatorsGroup/aboutHandbook/usingCitationIndicatorsWisely/jifQuartile.html

Časopisy sú rozdelené do  skupín podľa odborov a v rámci  týchto skupín sú usporiadané podľa dosiahnutej  výšky hodnoty  danej metriky:

Kvartil časopisu – časopisy sa rozdelia do štyroch rovnako veľkých skupín.  Z daného poradia je  v                1. kvartile (Q1) 25% najlepších časopisov, v 2. kvartile (Q2) ďalších 25% časopisov atď.

Poznámka: Decil časopisu – časopisy  možno deliť aj  do tzv. decilov v danej predmetovej kategórii, tj. do desiatich skupín.

Viac informácií:  http://help.incites.clarivate.com/incitesLiveJCR/JCRGroup/jcrJournalHomePage/jcrHomePageCompareJournals/jcrQuartileComparison.html

 

Journal Impact Factor Without Self Cites  – IF bez autocitácií, je vypočítaný po vylúčení citácií z vlastných článkov daného časopisu, v ktorom sú publikované, t.j. z celkového počtu citácií časopisu. Metrika na úrovni časopisu zobrazuje pomer citácií na článok v časopise, bez autocitácií.

Poznámka: počty autocitácií sa líšia podľa druhu predmetovej kategórie a dokumentu: pre oblasť výskumu, kde je relatívne málo časopisov, možno očakávať relatívne vyššie citácie, pretože celý rozsah výskumu bude sústredený do relatívne malého počtu publikácií.

Zdroj:  Journal Citation Reports, analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

 

Journal Normalized Citation Impact (JNCI) –  je podobný ako indikátor the Category Normalized Citation Impact, ale namiesto normalizácie podľa predmetovej oblasti normalizuje citovanosť časopisu, v ktorom  je dokument publikovaný. JNCI pre konkrétny dokument je vyjadrením pomeru skutočného počtu citácií daného dokumentu k priemernej citácií ostatných dokumentov daného časopisu v danom roku a type dokumentu.

Využitie: JNCI prináša informácie o vplyve dokumentu (súboru publikácií) v danom časopise. Ak číselná hodnota JNCI presiahne „1,0“, hodnotený výskumný subjekt funguje nadpriemerne. Ak je hodnota nižšia, subjekt dosahuje podpriemerný výkon. Ukazovateľ JNCI je tiež užitočný pre vydavateľov ako meradlo impaktu dokumentov/publikácii a môže odhaliť, ktorá výskumná práca prekračuje priemerný výkon, a preto zvyšuje citovanosť časopisu.

Zdroj: Jorunal Citation Reports, analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

Viac informácií: http://help.prod-incites.com/inCites2Live/indicatorsGroup/aboutHandbook/usingCitationIndicatorsWisely/jrnlNormalizedCitationImpact.html

aj  https://incites.help.clarivate.com/Content/Indicators-Handbook/ih-normalized-indicators.htm#Average

 

N

Normalized Eigenfactor Score – vyjadruje normalizovaný údaj každoročného prehodnocovania a zmeny celkového počtu časopisov v zdroji JCR tak, že priemerný časopis má hodnotu „1,0“. Časopisy je potom možné porovnávať, napríklad  hodnota Normalized Eigenfactor Score  „4“  pre daný časopis znamená, že sa považuje za štyrikrát vplyvnejší ako priemerný časopis indexovaný v zdroj JCR. Pozri aj Eigenfactor Score.

Poznámka: údaj zohľadňuje veľkosť a kvalitu časopisu, (citácie z vysokohodnotených časopisov sú vážené tak, aby prispeli k väčšiemu podielu Eigenfactor Score ako z horšie hodnotených časopisov).

Využitie: hodnotenie kvality a miery vedeckého vplyvu časopisu v danej vednej kategórii.

Zdroj: portál The Eigenfactor® Project ,
Zdroj údajov: databáza  Web of Science, Science Citation Index  a  Social Science Citation Index,  údaje možno nájsť v Journal Citations Reports

 

P

Päťročný Journal Impact Factor – vyjadruje priemerný počet citácií článkov publikovaných v danom časopise za posledných päť rokov k roku publikovania v JCR.

Využitie: hodnotenie kvality a miery vplyvu vedeckého časopisu

Zdroj: Journal Citation Reports, analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

 

% Dokuments in Q1 – Q4 Journals –  vyjadruje percento dokumentov, ktoré sa objavia v časopise v konkrétnom Journal Impact Factor Quartile v danom roku pre danú predmetovú kategóriu. Ak sa napríklad zobrazí hodnota „10%, znamená to, že 10% dokumentov v hľadanej skupine bolo v danom roku publikovaných v časopisoch zvoleného Journal Impact Factor Quartile.

Využitie: hodnotenie kvality časopisov v danej vednej kategórii.

Zdroj: analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

 

% Documents in Top 1% and 10% – indikátor vyjadruje najvyššie jedno percento najcitovanejších dokumentov v danej kategórii predmetov, roku a type publikácie delené celkovým počtom dokumentov v danom súbore dokumentov, zobrazené v percentách. Vyššia hodnota sa považuje za vyšší výkon. Hodnota „1,0“ pre skupinu dokumentov vyjadruje, že jedno percento publikácií v danej skupine je v prvom percente svetovej produkcie, bez ohľadu na predmet, rok a typ dokumentu. Hodnota nad „1,0“ znamená, že viac ako jedno percento dokumentov v súbore je v hornom percentuálnom podiele svetovej produkcie a hodnota menšia ako „1,0“ by znamenala, že menej ako jedno percento dokumentov v súbore patrí k najlepšiemu percentu na svetovej úrovni.

Poznámka: najvyššie jedno percento je relevantným meradlom excelentnosti, ide ale o malé percento z akéhokoľvek súboru dokumentov, a preto je štatistická relevantnosť málopočetných vzoriek problematická.

Viac informácií:  http://help.prod-incites.com/inCites2Live/indicatorsGroup/aboutHandbook/usingCitationIndicatorsWisely/docsTop1docsTop10.html

 

% Dokumentov v Top 10 % – má hranicu 10 percent namiesto jedného percenta, typický výkon sa preto bude pohybovať okolo hodnoty „10“ a hodnoty vyššie ako „10“ sa považujú za nadpriemerný výkon. Tieto dva ukazovatele (spolu s % Documents in Top 1% ) sa veľmi dobre dopĺňajú a poskytujú širší obraz o vysoko výkonnom výskume  (10 percent) a excelentnosti (jedno percento). Indikátor je vhodný iba pre veľké až stredne veľké súbory údajov. Doplňujúce indikátory: Category Normalized Citation Impact, Journal Normalized Citation Impact a Average Percentile

Využitie: hodnotenie kvality časopisov a publikovaných článkov v danej vednej kategórii.

Zdroj: analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

Viac informácií:  http://help.prod-incites.com/inCites2Live/indicatorsGroup/aboutHandbook/usingCitationIndicatorsWisely/docsTop1docsTop10.html

 

Percentil IF časopisu (JIF Percentile)  –  poradie časopisu  sa následne vydelí celkovým počtom časopisov v danej vednej skupine. Hodnoty sú v rozsahu „0 – 1“, tj. „ 0 – 100%“.  JIF Percentil transformuje poradie časopisu v predmetovej kategórii na percentilovú hodnotu, čo umožňuje zmysluplnejšie porovnanie medzi kategóriami.

Výpočet: http://help.incites.clarivate.com/incitesLiveJCR/glossaryAZgroup/g8/9586-TRS.html

Poznámka: časopisy zaradené do viacerých vedných disciplín môžu byť zaradené do rôznych percentilov, kvartilov alebo decilov v závislosti od umiestnenia v jednotlivých vedných disciplínach, do ktorých boli priradené v rámci jednej alebo druhej citačnej databázy. Časopisy v jednotlivých vedných disciplínach môžu medziročne meniť svoje poradie, čo má vplyv na ich zaradenie do kvartilov a decilov, t.j. tieto údaje je potrebné posudzovať podľa dlhodobejšieho trendu. Databázy WOS (IF, JCI) a Scopus (SJR, SNIP) používajú iné metriky s iným časovým horizontom hodnotenia, t.j. konkrétny titul môže byť v každej databáze zaradený do iného kvartilu, alebo decilu.

Využitie: hodnotenie kvality časopisov v danej vednej kategórii.

Zdroj: databázy Web of Science, Journal Citation Reports, analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™  a Scopus

 

Percentile in Subject Area – vypovedá o impakte daného dokumentu vo vzťahu k ostatným vo svojom odbore, roku a type dokumentu, a je preto normalizovaný indikátor.  Sleduje frekvenciu citácií pre všetky publikácie v tom istom roku, predmetovej kategórii rovnakého typu dokumentu (zoradenie prác v zostupnom poradí podľa počtu citácií) a označuje percento dokumentov na každej citačnej úrovni,
t. j. percento príspevkov citovaných častejšie ako zvolený konkrétny dokument. Ak má dokument percentil hodnoty jedna, potom 99 percent dokumentov v tej istej predmetovej kategórii, roku a v rovnakom type dokumentu má nižší citačný ohlas.

Využitie: hodnotenie kvality  článkov a časopisov v danej vednej kategórii.

Zdroj: analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

 

% of Highly Cited Papers –  zobrazuje počet vysoko citovaných dokumentov  v zdroji ESI pre entitu (dokument, autor, inštitúcia, krajina, časopis a odbor) vydelený celkovým počtom dokumentov pre daný subjekt, vyjadrený v percentách. Je to miera excelentnosti a môže ukázať, aké percento produkcie inštitúcií patrí medzi najvplyvnejšie dokumenty na svete.

Využitie: umožňuje rozlišovať kvalitu dokumentov a sprostredkovane aj časopisov publikujúcich tieto dokumenty

Zdroj: Essential Science Indicators (ESI). ESI je samostatná služba, alebo  analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

 

% of Hot Papers – zobrazuje počet prác v horných 0,1 percentách na celom svete, ktoré boli publikované za posledné dva roky, na základe citačnej činnosti v poslednom dvojmesačnom období, pre danú predmetovú kategóriu v zdroji ESI (tj. počet dokumentov pre entitu: autor, inštitúcia, krajina a časopis, vydelený celkovým počtom  dokumentov vytvorených danou entitou krát 100). Hot Papers sú indikátormi objavujúceho sa vedeckého vplyvu, odhaľujú ktoré dokumenty aktuálne priťahujú pozornosť globálnej výskumnej komunity.

Využitie: umožňuje rozlišovať kvalitu dokumentov a sprostredkovane aj časopisov publikujúcich tieto dokumenty

Zdroj: Essential Science Indicators (ESI). ESI je samostatná služba, alebo  analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

 

% of Industry Collaborations – hodnotenie je zamerané na tzv. „industry collaborative publication“ (publikácia založená na spolupráci v odvetví, ktorá uvádza spoluautorov s ich „firemnou“ príslušnosťou). Meria počet dokumentov s ohľadom na spoluprácu v odvetví pre danú publikáciu vydelený celkovým počtom dokumentov pre rovnakú entitu vyjadrený v percentách.

Viac informácií: http://help.prod-incites.com/inCites2Live/indicatorsGroup/aboutHandbook/usingCitationIndicatorsWisely/industryCollaborations.html

 

% of International Collaborations – percentuálne vyjadrenie medzinárodnej spolupráce je počet medzinárodných spoluprác pre danú entitu delený celkovým počtom dokumentov pre rovnakú entitu vyjadrený v percentách, je znakom schopnosti inštitúcie alebo autora pritiahnuť medzinárodnú spoluprácu.

Zdroj: analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

 

R

Review Citation Median (medián citácie prehľadových dokumentov) – zobrazuje priemerný počet citácií v danom IF roku pre typ dokumentu  „Review Articles“, ktroré boli publikované v roku alebo dvoch rokoch pred údajovým JCR rokom. Tieto položky predstavujú menovateľ výpočtu IF časopisu, sú označené ako „citovateľné položky“. Časopis, ktorý má strednú hodnotu citácie recenzie „n/a“, neobsahuje žiadne materiály v menovateli JCR s typom recenzného dokumentu.

Využitie: umožňuje usudzovať ako sú citované dané dokumenty v konkrétnom časopise, t.j. napomáha poznať kvalitu časopisu a možného vedeckého vplyvu publikovaných článkov.

Zdroj: Journal Citation Reports, analytický a benchmarkingový nástroj InCites ™.

 

T

The Citation Distribution (distribúcia citácií) – uvádza frekvenciu citovania položiek uverejnených v predchádzajúcom roku alebo dvoch, v sledovanom JCR roku.

Zdroj: Journal Citation Reports

Využitie: distribúcia citácií umožňuje o.i. prezerať konkrétne príspevky článkov, recenzií alebo necitovateľných (iných) položiek, „Medián citácií článku“ (možno zvoliť aj „Verzie pre tlač“ a pod.) poskytuje komplexnejší pohľad na publikačnú aktivitu pre sledovanú entitu.

Viac informácií: http://help.incites.clarivate.com/incitesLiveJCR/JCRGroup/jcrJournalProfile.html

 

Total Citations – vyjadruje celkový počet, koľkokrát bol časopis citovaný všetkými časopismi zahrnutými v databáze v JCR roku. Citácie  daného časopisu uvedené v JCR sa každoročne zostavujú z kombinovanej databázy rokov JCR bez ohľadu na to, v ktorej edícii JCR je časopis uvedený.

Zdroj: Journal Citation Reports

 

 U

Unlinked citations – tzv. „neprepojené citácie“, Journal Impact Factor časopisu sa vypočítava pomocou všetkých citácií, ktoré možno agregovať do časopisu, bez ohľadu na to, či sú prepojené s jednotlivou publikovanou položkou v časopise. Rôzne časopisy môžu mať rôzne pomery neprepojených citácií, pri výpočte tvoria súčasť čitateľa JIF so všetkými citujúcimi položkami.