A

Alternatívne metriky (aj article level metrics)

Sledujú ohlas publikácií na sociálnych sieťach, blogoch, webových stránkach, platformách a pod.

Altmetria: zhromažďuje rôznorodé informácie z heterogénnych zdrojov s cieľom poskytnúť informatívny pohľad na online aktivity súvisiace s konkrétnym vedeckým výstupom.

Využitie: na mikroúrovni (autor, článok, kniha, kolektív, webová stránka) poskytuje informácie o impakte konkrétneho výstupu z realizovaného výskumu, t.j. akú pozornosť zaznamenali zdrojové dokumenty na sociálnych sieťach a v online prostredí. Tieto informácie dotvárajú komplexnejší obraz o vplyve dokumentu popri klasických počtoch citácií o sociálny rozmer celkového vplyvu. Inštitúciám pomôže získať komplexnejší obraz o dosahu a vplyve ich výskumu, pomáha pri strategických rozhodnutiach, vydavateľom pomáha monitorovať, prehliadať, vyhľadávať, filtrovať a merať všetky konverzácie týkajúce sa zverejneného výskumu. Donorom sú určené informácie o tom, ako bol financovaný výskum prijatý, kde má vplyv na verejnú politiku. Limitom sú služby poskytované jednotlivými médiami a sieťami.

Špecifické metriky v data báze Scopus: celkový počet citácií  (total number of citations), podľa rozsahu dátumov (citations per year), podľa výberu používateľa, počet citácií za rok pre určitý rozsah, porovnávanie citácií (percentil), (citation benchmarking percentile), vplyv na citáciu podľa poľa (Field-weighted Citation Impact) a počet zobrazení (views count).

PlumX Metrics: päť komplexných metrík, ktoré poskytujú prehľad o spôsoboch interakcie ľudí s jednotlivými zdrojmi výsledkov výskumu (články, zborníky z konferencií, kapitoly kníh a ďalšie) v online prostredí.

Zdroj: altmetric, PlumX, databáza Scopus.

Viac informácií: Altmetric Attention Score modifiers : Altmetric
spôsob výpočtu: Altmetric Attention Score : Altmetric.

https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/

Citácie – údaje z tradičných citačných indexov, ako napríklad Scopus; prostredníctvom citácií sa sleduje spoločenský dopad. Príklady: citačné indexy, citácie patentov,

Použitie – informácie o tom, či niekto číta články z výskumu, alebo inak využíva výstupy z výskumu. Príklady: kliknutie, stiahnutie, zobrazenie, prehrávanie videa a pod.

Zachytenie – naznačuje, že sa niekto chce vrátiť k dokumentu. Zachytenie môže byť indikátorom budúcich citácií. Príklady: záložky, obľúbené položky, čitatelia, sledovatelia a pod.

Zmienky – meranie aktivít, ako napríklad spravodajské články, alebo blogové príspevky o výskume. Pomocou zmienky  možno zistiť, či sa ľudia skutočne zaoberajú výskumom. Príklad: blogové príspevky, komentáre, recenzie, referencie na Wikipédii, spravodajské médiá.

Sociálne médiá –  predmetom sledovania sú tweety, lajky na Facebooku a pod., ktoré odkazujú na výskum. Sociálne médiá sú meradlom toho, ako dobre bol propagovaný konkrétny výskum. Príklad: zdieľania, lajky, komentáre, tweety.

Ďalšie indikátory: napr. autocitácie, citačný faktor, graf spoluautorov, impakt faktor časopisu, kocitačná intenzita, polčas starnutia literatúry, miera autocitácií a pod.

 

C

Citation overview tracker: nastaviteľná tabuľka rozsahu dátumov, ktorá obsahuje počet citácií každého dokumentu za konkrétny rok vydania.

CiteScore™ metrics – „súbor metrík“  poskytuje komplexné, transparentné a aktuálne hodnotenie vedeckého časopisu s cieľom umožniť podrobnejšie porovnávanie a pochopenie vplyvu časopisu v danej vednej oblasti. Do úvahy berie iba recenzované typy publikácií (články, recenzie, konferenčné príspevky, kapitoly kníh a údajové dokumenty, vylúčené sú tzv. Articles in Press) v rozsahu štyroch rokov včetne roku výpočtu, t.j. CiteScore je možné vypočítať pre časopisy s jediným rokom vydania, napríklad aj pre nové časopisy – včetne OA časopisov. (CiteScore metrics tvorí osem ukazovateľov: CiteScore, CiteScore Tracker, CiteScore Percentile, CiteScore Quartiles, CiteScore Rank, Citation Count, Document Count a Percentage Cited).

Podklady k jednotlivým metrikám – Scopus Journal metrics: https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14880/supporthub/scopus/~/how-are-citescore-metrics-used-in-scopus%3F/

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/metrics/citescore

 

Citation Count – vyjadruje počet citácií  prijatých k danému dátumu v zdroji údajov.

Využitie: metriky počtu citácií sú užitočné na porovnávanie viditeľnosti tam, kde výskumníci pochádzajú z podobných oblastí alebo disciplín a majú podobnú dĺžku kariéry.

Zdroj: dabáza Scopus

 

CiteScore – (nie metriky CiteScore Tracker) ukazovateľ citácií vedeckých časopisov zaradených do databázy Scopus. CiteScore vypočítava priemerný počet citácií prijatých za štyri kalendárne roky na päť recenzovaných typov dokumentov (články z výskumu, recenzné články, zborníky z konferencií, údajové dokumenty a kapitoly z kníh) uverejnené v časopise za rovnaké štyri roky. „Articles-in-press“ nie sú zahrnuté do výpočtu CiteScore, neprispievajú citáciami do iných dokumentov rovnakým spôsobom ako bežné články, pretože v Scopuse nie sú indexované všetky takéto články od vydavateľov. Hodnota sa každoročne prepočítava, keďže citačné údaje sa dynamicky v priebehu roku menia, predstavujú relatívnu výkonnosť časopiseckých titulov v danom čase. Citácie sú čitateľom výpočtu CiteScore. Dokumenty sú menovateľom výpočtu CiteScore.

Poznámka: metriky za predchádzajúce roky boli vypočítané z databázy Scopus, pričom databáza je na konzistentnom stupni úplnosti (okolo 95%) pre metriky za  každý rok. Metriku nemožno používať na porovnávanie medzi predmetovými poľami, nie je normalizovaná pre rôzne publikačné a citačné správanie výskumníkov v rôznych vedných oblastiach. Predmetné polia možno porovnávať  s využitím metrík: the CiteScore percentile pre danú predmetovú kategóriu a metriky normalizované pre danú vednú oblasť: SNIP a SJR.

Tematické oblasti zdrojov sú priebežne prehodnocované a občas sa môžu ich predmetové kategórie zmeniť. Klasifikácia kategórie predmetu zdroja použitá vo výpočte CiteScore sa môže z roka na rok líšiť. To vysvetľuje nesúlad medzi oblasťou zdroja a rozbaľovacou ponukou CiteScore s označením „V kategórii“.

Využitie: hodnotenie kvality časopisu

Zdroj: databáza Scopus

Viac informácií: https://www.elsevier.com/connect/editors-update/citescore-a-new-metric-to-help-you-choose-the-right-journal

 

CiteScore Percentile –  označuje relatívne postavenie časopisu v jeho predmetovej oblasti. Príklad: 98. percentil CiteScore znamená, že časopis je v horných 2% jeho predmetového začelenenia. Poradie označuje umiestnenie zdroja  podľa CiteScore v porovnaní s inými zdrojmi v tej istej kategórii.

Využitie: údaj možno použiť na porovnanie zdrojov v rôznych  vedných oblastiach.

Zdroj: databáza Scopus

Poznámka: časopisy, ktoré sa nachádzajú v prvých 10% konkrétnych vedných oblastí, majú na túto vednú oblasť podobný citačný vplyv. CiteScore Percentile sa vypočítava pre všetky tematické oblasti, do ktorých konkrétny zdroj patrí.

Po kliknutí na položku „Zobraziť trend CiteScore“ sa zobrazí diagram, ktorý mapuje hodnoty zdroja CiteScore a percentilné trendy CiteScore.

 

CiteScore Quartiles    sú odvodené od percentilov CiteScore (CiteScore Percentiles) a sú definované ako kvartil 1 (99-75 percentil), kvartil 2 (74-50 percentil), kvartil 3 (49-25 percentil) a kvartil 4 (24-0 percentil). Podľa percentilu CiteScore môže mať  multiodborový časopis odlišný kvartil CiteScore pre každú vednú disciplínu  (podľa The All Science Journal Classification, ASJC) v ktorej je indexovaný.

Zdroj: databáza Scopus

 

CiteScore ranking: označuje relatívne postavenie časopisu v jeho predmetovej oblasti, v ktorej sa vypočítava percentil a poradie CiteScore. Percentil a hodnotenie CiteScore sú vypočítané pre všetky predmetové oblasti, do ktorých daný zdroj patrí. Percentil označuje relatívne postavenie zdroja v jeho predmetovej oblasti. Každá predmetová oblasť je rozdelená na 100 percentilov rovnakej veľkosti na základe počtu zdrojov a zdroj je priradený k percentilu na základe jeho CiteScore.

Zdroj: databáza Scopus

 

CiteScore Rank a Rank Out Of  – označuje absolútne postavenie časopisu v danej predmetovej oblasti. Príklad: 14. miesto zo 63 časopisov v sledovanej predmetovej kategórii. Výpočet CiteScore Rank: časopisy v danej predmetovej oblasti sú zoradené podľa získaného CiteScore. Poradie časopisu je určené vydelených počtom všetkých časopisov v danej oblasti.

Zdroj: databáza Scopus

 

CiteScore Tracker  – predpovedá výkonnosť zdroja na nasledujúci rok a počíta sa rovnako ako CiteScore, ale pre aktuálny rok, a nie pre predchádzajúce úplné roky. Výpočet sa aktualizuje každý mesiac ako aktuálna indikácia výkonu titulu, čitateľ (t.j. počet citácií) metriky bežného roka sa každý mesiac zvyšuje, CiteScore Tracker nie je založený na priebežnom 12-mesačnom období. Metrické hodnoty sú fixné okolo jari, potom sa Tracker vypočíta pre nasledujúci rok. Napríklad CiteScore Tracker 2020 je  dokončený a opravený v máji 2021, keď sa CiteScore Tracker 2021 začne zobrazovať na Scopus.com.

Poznámka: CiteScore Tracker je od roku 2020 aktualizovaný  mesačne, na jar 2021 je stanovený ako ročné skóre, keď Scopus začne poskytovať mesačné zobrazenie na CiteScore Tracker 2021

Využitie: hodnotenie kvality časopisu

Zdroj: databáza Scopus

 

Document Count – vyjadruje celkový počet dokumentov indexovaných v databáze pre zvolené kritérium: vedná disciplína, druh dokumentu, časové obdobie, autor, krajina a pod.

 

Percentage Cited – indikátor vyjadruje percento publikácií v danej predmetovej skupine, ktoré získali aspoň jednu citáciu. Ukazuje ako iní výskumníci vo vedeckej komunite využívajú výsledky výskumu vyprodukované autorom. Sledovaná hodnota sa líšiť v závislosti od zvoleného časového obdobia a typov publikácií zahrnutých v analýze.

Poznámka: indikátor zároveň poukazuje na práce, ktoré neboli vôbec citované. Ukazovateľ nie je normalizovaný, pretože v čase analýzy niektoré práve zverejnené dokumenty nemuseli mať čas na získanie citácií. Vhodné je kombinovať s doplnkovým ukazovateľom: Citation Impact

Zdroj: databáza Scopus

 

H

h-index  – podrobné informácie pozri v časti Abecedný prehľad indikátorov a metrík –  Web of Science, Journal Citation Reports, InCites (Clarivate).

h-index a h-graf – informujú o výkone výskumníka na základe publikačnej aktivity; je meraný počtom citácií za celý život, ktoré získa každý publikovaný článok; h-indexy označujú rovnováhu medzi produktivitou (vedecký výstup/scholarly output) a vplyvom citácií (počet citácií/citation count).

Zdroj: databáza Scopus a Web of Science

 

J

Journal Analyzer (Analyzátor časopisov) – na základe citačných analýz umožňuje porovnávať zvolené časopisy. Obsahuje o.i. vzájomné porovnanie citácií a publikovaných článkov v jednotlivých  časopisoch. Analytický nástroj pre zobrazenie citačných analýz podľa jednotlivých rokov poskytuje prehľad o impakte časopisu pomocou citačných údajov a obsahuje dve metriky pre časopis: SJR a SNIP.

Zdroj: databáza Scopus

S

SCImago Journal Rank (SJR)metrika pre časopisy, knižné série a konferenčné zborníky, ktorá váži hodnotu citácie zdrojového dokumentu, v ktorom boli publikované citujúce články, t.j. hodnotu citácie priamo ovplyvňuje vedný odbor, kvalita a renomé časopisu. SJR meria vedecký vplyv odborných časopisov a berie pritom do úvahy počet citácií, ktoré časopis získal, aj dôležitosť alebo prestíž časopisov, odkiaľ citácie pochádzajú.  Používa algoritmus PageRank (ako Google), SJR je alternatívou k impakt faktoru. Sledované časové obdobie: tri roky, spôsob normovania ukazovateľa na počet článkov v časopise: podiel prestíže časopisu k celkovému počtu článkov v časopise.

Poznámka: SJR  berie do úvahy aj predmetovú oblasť  a prestíž citujúceho časopisu. SJR zdroja pre vednú oblasť s vysokou pravdepodobnosťou citovania sa zdieľa s mnohými citáciami, takže každá citácia má relatívne nízku hodnotu. SJR zdroja v oblasti s nízkou pravdepodobnosťou citovania sa delí na niekoľko citácií, takže každá citácia má relatívne vysokú hodnotu. Výsledkom je vyrovnanie rozdielov v citačnej praxi medzi vednými oblasťami a uľahčenie priameho porovnávania zdrojov.

Využitie: hodnotenie kvality a miery vedeckého vplyvu časopisu

Zdroj: databáza Scopus, webová aplikácia SCImago

 

Source Normalized Impact per Paper (SNIP)  – meria kontextové aktuálne prijaté citácie vzhľadom na citácie očakávané pre predmetovú oblasť daného časopisu, tj. zohľadňuje rozdiely v citačnom správaní, ako aj rozdiely v pokrytí databázy s ohľadom na jednotlivé vedné disciplíny. Indikátor IPP (Impact per Publication) meria pomer citácií na článok publikovaný v časopise.

Využitie: hodnotenie kvality a miery vedeckého vplyvu časopisu; metriku možno použiť na porovnanie časopisov v rôznych vedných oblastiach, keďže meria vplyv kontextuálnych citácií zohľadňovaním rozdielov v rôznych vedných oblastiach.

Zdroj: databáza Scopus

Poznámka: vizualizované analýzy z výstupov autora poskytujú prehľadný obraz o priebehu publikovania jednotlivca (v rozsahu 15 rokov) a sledujú vplyv nasledujúcich ukazovateľov:  celkový počet citovaných dokumentov, celkový počet citácií za rok a zoznam dokumentov s počtom citujúcich dokumentov s odkazmi na citujúce dokumenty za rok a na článok.