Koordinačné pracovisko DOI CVTI SR

CVTI SR zabezpečuje nasledujúce služby v súvislosti s prideľovaním DOI na úrovni kontaktného a koordinačného pracoviska:

 • sprostredkuje registrácie obsahu v spoločnosti Crossref v mene sponzorovaných členov/organizácií;
 • spravuje účtovanie v mene sponzorovaných členov/organizácií;
 • zabezpečuje platby ročných poplatkov za všetkých sponzorovaných členov/organizácie (s ktorými spolupracuje na základe zmluvne stanovených pravidiel), podľa celkových ročných registračných požiadaviek týchto členov/organizácií
 • vykonáva dohodnuté činnosti v konkrétne definovanom segmente a regióne pre ktorý zároveň poskytuje informačnú podporu a propagáciu súvisiacich aktivít a služieb Crossref;
 • zabezpečuje uzatvorenie zmluvy medzi Crossref a každým sponzorovaným členom;
 • podpisuje s Crossref zmluvu o ročnom obnovení predmetnej služby a každoročne podáva výročnú správu o poskytnutých službách a vzdelávacích aktivitách;
 • plní úlohy vyplývajúce zo stanovených Povinností člena Cossref po zaregistrovaní:
  • import základných metadát vrátane prideleného DOI v okamihu publikovania plných textov,
  • aktualizáciu URL odkazov a DOI – napr. pri presune digitálneho objektu na inú lokáciu
  • vedie internú agendu pridelených DOI identifikátorov s definovanými kompetenciami v rámci inštitúcie (vlastníka DOI).

Význam a prínos projektu poskytovanej služby prostredníctvom CVTI SR

 • zviditeľnenie výstupov vedeckých aktivít vedeckých a akademických subjektov na Slovensku v medzinárodnom kontexte aj vo virtuálnom prostredí, v odborných komunitách a pod.;
 • lepšie možnosti získavania citačných ohlasov, následne kontaktov na medzinárodnú spoluprácu a tvorbu nových projektov;
 • prehľad o citačných aktivitách v krátkom časovom horizonte;
 • efektívne zhodnotenie výstupov vedeckých výskumov, ich dopadu na vedu a spoločnosť;
 • ekonomický prínos vzhľadom na jednotný postup prideľovania identifikátorov;
 • efektívnejšie riešenie prípadných problémov sústredením v jednom subjekte;
 • demokratický a transparentný postup: tretie strany majú zachované všetky práva – viď Participácia /členstvo v Crossref;
 • efektívna kontrola obsahu a kvality evidovaných výstupov, napr.: v prípade služby Similarity Check;
 • výhody pre tretie strany: jednotná administrácia a riešenie formálnych ekonomických a právnych otázok;
 • zamedzenie stavu individuálnych snáh a aktivít akademických a vedeckých subjektov v tejto oblasti v zmysle komunikovania s rôznymi poskytovateľmi tejto služby v rôznej kvalite;
 • jednotné spracovanie metadát na požadovanej odbornej úrovni a priebežná kontrola.